Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Bloqueig dels comptes en cas de defunció del seu titular

Sol resultar una important font de conflicte davant les entitats creditícies el fet de la defunció del titular dels diferents productes financers: comptes corrents, dipòsits, accions, fons d'inversió, etc.
Per mediatrader 10 de juliol de 2003

A vegades els familiars acudeixen a l’entitat bancària no sols sol·licitant informació, sinó també la disposició del saldo existent en els comptes del finat per a fer front a les despeses produïdes durant el funeral, el pagament de la quota de la comunitat de propietaris d’habitatge, etc. En acudir a la sucursal descobreixen que el saldo està bloquejat a l’espera del compliment de certs requisits formals. Així es presenta la situació:

a) Tot familiar del difunt té l’obligació de comunicar a l’entitat la defunció d’aquest. Això implicarà que l’entitat bloquegi els seus comptes a l’espera que es justifiqui qui són els seus legítims hereus, i que es faci efectiu el compliment de les obligacions amb el fisc mitjançant la presentació, i en el seu cas el pagament, de l’impost de successions.

b) En cas de cotitularidad del compte, per exemple si es tracta d’un matrimoni, es bloquejarà en principi tan sols la meitat del saldo, atès que es presumeix, tret que es provi el contrari, que pertany per parts iguals a tots dos cònjuges.

c) Amb la defunció del titular s’extingeixen tots els poders i mandats atorgats per aquest. Per aquest motiu la figura de l’autoritzat “” perdi totes les seves facultats de disposició. És a dir no podrà exigir reintegraments de cap quantitat.

d) Per a procedir a disposar dels saldos existents, es requereix realitzar prèviament una sèrie d’actes d’ineludible compliment:

1.- Lliurar a l’entitat bé el testament, bé la declaració d’hereus abintestat que acrediti la condició d’aquests. Igualment es precisa el lliurament de documents complementaris, com per exemple l’acceptació de l’herència, partició, etc., que justificaran la titularitat de cada hereu respecte dels béns que reclama.

2.- Presentar un document que acrediti haver complert les obligacions fiscals en relació amb la defunció del difunt. En aquest cas es tracta de la còpia de la liquidació de l’impost de successions. Cal recordar que el termini per a la seva presentació varia entre sis mesos i un any des de la defunció del difunt, segons es tracti de territori comú espanyol o de certs territoris històrics amb lleis diferents. La presentació és obligatòria atès que l’entitat es converteix en responsable subsidiària de les obligacions del contribuent, en cas d’incompliment d’aquest últim.

Davant aquesta situació es recomana:

1. Comunicar la defunció del titular el més ràpid possible, per a possibilitar el bloqueig dels comptes, i que ningú disposi d’elles de forma no autoritzada.

2. Facilitar a l’entitat de la forma més ràpida possible els documents a dalt citats.

3. Recordar que amb la defunció del titular s’extingeixen els seus poders i mandats, i per tant l’autoritzat “ ” manca de poder de disposició.

4. Amb l’actual Ordenament Jurídic la fórmula per a millorar a un dels hereus només es pot realitzar via testamentària.