Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

11 consells per a utilitzar bé les targetes

Signar la targeta quan es rep, abonar el seu saldo pendent cada mes i no perdre-la de vista en fer una compra són algunes claus per a usar bé els "diners de plàstic"
Per EROSKI Consumer 21 de novembre de 2012
Img comisiones
Imagen: Steve Woods

Més del 70% dels espanyols empra les targetes de crèdit i dèbit com mig habitual de pagament. Per norma general, qui utilitza de manera ordinària els “diners de plàstic”, posseeix més d’una targeta, per la qual cosa al nostre país hi ha al voltant de 90 milions de targetes . No obstant això, no totes les persones usen aquest mitjà de pagament de manera correcta i la seva utilització, sovint, comporta certs riscos. En el següent article s’ofereixen algunes recomanacions per a actuar amb seguretat quan s’opera amb aquest mitjà de pagament.

Des que les targetes de crèdit es van incorporar a l’economia espanyola a principis dels anys 70, el seu fàcil maneig i l’avantatge de poder realitzar pagaments sense la necessitat de portar diners en efectiu han fet que siguin moltes les persones que les empren diàriament. No obstant això, el seu ús també comporta riscos. Per això, el Banc d’Espanya i altres entitats com AUSBANC (Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris) proposen als consumidors certes recomanacions per a operar amb targetes de manera correcta. Aquestes es detallen en el present reportatge.

1. Demanar còpia del contracte

Quan es contracta una targeta en una entitat bancària, s’ha de sol·licitar una còpia del contracte en el qual s’especifiquin les condicions, així com les comissions que es repercutiran per la tinença i ús de la targeta. Encara que l’usuari no està obligat a subscriure cap assegurança amb l’entitat bancària vinculat al contracte de targeta, sí que convé conèixer què succeeix si no s’efectua un pagament en termini, quin tipus d’interès s’aplica, quina és la responsabilitat en cas de robatori, etc.

Com a mesura de seguretat addicional, l’usuari pot acordar l’enviament d’un SMS al seu mòbil cada vegada que usa la targeta de crèdit

Si es pretén utilitzar una targeta de crèdit com a mitjà de finançament, cal intentar obtenir una que tingui una taxa d’interès baixa. El més rendible per al consumidor és aconseguir una targeta sense quota anual, o una de punts (amb reemborsament de diners en efectiu o descomptes en establiments).

2. Recollir-la en persona

En contractar una targeta, el més convenient és recollir-la, juntament amb el PIN (Personal Identification Number: número d’identificació personal) en la pròpia sucursal bancària.

A més, s’ha de signar la targeta quan es rep, per a tenir una major seguretat en cas de pèrdua o sostracció, i cal modificar el codi secret que facilita l’entitat al client.

Si la targeta és una renovació, només es podrà començar a utilitzar quan hagi caducat l’anterior. En aquest cas, s’ha de destruir l’antiga targeta tallant-la en diversos trossos.

 • 3. Memoritzar el PIN

  Convé memoritzar el PIN o guardar-lo en un lloc segur; no ha d’emportar-se apuntat al costat de la targeta. Així mateix, cal evitar revelar les claus a ningú, ni proporcionar el número de targeta de crèdit o una altra informació personal per telèfon.

  Per descomptat, les claus de la targeta mai han de coincidir amb l’aniversari del seu titular o altres dates assenyalades, que són fàcils d’esbrinar.

 • 4. Conèixer drets i obligacions

  Una targeta de crèdit o de dèbit és un mitjà de pagament. Per això, segons el Banc d’Espanya, la seva contractació implica per a l’usuari una sèrie de drets i obligacions.

  Drets:

  • Pot utilitzar la targeta per a abonar la compra de béns i serveis i retirar diners en efectiu en caixers i en la finestreta de les entitats, en els termes contractats.
  • Té dret a rebre una còpia del contracte i a ser informat prèvia i personalment de les seves modificacions.

  • Ha de rebre els documents de liquidació i té dret a no renovar o a desistir del contracte de manera unilateral en qualsevol moment, d’acord amb les clàusules recollides en aquest.

  Obligacions:

  • Ha d’abonar de manera puntual les comissions bancàries i els interessos pactats, quan es tracta d’una targeta de crèdit.
  • Ha de retornar els fons utilitzats en la forma pactada.

  • Ha d’informar sobre la seva situació econòmica i personal a l’entitat de crèdit perquè aquesta analitzi el risc de l’operació abans d’autoritzar-la. L’usuari es compromet, si així estigués pactat, a comunicar els canvis de domicili, estat civil, règim econòmic del matrimoni i altres circumstàncies personals i financeres.

  • Ha de responsabilitzar-se de la conservació i l’ús correcte de la targeta, així com del PIN, quan existeixi.

  • En cas de pèrdua o robatori, està obligat a avisar immediatament a l’entitat emissora. Des del moment de la comunicació, el titular queda, en principi, lliure de responsabilitat sobre l’ús de la targeta. Per contra, fins al moment de l’avís, la responsabilitat recau sobre el propietari.

   En aquest sentit, l’article 32 de la Llei 16/2009, de Serveis de Pagament, estableix que el titular, quan dóna avís immediat de la desaparició de la seva targeta, només suportarà les pèrdues provocades per operacions no autoritzades, fins a un límit de responsabilitat de 150 euros. Amb posterioritat a aquesta notificació, i tret que hagi actuat amb negligència o de manera fraudulenta, el propietari de la targeta no haurà de fer front als pagaments que s’hagin realitzat amb ella. Un titular es comporta de manera negligent quan no pren mesures per a protegir la seva targeta i el número secret o si no avisa a l’entitat emissora, sense demora, de la seva pèrdua o robatori.

  5. Saber les obligacions de l’entitat

  L’entitat emissora de la targeta es compromet a prendre certes mesures de precaució:

  • Com estipula l’article 28 de la Llei 16/2009, de Serveis de Pagament, l’enviament de la targeta i del número secret han de fer-se a través d’un mitjà segur que deixi constància de la seva recepció. A més, el banc ha d’abstenir-se d’enviar al consumidor una targeta no sol·licitada, tret que substitueixi a una anterior.
  • L’entitat ha d’assegurar el funcionament correcte del sistema de pagament. Per a això, ha de disposar de mitjans adequats i gratuïts que garanteixin que el titular pugui notificar al banc la desaparició, robatori o extraviament de la targeta a fi de bloquejar-la.

  • Des del moment en què l’entitat té coneixement de la pèrdua o robatori de la targeta, es fa responsable de qualsevol operació, tret que l’amo hagi incorregut en negligència greu o hagi comès frau.

  6. Prendre mesures de seguretat en els caixers

  Abans d’efectuar qualsevol operació en un caixer automàtic, convé revisar-lo. Si s’observa un objecte estrany dins d’aquest, és millor no utilitzar-lo.

  Els comerciants han de sol·licitar el DNI del consumidor, per a comprovar que es tracta del veritable titular de la targeta

  Si el caixer reté la targeta, cal avisar immediatament a l’entitat bancària. Quan és de nit o es tracta d’un dia festiu, s’ha de telefonar a la companyia emissora de la targeta de crèdit per a bloquejar-la. De qualsevol manera, cal sol·licitar la presència d’un professional de l’entitat financera on es trobi el caixer i no s’ha d’acceptar l’ajuda de persones estranyes. Així mateix, només s’ha d’obeir les instruccions de la pantalla del caixer i esperar que la transacció hagi finalitzat. A més, és recomanable cobrir amb la mà el teclat del caixer mentre s’introdueix la clau.

  7. Conèixer com han d’actuar les botigues

  Cal tenir present que en els establiments on es fa publicitat de l’acceptació de targetes com a mitjà de pagament, aquestes hauran de ser sempre admeses. Per part seva, els comerciants tenen l’obligació de sol·licitar el DNI del consumidor, per a comprovar que es tracta del veritable titular de la targeta.

  8. No perdre de vista la targeta

  En pagar en un establiment, mai s’ha de perdre de vista la targeta, per a evitar qualsevol manipulació d’aquesta.

  Cal impedir que es llisquin per la banda magnètica de la targeta aparells diferents als datáfonos adaptats per a tal fi. En aquest sentit, una mesura de seguretat addicional pot ser acordar l’enviament d’un SMS al telèfon mòbil del titular cada vegada que es fa ús de la targeta.

  9. Guardar els justificants de les operacions

  Independentment de la modalitat de pagament que es tingui establerta en la targeta de crèdit, cada mes es genera un llistat de tots els moviments que s’han dut a terme amb la targeta (compres en comerços o a través d’Internet, extraccions d’efectiu, etc.).

  Per això, és primordial guardar els rebuts i justificants de totes aquestes operacions per a verificar que els moviments que apareixen han estat realitzats pel titular de la targeta.

  10. Consultar amb l’entitat qualsevol dubte

  Si apareix algun moviment dubtós o estrany, cal consultar-lo amb l’entitat i sol·licitar per escrit el justificant en el qual apareix la signatura del titular, a més de requerir la devolució de l’import incorrecte. Si aquest abonament no es fa de manera immediata, convé interposar una denúncia en comissaria, ja que el banc està obligat a retornar la quantitat defraudada. Així mateix, s’ha de cridar a la companyia de la targeta i deixar constància, per escrit, que es desitja que aquest import sigui retornat.

  S’ha de modificar el PIN de la targeta que facilita l’entitat i memoritzar-lo o guardar-lo en un lloc segur

  La seguretat d’un mitjà de pagament, com una targeta, depèn de l’entitat bancària i, per tant, els perjudicis que s’originin per moviments injustificats o no autoritzats pel titular han de ser assumits per aquesta.

  11. Abonar tots els mesos el saldo pendent

  Convé abonar el saldo pendent de la targeta tots els mesos. Amb això, l’usuari pot estalviar-se oneroses comissions i disposarà un bon historial creditici.

  Si el titular d’una targeta es retarda en els pagaments periòdics o en la devolució del crèdit que ha utilitzat, haurà d’abonar a l’entitat els interessos de demora, el tipus dels quals és més elevat que en els interessos ordinaris. A més, cobren una comissió per reclamació de quotes impagades, l’import de les quals es recull en el contracte.

  Si la situació d’impagament es prolonga i el propietari no pot fer front als deutes, l’entitat de crèdit té dret a intentar recuperar els diners, segons s’estableix en la Llei d’Enjudiciament Civil. En aquest cas, com en tots els crèdits personals, el titular de la targeta haurà de respondre amb les seves propietats i el banc podrà sol·licitar l’embargament dels seus béns.