Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques per al col·legi: cinc aspectes que convé conèixer

Les beques del Ministeri d'Educació donen ajudes per a diferents etapes educatives i cobreixen despeses de menjador, llibres i fins a per pagar el lloguer
Per Blanca Álvarez Barco 14 de octubre de 2015
Img colegios becas ayudas
Imagen: pressmaster

Llibres de text, roba per a escolar, material. En els primers mesos d’un nou curs les despeses d’una família creixen de manera notable, sobretot si hi ha més d’un fill. No obstant això, a cada ajuntament o comunitat autònoma hi ha diferents tipus d’ajudes per minorar els efectes de la volta la col·le. Però, a més, hi ha beques de caràcter general: les beques Mec que concedeix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquestes subvencionen diferents etapes educatives i cobreixen despeses de menjador, llibres o ajuda al lloguer, segons les necessitats de cada estudiant. A continuació s’expliquen els requisits per accedir a elles, què cobreixen i com sol·licitar-les.

1. Quines despeses cobreixen les beques del Ministeri d’Educació?

Les beques generals del Ministeri d’Educació ajuden a sufragar les despeses de les matriculacions, menjador i transport en educació infantil.

En primària i secundària, a més, es concedeixen subvencions per finançar els llibres de text, doncs s’acaba de recuperar el programa de beques de llibres de text amb 25 milions d’euros per a aquest curs i altres 25 pel qual ve. Els diners servirà en part per finançar els canvis de manuals després de la implantació de la llei Wert.

Els estudiants de Batxillerat poden sol·licitar beques per cobrir la matrícula del curs acadèmic, llibres de text i transports. A més, si els joves han de residir en una casa diferent a l’habitual per motius acadèmics, hi ha beques per al lloguer.

En el cas dels alumnes de Formació professional, per calcular l’import es té en compte el seu poder adquisitiu, les rendes anuals del nucli familiar, la distància per arribar al centre i si resideixen en un habitatge diferent de l’habitual.

Img becasestudio grande
Imatge: Ilmicrofono Oggiono

Per atorgar una beca als universitaris, hi ha requisits molt estrictes, tant a nivell econòmic com a acadèmic. Les beques es destinen a subvencionar estudis de grau, màster i doctorats.

Per els qui vulguin realitzar part de la seva formació acadèmica o pràctiques del FP a l’estranger, la beca Erasmus finança les despeses de residència del lloc que hagin escollit.

2. Qui pot accedir a aquestes beques?

Per sol·licitar les beques MEC, n’hi ha prou amb estar cursant ensenyaments reglats, encara que des de les etapes d’Educació Infantil fins a l’AIXÒ tenen prioritat els qui tinguin menors rendes anuals.

Respecte a els qui estudiïn el seu primer any de carrera universitària, a més de tenir una nota mitjana alta, s’analitza la situació particular de cada estudiant. Els alumnes universitaris que reben beca són els que obtenen les millors puntuacions i, dins d’aquest grup, es dona prioritat a els qui tinguin menor poder adquisitiu o que hagin d’estudiar fora del seu domicili.

Per concedir ajudes d’estudi a l’estranger, es té en compte l’expedient .

3. Quins requisits cal complir?

En el cas d’estar interessat a sol·licitar una beca MEC, el Ministeri d’Educació es mou entorn de dos criteris:

  • Econòmic. En general, per poder ser beneficiari d’una beca del Ministeri, un dels principals requisits és trobar-se dins dels llindars de renda que estableixen, que es fixaran tenint en compte el nombre de membres que componen la família. El sol·licitant no pot sobrepassar el nivell d’ingressos anuals fixats per poder percebre una beca. Aquesta condició és fonamental per determinar la quantia que es percep.
  • Acadèmic. Durant els primers anys acadèmics no és un requisit exigit, però, a partir de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), l’estudiant ha de tenir una determinada nota mitjana o haver superat un nombre determinat d’assignatures per poder ser beneficiari d’una beca.

Img materialescolar grande
Imatge: Any Fuchok

4. Com se sol·liciten les beques?

Per sol·licitar la beca, cal emplenar un formulari on line a través de la Seu Electrònica del MEC. Cal prestar molta atenció! Molts retards i primeres denegacions procedeixen d’errors en presentar la beca. Gairebé tots tenen solució, però poden suposar la demora en el cobrament de la beca en diversos mesos.

Hi ha una sèrie de documents que han de tenir-se a mà en emplenar la beca:

  • NIF/NIE dels membres de la unitat familiar.
  • Número de compte bancària en el qual es vulgui rebre la beca, de la qual el sol·licitant ha de ser titular o cotitular.
  • Si s’és família nombrosa -o el sol·licitant o algun dels seus germans té alguna discapacitat- cal tenir una còpia del document que reconegui aquestes circumstàncies.

  • Quan es demana ajuda de residència, cal tenir el contracte de lloguer (on han de figurar els NIF d’arrendador i arrendatari). Si no se saben les dades del domicili al moment de demanar la beca, cal enviar el contracte després, quan es tingui, a la unitat de beques.

  • Si s’han tingut ingressos a l’estranger, cal posar l’import i la moneda en la qual es van cobrar.

  • Si algun dels membres de la unitat familiar va ser autònom o propietari d’alguna empresa en un 50% o més, cal saber el percentatge de participació en la mateixa, el NIF/CIF de la societat i l’import dels ingressos bruts obtinguts.

Convé tenir en compte que algunes beques, com les universitàries, demanen de vegades documentació addicional amb caràcter previ (certificat de família nombrosa, discapacitat, sentència de divorci…).

5. Concessió de la beca

Les beques no es concedeixen immediatament i passen uns mesos des que finalitza el termini de presentació fins que es resolen. Mentrestant, es tramiten i revisen. Quan s’obté una resolució, es pot al·legar o recórrer, si no s’està conforme amb la decisió.

La beca pot ser acceptada i en aquest cas es rebrà la quantia corresponent en els següents mesos.

Si no es compleixen els requisits establerts en la convocatòria per obtenir la beca, aquesta és denegada. Si s’està en desacord, és possible recórrer al Ministeri d’Educació, sempre dins dels terminis establerts.