Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Béns a l’estranger, nous mínims

Els contribuents amb béns a l'estranger estan exempts d'informar sobre quantitats inferiors a 50.000 euros
Per Carlos Astorelli, Laura Sali 22 de desembre de 2012
Img fajos

A l’octubre es va aprovar la normativa financera per intensificar la prevenció i lluita contra el frau fiscal. Les novetats per als contribuents comprenen des de comptes a l’estranger, fins a títols, assegurances i immobles, sobre els quals pesen noves obligacions d’informació anual. Això imposa una nova manera d’organitzar i declarar el patrimoni davant Hisenda, per evitar multes a partir de 10.000 euros. Però el desenvolupament reglamentari eximeix a una gran quantitat de supòsits que s’enumeren en el següent article: s’estableix un mínim de 50.000 euros per als valors en qüestió, a més de tots els que es trobin declarats en els estats comptables d’empreses o persones amb alguna activitat econòmica.

Declarar béns a l’estranger, des de gener

El desenvolupament reglamentari de la nova llei antifraude s’ha dut a terme en dates recents a través del Reial decret 1558/2012, de 15 de novembre. En ell es regulen les obligacions que pesen sobre les persones (titulars o beneficiaris) sobre donar informació tributària sobre béns i drets situats a l’estranger. Però la nova normativa va més enllà i adapta les normes de desenvolupament de la Llei General Tributària a les disposicions comunitàries i internacionals.

L’obligatorietat de brindar a Hisenda tota la informació s’aplica tant als titulars dels comptes com als beneficiaris de les mateixes, o a les persones que tinguin signatura al banc en qüestió.

Els contribuents hauran d’informar en el primer trimestre de 2013 sobre els béns i drets que tinguin a l’estranger a 31 de desembre de 2012

Encara ha de confeccionar-se el model de declaració per complir amb l’obligació d’informar, però a partir d’1 de gener proper tots els contribuents hauran de brindar informació precisa sobre els comptes situats a l’estranger obertes en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici, de les quals siguin titulars o beneficiaris, o en les quals figurin com autoritzats o d’alguna altra forma “ostentin poder de disposició”.

La titularitat d’aquest tipus de béns s’estén a altres tipus d’actius: títols, valors, accions, drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de les entitats, assegurances de vida o invalidesa i habitatges adquirits a l’estranger, a nom propi o sobre les quals es tinguin dret d’usdefruit, de propietat compartida, etc., que es posseeixin amb seu a qualsevol país fora d’Espanya. D’aquesta manera, els contribuents hauran d’informar en el primer trimestre de 2013 sobre els béns i drets que tenen a l’estranger a 31 de desembre de 2012.

No obstant això, el desenvolupament reglamentari eximeix alguns supòsits: s’estableix un mínim de 50.000 euros per als valors en qüestió, a més de tots els que es trobin declarats en els estats comptables d’empreses o persones amb alguna activitat econòmica.

Qui estan eximits d’informar sobre béns a l’estranger

S’eximeixen determinats suposats per no afectar a els qui tenen activitats fora, però no econòmiques

La reglamentació aprovada ha buscat eximir, mitjançant un mínim de 50.000 euros, alguns supòsits per evitar que una mesura que apunta, sobretot, a combatre el frau fiscal, afecti a grups o persones que tenen activitat fora d’Espanya, però no netament econòmica. El cas més citat per explicar l’esperit dels nous mínims que ha desenvolupat la reglamentació és el d’un estudiant que posseeix un ben immoble petit o que atresora alguns euros en un compte per pagar les seves despeses durant el període que dura la seva formació.

D’aquesta manera, no caldrà brindar informació, segons la nova normativa, en els següents casos:

 1. Per a comptes en entitats financeres situades a l’estranger, com a comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit i altres comptes o dipòsits dinerarios, amb independència de la modalitat o denominació que adoptin -i encara que no hi hagi retribució-.

  • Quan els saldos d’una o diversos comptes a nom d’un titular, a 31 de desembre, no superin juntes els 50.000 euros. En aquest cas aquest mínim ha de ser el mateix calculant els saldos mitjans del quart trimestre de l’any en qüestió. Si sumats sobrepassen els límits anteriors, caldrà informar sobre tots els comptes.

  • Al moment en què els titulars siguin entitats exemptes del pagament de l’Impost de societats (IS): Estat, comunitats autònomes, etc.

  • Quan els titulars siguin persones jurídiques, entitats residents en territori espanyol o establiments permanents a Espanya de no residents, i els comptes estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, i identificades pel seu nombre, entitat de crèdit i sucursal en la qual figurin obertes.

  • En el cas que els titulars siguin persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat d’acord amb el que es disposa en el Codi de Comerç, i la informació dels comptes estigui registrada en la documentació comptable de forma individualitzada pel seu nombre, entitat de crèdit i sucursal en la qual figurin obertes.

  • Els comptes de persones físiques, jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, que estiguin obertes a l’estranger en entitats de crèdit domiciliades a Espanya. Aquesta exempció es dona en el cas que aquests comptes hagin de ser objecte de declaració pels seus titulars, conforme al previst en l’article 37 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, sempre que haguessin pogut ser declarades conforme a la normativa del país on estigui situada el compte.

 2. Per a valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger (accions, títols, assegurances de vida o invalidesa; rendes temporals o vitalícies com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, de drets de contingut econòmic o de béns mobles o immobles)

  • Si els valors no superen junts els 50.000 euros.

  • Quan s’està exempt de l’IS.

  • Si el contribuent és una persona jurídica o entitat resident en territori espanyol o un establiment permanent a Espanya de no residents, que portin de forma individualitzada en la seva comptabilitat els valors, drets, assegurances i rendes (amb el mateix criteri aplicat als comptes).

 3. Per a béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

  • Quan els valors dels immobles o drets sobre immobles no superin, conjuntament, els 50.000 euros.

  • En el cas que els titulars siguin entitats exemptes de l’Impost de societats.

  • Quan els titulars siguin persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, o establiments permanents a Espanya de no residents, que registrin en la seva comptabilitat, de forma individualitzada i identificats de manera correcta, els béns en qüestió.

  • Si els béns immobles són propietat de persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i amb comptabilitat, d’acord amb el Codi de Comerç, i estiguin registrats en la documentació comptable de forma individualitzada i ben identificats.