Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes i crèdits per a guarderies

Les comunitats autònomes, els ajuntaments i algunes empreses privades ofereixen ajudes per a finançar el cost de les escoles infantils
Per Anna Elisa Savelli 7 de maig de 2008
Img pintando
Imagen: Viviane Stonoga

Escola pública sense places

L’Educació Infantil en el seu primer cicle (de zero a tres anys) té caràcter voluntari i és a partir dels tres anys quan es converteix en obligatòria; però en una societat on cada dia hi ha més pares treballadors, portar al nen a la guarderia és gairebé una obligació, i les escoles infantils no donen proveïment per a cobrir la demanda. Les places d’aquests centres són ocupades en la seva major part per famílies amb reduïts ingressos econòmics, i els pares que no poden accedir a l’escola pública han de gastar anualment entre 4.500 i 5.500 euros per portar al seu fill en una guarderia privada, sense incloure activitats extres o qualsevol altre suplement. Segons la zona, la comunitat autònoma i l’horari, aquesta quantitat augmentarà o disminuirà, encara que hi ha ajudes tant de la comunitat autònoma i l’Ajuntament com d’algunes empreses per a assumir aquesta despesa.

El Ministeri d’Educació i Ciència, d’acord amb les últimes propostes donades a conèixer per l’actual Govern, té previst implantar per al curs 2008-2009 els ensenyaments de primer cicle d’Educació Infantil de manera obligatòria. Però fins que aquesta idea sigui un fet tangible, si es vol matricular a un fill en una guarderia, un alt percentatge de pares ha de decantar-se per una escola privada. Encara que la LOE (LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig) estableix en el seu preàmbul que s’insta a les administracions públiques “que desenvolupin progressivament una oferta suficient de places en el primer cicle”, la realitat és que no succeeix d’aquesta manera. Per això, les famílies als qui no queda més remei que portar als seus fills a l’escola abans que comenci el cicle obligatori, es veuen abocades a buscar la solució més cara: matricular-los en una guarderia privada.

Només s’ha de recórrer a contractar un crèdit personal per a pagar la guarderia quan sigui realment necessari

Però trobar aquest tipus d’escoles tampoc és tasca fàcil, ja que la llista d’espera de les guarderies és molt inflada. A més, als obstacles que cal sortejar per a matricular als nens en la guarderia, cal sumar la preocupació de com pagar-la. No obstant això, les comunitats autònomes i algunes empreses ofereixen ajudes per a aquest cicle; també es pot recórrer als crèdits personals, encara que és una opció que només ha de tenir-se en compte davant un cas molt puntual i d’extrema necessitat.

Subvencions públiques

A l’hora de buscar ajuda, és necessari acudir al departament de la comunitat autònoma corresponent. No pot parlar-se d’un “modus operandi” estàndard, ja que aquesta matèria és competència de cada comunitat i existeix una gran diversitat d’interlocutors. El primer cicle d’Educació Infantil pot estar a càrrec dels Serveis Socials en una comunitat, mentre que una altra pot ser responsabilitat de la conselleria d’Educació o de la de Serveis Socials.

 • La Comunitat de Madrid, amb la finalitat de respondre al creixement en l’última dècada de la demanda de l’escolarització primerenca dels nens, va oferir en anys anteriors al començament del mes de maig la “Convocatòria de beques per a l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil en centres privats”. Encara que encara no estigui confirmada la data de sol·licitud per a enguany, el passat 24 d’abril la Comunitat va estimar que prop de 28.000 nens de zero a tres anys rebran ajudes per a la seva escolarització.
 • La quantia de la beca vindrà determinada exclusivament en funció de la renda per càpita dels membres de la unitat familiar, que pot oscil·lar entre 95 i 160 euros al mes. Està organitzat de tal forma que es lliuressin 11 xecs personalitzats que sumen la quantia total de la beca. Els criteris de baremació per a la concessió de les ajudes estan basats en la situació laboral dels pares i tutors, els ingressos i la situació social.
 • La Junta de Castella i Lleó, a través de la conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats, ofereix unes ajudes econòmiques a fi de finançar les despeses generades des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost per concepte de guarderies. Però en aquest cas, es dóna l’ajuda en temps posterior a l’inici de l’activitat escolar. Els terminis per a presentar la sol·licitud solen ser de l’1 al 15 de setembre. El pagament de les ajudes es realitza mitjançant transferència bancària a través de l’entitat que hagi indicat el beneficiari en la seva sol·licitud.

El criteri de valoració que es té en compte per a distribuir la subvenció és el nivell de renda de la unitat familiar, establint-se el següent ordre de preferència:

1rRendes inferiors a 10.00 euros
2nRendes entre 10.000 i 15.000 euros
3rRendes entre 15.000 i 18.000 euros
4tRendes entre 18.000 i 25.000 euros
Rendes entre 25.000 i 30.000 euros

Al País Basc , la responsabilitat d’aquestes ajudes recau en la direcció de Benestar Social. Per a l’any escolar present es va destinar un màxim de 4.200.000 d’euros. Durant el mes de gener i fins a febrer ha estat oberta la convocatòria per a aquestes beques. També se segueix un criteri econòmic en la baremació, segons el següent tram:

Tram primerTram segonTram tercer
Núm. membres unitat familiarLímits de renda anualNúm. membres unitat familiarLímits de renda anualNúm. membres unitat familiarLímits de renda anual
310.739313.897,00317.055
412.350415.982,00419.613
514.202518.379,00522.555
616.333621.136,00625.939
718.783724.306,00729.829
821.600827.952,00834.304
924.840932.145,00939.449
1028.5661036.966,001045.367

Per a determinar el nivell de renda de la unitat familiar es tenen en consideració els ingressos nets, resultants de restar a la base imposable general la quota líquida de la liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la unitat familiar del període anterior al de la matriculació en el centre. Es van atorgar 1.440 euros per a les unitats familiars incloses en el primer tram d’ajuda; 1.080 euros per a les unitats familiars incloses en el segon tram d’ajuda, i 720 euros per a les unitats familiars incloses en el tercer tram d’ajuda. Com es pot constatar, la quantia mensual màxima ascendeix a 130 euros, 30 euros menys que a Madrid ja que no en totes les comunitats autònomes el cost de les guarderies és el mateix.

A Catalunya , les ajudes són proporcionades per cada Ajuntament. Per a enguany es té un pressupost de sis milions d’euros i s’atorga una quantitat de 1.350 euros per curs a les famílies més desfavorides. La presentació de les sol·licituds sol ser durant quinze dies el mes de juny, i s’ha d’emplenar l’imprès de sol·licitud de beques que es facilita a l’escola on s’hagi obtingut la plaça.

Com sol·licitar les ajudes

Com sol·licitar les ajudes

Per a accedir a les ajudes públiques, els futurs beneficiaris han de complir una sèrie de requisits que, en general, són els mateixos per a totes les comunitats:

 • Acreditar ser el pare, la mare o el tutor del nen.
 • Presentar el DNI, el Número d’Identificació d’Estrangers (NIE), o un altre document oficial que acrediti la identitat del pare. Per a simplificar i facilitar a les famílies el procés de sol·licitud de les ajudes, enguany en la Comunitat de Madrid no serà necessari presentar còpia del DNI, ja que la Conselleria d’Educació comprovarà d’ofici la validesa d’aquest.
 • Presentar el Llibre de Família complet, o document similar.
 • Lliurar un certificat de matriculació o de reserva de plaça.
 • Declarar amb un certificat si es té algun altre tipus d’ajuda o beca per al curs corresponent.
 • En el cas dels nens que encara no han nascut, s’ha de presentar un certificat mèdic per a acreditar el futur naixement.

L’elecció depèn d’un barem i una sèrie de punts, i per a determinar tots dos s’ha de lliurar informació sobre:

 • Ingressos familiars.
 • Situació de família nombrosa
 • Alumne en situació d’acolliment familiar o adopció.
 • Alumne nascut en part múltiple.
 • Alumne discapacitat físic, psíquic o sensorial.
 • Pares o germans de l’alumne o, en el seu cas, els tutors amb condició reconeguda de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.
 • Situació laboral dels pares.
 • Situació social.

A part de les comunitats i ajuntaments, alguns casos com la Universitat de Còrdova o la Fundació de l’Obra Social de l’Advocacia Espanyola, concedeixen ajudes al personal de la seva plantilla per concepte de guarderies. Així mateix, algunes empreses privades tenen entre els seus beneficis beques per a aquest concepte, com és el cas dels vals que poden cobrir la totalitat o una quarta part de les despeses de guarderia.

Crèdits personals

Quan no es compleixen els requisits establerts i es necessita una ajuda econòmica per a pagar l’escola infantil, moltes vegades es recorre a la sol·licitud d’un crèdit personal, una opció que convé tenir en compte només en cas de veritable necessitat. Algunes entitats ja han apuntat a aquest sector per a treure rendibilitat dels seus productes financers, com és el cas de Caixa Navarresa que ofereix el “Crèdit Guarderia” per a famílies monoparentals. Aquest préstec, amb una disposició mensual durant 12 mesos i import màxim de 3.200 euros, ofereix un termini de cinc anys incloent manca (dos anys) i amortització (tres anys). S’ha de sospesar molt aquesta opció ja que el tipus d’interès és variable i es realitza una revisió anual, encara que no té cap mena de comissió.

D’altra banda sempre s’ofereixen els crèdits tradicionals de les grans entitats bancàries, com el “Creditón” BBVA, amb el qual es pot disposar dels diners en 24 hores, així com el crèdit per a imprevistos de Banesto, que no té comissions (obertura, estudi, amortització parcial ni cancel·lació anticipada) i amb un interès nominal del 10%. Entre l’oferta de les caixes, hi ha opcions com el “Préstec Estrella Exprés” de La Caixa, la comissió d’obertura del qual és del 2,10%, però sense interessos, sempre que no se sol·licitin grans sumes de diners.