Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances de caça

La contractació d'un segur, el preu mitjà del qual ronda els 36 euros per a una cobertura propera als 300.000 euros, és obligatòria per poder obtenir la llicència de caça
Per Erika Sierra Ávila 27 de gener de 2008
Img cazador
Imagen: erdogan ergun

Disparar per error a un animal que està pasturant o ocasionar desperfectes en alguna propietat particular són accidents habituals entre caçadors. Però l’activitat cinegética té un baix índex de sinistralitat, el 2,9% segons les dades que recull el Ministeri de Treball en “l’Avanç de dades de sinistralitat laboral d’octubre 2006-setembre 2007”. A més, del total d’accidents relacionats amb la caça, un 99,3% són lleus i tan sols un 0,7% són greus o mortals. No obstant això, malgrat l’exigüidad de tals xifres, la legislació espanyola(Reial decret 63/1994, de 21 de gener) obliga a contractar un segur de responsabilitat civil per obtenir la corresponent llicència de caça,un pòlissa el preu mitjà de la qual ronda els 36 euros per a una cobertura de 300.506,05 euros, i limitant-se a l’àmbit geogràfic d’Espanya. Si el caçador desitja, a més, assegurar-se pels danys materials que pogués provocar, ampliar la delimitació geogràfica… pot contractar un segur voluntari, que amplia la cobertura i les prestacions, però també fa que augmenti el desemborsament que ha de realitzar.

Cobertura del segur

ImgImagen: erdogan ergunEl segur de responsabilitat civil proporciona tranquil·litat al caçador, ja que garanteix el pagament de les indemnitzacions de les quals pugui resultar civilment responsable el caçador, per danys ocasionats a tercers involuntàriament (la majoria de les vegades, pel tret accidental de l’arma).

Però, a més d’assegurar el pagament d’indemnitzacions a tercers, convé contractar un segur voluntari, i que la pòlissa inclogui els danys materials que es puguin ocasionar, i protecció jurídica, ja que davant un sinistre, mai està de més comptar amb la corresponent defensa d’un advocat; alguns contractes fins i tot incorporen fiances judicials.

Caça en mà, en llambrego, al salt, amb reclam i al pas; montería, batuda, ganxos, rececho, brama, caça selectiva i l’espera… Les modalitats cinegéticas són nombroses, i és necessari especificar en el segur quina especialitat es practica. Una de les raons per a això és que algunes modalitats com la monterías o les batudes, compten amb la participació de gossos, i és convenient que ho animals expliquin també amb el seu corresponent segur. Sense oblidar que els amos són els responsables de les accions que puguin cometre els seus gossos, i aquests han de romandre sota la custòdia del seu amo durant tota la jornada de caça. El material del caçador, és a dir, els rifles i escopetes, han d’estar també assegurats. Existeixen pòlisses que garanteixen el transport, el robatori i els danys soferts de l’arma fins a en un 80% del seu valor venal, això és, el valor que tenien al moment de l’accident.

És convenient que els gossos, així com els rifles i escopetes que utilitzen els caçadors tinguin el seu corresponent segur

Els amants de la caça poden practicar aquest esport en la serra lleonesa, o participar en una montería a Extremadura. Però, a més, cada vegada són més els afeccionats que contracten jornades de caça a Kenya, Zimbawe o Croàcia, per la qual cosa és de summa importància conèixer l’àmbit de cobertura del segur que es contracta. Convé conèixer per endavant si estan coberts els accidents que es produeixin tant dins com fos del territori nacional, i negociar amb l’asseguradora en cas que no estigui inclosa l’assistència internacional.

Es produeixin en territori nacional o internacional, no tots els accidents tenen cobertura. Així, queden exclosos els supòsits en els quals el caçador no estigui obligat a indemnitzar perquè l’accident hagi estat a causa de negligència o culpa del perjudicat. I, per descomptat, no es pot pretendre que un segur es responsabilitzi dels actes derivats del maneig d’un arma després de consumir alcohol o un altre tipus de drogues. El segur tampoc ofereix la seva protecció al caçador si aquest practica la caça sense la corresponent llicència o si ho fa en llocs prohibits. Respecte a aquesta qüestió cada comunitat autònoma té la seva pròpia legislació i expedeix les seves llicències, document essencial sense el qual no està permesa l’activitat cinegética.

Si el segur contractat no respon, el caçador no queda desatès perquè compta amb l’actuació del Consorci de Compensació d’Assegurances

Tampoc està de més preveure la manera d’actuació en cas que el segur contractat no respongui, encara que es tracta d’una situació poc freqüent. En aquest cas actuaria el Consorci de Compensació d’Assegurances (art. 7 del Reial decret 63/94). En primer lloc, la seva funció és actuar quan els riscos no són acceptats per l’entitat asseguradora però també si s’ha sofert algun dany durant una jornada de caça, i el causant no està assegurat. El Consorci, en aquest cas, procedirà a indemnitzar a les víctimes o als seus beneficiaris en cas de mort.

Llicència per caçar

Sense tenir en regla el segur de responsabilitat civil no es pot practicar la caça, però abans de planificar una jornada cinegética és necessari, òbviament, posseir també la corresponent llicència d’armes, -que és expedida per la Guàrdia Civil-, i la llicència de caça. A Espanya, el nombre de llicències a caçadors és molt difícil de quantificar ja que els recomptes els realitzen les conselleries de Medi ambient de cada comunitat autònoma. L’última dada que existeix a nivell nacional és de 2005, de l’Anuari “d’Estadística Forestal” editat pel de el Ministeri de Medi ambient, on es recull un total d’1.069.804 llicències, la qual cosa denota una tendència descendent des de l’any 1991 en el qual es van registrar 1.440.562.

Les condicions per fer-se amb aquest document administratiu varien depenent de cada comunitat autònoma. Així, Madrid, Catalunya, Castella León i Balears són algunes de les comunitats que menys requisits demanen per expedir les llicències de caça. N’hi ha prou amb la fotocòpia del DNI i justificar que s’està en possessió del segur obligatori de responsabilitat civil. Més senzill encara és obtenir la llicència en cas de residir a Castella-la Manxa, on únicament cal emplenar la corresponent sol·licitud de llicència.

L’edat mínima per obtenir llicència de caça són 16 anys, i fins als 18 és imprescindible l’autorització paterna i caçar acompanyat d’un adult amb llicència

Els caçadors que tenen més complicacions per aconseguir la llicència són els residents en la comunitat andalusa (on s’expedeix la major part de llicències de caça d’Espanya), Astúries, Navarra, La Rioja o el País Basc, comunitats en què s’exigeix passar un examen teòric-pràctic o, si escau, acreditar antiguitat com a caçador en la corresponent comunitat. L’edat mínima per poder aconseguir una llicència de caça és de 16 anys, i fins als 18 és imprescindible l’autorització paterna, així com caçar sempre acompanyat d’un adult que posseeixi també llicencia d’armes i caça.

Després de complir amb aquests requisits, s’expedeix un document a favor del demandant en el qual se li avala per caçar en un determinat territori, i per un determinat període de temps, com Fernando Rodrigáñez, director d’una de les empreses que opera “on line” tramitant llicències de caça, ja que cap llicència és definitiva i solen tenir una vigència d’entre dos i cinc anys.

Contractar el segur per Internet

Un simple “clic” prou per aconseguir contractar un segur. Les tradicionals asseguradores cedeixen posicions davant la cada vegada més freqüent contractació de productes a través d’Internet. Són moltes les empreses d’assegurances que ja operen a la xarxa, i d’altres les que únicament funcionen “on line”, oferint com a principal avantatge respecte a les seves competidores la immediatesa. A cop de ratolí, i després d’emplenar un formulari telemàtic, el caçador queda directament assegurat (el valor real del document queda únicament condicionat al cobrament efectiu de la cosina mitjançant domiciliació bancària).

Davant aquestes noves fórmules de contractació cal ser cauts i “investigar” en quines mans es deixa dipositada la seguretat, per la qual cosa cal conèixer què requisits han de complir les empreses asseguradores:

  • Ha de posseir un nombre de CIF, és a dir, les sigles que indiquen que està inscrita en el Registre Mercantil.

  • Ha d’oferir un telèfon, un fax i/o una web a la qual poder avisar al moment del sinistre. Si es contracta a través d’una corredoria d’assegurances, el correcte seria avisar en primer lloc a l’asseguradora i immediatament després a qui va proveir el segur, és a dir, la corredoria. El quefer diari d’aquestes, està també està regulat llei.

  • Cal comprovar que el segur que ofereixen s’ajusti a la llei 63/94 de 21 de gener, que regula el Reglament del Segur de Responsabilitat Civil del Caçador, norma que fixa els límits quantitatius de la cobertura en un màxim de 90.000 euros i així ho han d’oferir (concretament la llei assenyala 90.151,82 euros, o ho és el mateix, la conversió de 15 milions de les antigues pessetes). El període de durada del contracte que se signa amb l’asseguradora, ha de ser d’un any prorrogable, conforme a l’article 22 de la llei del Segur.

Davant qualsevol dubte en la contractació del segur que millor convé a cada especialitat cinegética, així com sobre els tràmits per a l’obtenció de la llicència de caça, convé informar-se en les federacions de caça de cada comunitat autònoma, així com en la Federació Espanyola de Caça. Aquesta última té la seva pròpia asseguradora i ofereix el segur obligatori de caça juntament amb la targeta federativa en fer-se membre.