Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Rosaura Farré, presidenta del Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN)

L'impacte negatiu dels desequilibris en la dieta és superior al de molts contaminants dels aliments
Per María Manera 4 de novembre de 2011
Img rosaura farre
Imagen: CONSUMER EROSKI

Rosaura Farré és doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Ha estat professora de les universitats de Barcelona i Sevilla i catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de València durant més de 25 anys. En l’actualitat, és presidenta de la Societat Espanyola de Nutrició i del Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), membre del consell assessor de la Fundació Valenciana d’Estudis Avançats (FVEA) i de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. La seva docència s’ha desenvolupat en les llicenciatures de Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments, així com en programes de doctorat i màster. L’àmbit de les seves principals recerques és la biodisponibilidad mineral, les modificacions dels aliments com a conseqüència dels tractaments tecnològics i de l’emmagatzematge i l’avaluació de l’estat nutricional de diferents grups de població.

En primer lloc, enhorabona pel seu recent nomenament com a presidenta del Comitè Científic de l’AESAN. Què suposa aquest càrrec? Quines funcions exercirà?

Gràcies per l’enhorabona, espero no defraudar la confiança dels companys del comitè científic que m’han triat per presidir, coordinar i moderar les sessions. El comitè científic de l’AESAN està format per vint experts, procedents de centres públics de recerca i universitats, les àrees de les quals de coneixement estan relacionades amb la seguretat alimentària i la nutrició. La principal funció del comitè és l’avaluació de riscos alimentaris en funció de la naturalesa d’aquests. Es formen grups d’experts, que poden incloure a persones coneixedores del tema alienes al comitè. Com a resultat de l’avaluació, s’elabora un informe que es publica després. També és tasca del comitè elaborar estudis necessaris per al desenvolupament de les funcions de l’AESAN.

Com explicaria a algú que no coneix l’AESAN a què es dedica i què és la seguretat alimentària?

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Sanitat, creat en 2001, els objectius de la qual són garantir la seguretat alimentària amb la reducció dels riscos de malalties transmeses o vehiculades pels aliments, promocionar l’alimentació saludable afavorint l’accessibilitat d’aliments sans i prevenir l’obesitat. Entre les funcions que permeten aconseguir els objectius, destaca la coordinació de les administracions amb competències en seguretat alimentària i nutrició, la coordinació del funcionament de les xarxes d’alerta i la promoció de les accions d’informació per a consumidors i usuaris que es requereixin.

Garantir la salubritat dels aliments, és a dir, la seguretat alimentària, és cosa de tots, ja que abasta tota la cadena alimentària de la granja a la taula. Inclou l’agricultura, ramaderia i pesca, la distribució, la indústria, el comerç minorista, els bars i restaurants i els consumidors. Requereix la col·laboració de tots els sectors, tant públics com a privats, per aconseguir que els aliments siguin segurs i saludables. En seguretat alimentària, és essencial una informació als consumidors transparent i objectiva.

Quina relació hi ha entre l’AESAN i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)?

“Garantir la salubritat dels aliments és cosa de tots”
L’AESAN representa a Espanya en el consell consultiu d’EFSA, al que pertanyen les autoritats nacionals de seguretat alimentària de tots els Estats membres de la Unió Europea. En aquest consell consultiu es determinen les prioritats i els temes d’interès relatius a l’avaluació i la comunicació del risc i es detecten els riscos emergents. En l’àmbit nacional, l’AESAN és el punt focal d’EFSA. Els punts focals garanteixen l’intercanvi d’informació científica entre les autoritats competents en els diferents Estats membres de la Unió Europea i entre aquests i l’EFSA. Aquesta, per la seva banda, intercanvia informació amb els Estats membres sobre activitats nacionals d’avaluació de risc, plans de treball i informacions pròpies de cada país. Finalment, l’AESAN participa en els treballs que realitza l’EFSA a l’àrea de la comunicació en el corresponent grup de treball.

I entre l’AESAN i les agències de seguretat alimentària autonòmiques?

La relació es manté de forma continuada en els diferents fòrums tècnics i òrgans de l’agència.

Seguretat Alimentària i Nutrició són dos grans reptes. Encara que la població potser no sent molt proper el concepte teòric de seguretat alimentària, sí conviu cada dia amb ella. No obstant això, solament és notícia quan alguna cosa falla: I. coli en cogombres, nitrats en hortalisses, mercuri en peixos. Són fallades o hi ha riscos impossibles d’evitar?

“El risc zero no existeix, per això és essencial avaluar riscos i adoptar mesures per a la seva gestió i comunicació”

El risc zero no existeix, és consubstancial a la vida, per això és essencial avaluar riscos i adoptar mesures per a la seva gestió i comunicació. En relació als contaminants esmentats, ha de tenir-se en compte que la presència de nitrats en hortalisses o de mercuri en certes espècies de peix, rics en greix i de major grandària, és difícil d’evitar en procedir de la contaminació de sòls i aigües. Per aquest motiu, per reduir el risc, s’estableixen continguts màxims de contaminants en els aliments i es fan recomanacions de consum, especialment per a les poblacions més vulnerables, i això és el que ha fet AESAN.

El cas d’I. coli en cogombres és diferent, hem de deixar de denominar-ho així, ja que els cogombres no estan implicats, la seva presència en els aliments es deuria a una mala pràctica de producció i elaboració, un fet que posa de manifest la importància de la implicació de tots els actors de la cadena per a la seguretat alimentària. A més, si bé la retirada del producte sospitós és sempre una mesura de cautela, en el cas d’I. coli, la gestió del risc va ser inadequada, ja que la gestió ha de recolzar-se en el principi de la responsabilitat i de la confidencialitat.

D’on procedeixen els riscos alimentaris en el nostre entorn? Han canviat molt respecte a unes dècades enrere?

Els canvis en els sistemes d’obtenció i producció d’aliments, l’impacte de la població sobre els sistemes ecològics, la producció i distribució d’aliments a escala mundial han influït en els riscos alimentaris. D’altra banda, el control és avui major que en èpoques anteriors.

Quines accions duu a terme l’AESAN i el seu Comitè per evitar-los?

L’AESAN realitza actuacions amb els sistemes productius i econòmics, desenvolupa una labor de coordinació entre les diferents administracions i presta assessorament tècnic, entre uns altres. Per la seva banda, el comitè científic, segons ja s’ha comentat, realitza avaluacions de risc.

Respecte a l’àmbit nutricional, és de suposar que destaca l’obesitat. Quines accions es planteja l’organisme que presideix per fer front a la denominada epidèmia del segle XXI?

Haig d’aclarir que solament presideixo el comitè científic que pot proposar criteris. És el Ministeri de Sanitat el que, a través de l’AESAN, desenvolupa l’Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat (NAOS), amb la finalitat de millorar els hàbits alimentaris i impulsar la pràctica regular d’activitat física, posant especial atenció en l’etapa infantil.

Hi ha algun altre aspecte relacionat amb la nutrició que, en la seva opinió, mereix una atenció especial?

“És primordial comunicar a la població la importància de l’alimentació en el seu conjunt”
Considero primordial comunicar a la població la importància de l’alimentació en el seu conjunt. Massa sovint es concedeix especial interès a aliments, nutrients o components aïllats de la dieta i s’obvia el conjunt de la mateixa. S’estima que l’impacte negatiu dels desequilibris en la dieta és superior al que exerceixen la majoria de contaminants dels aliments, que solen preocupar molt més als consumidors. També ha de fer-se èmfasi en el fet que l’alimentació és solament un component de l’estil de vida i concedir importància al sedentarisme com a factor en l’epidèmia d’obesitat que ens afecta.

Durant la seva presidència, donarà prioritat a algun aspecte concret en el marc de l’àmbit nutricional?

En realitat, la direcció executiva de l’AESAN decideix els temes que ha de tractar el comitè científic.