Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com reclamar salaris endarrerits?

Si l'empresa deu diners a un empleat, est pot arribar a un acord amb ella, demandar-la perquè aboni els retards o sol·licitar l'extinció de la relació laboral i una indemnització
Per Blanca Álvarez Barco 15 de juny de 2016
Img reclamar salario
Imagen: offstocker2

Per una causa o una altra, pot ser que a un treballador no li abonin el salari o ho facin amb molt retard. En aquestes ocasions, que no és el més freqüent en una relació laboral, però de vegades succeeix, caldrà reclamar els sous a l’empresa. Com es recorda en aquest article, el primer que caldrà fer és parlar-ho directament amb el cap i, si no resulta, intentar arribar a una conciliació. Si l’acord no és possible, s’haurà de demandar en el Jutjat social i anar ajudici . Important! Si els retards o impagaments són continuats, persistents en el temps i quantitativament importants, es podrà sol·licitar l’extinció de la relació laboral i una indemnització per acomiadament improcedent.

Igual que l’obligació d’un empleat és treballar, la de l’empresari, el seu cap, és abonar-li el sou de forma puntual. En l’Estatut dels Treballadors es pot trobar com ha de fer-ho amb tota claredat. Allí indica que la liquidació i el pagament del salari es faran puntual i documentalment en la data i lloc convinguts o conforme als usos i costums per l’empresari. El període de temps al que es refereix l’abonament de les retribucions periòdiques i regulars no podrà excedir d’un mes, sent l’interès per mora en el pagament del salari del 10% del degut. Com es pot reclamar en el cas de trobar-se en una situació d’endarreriments o impagament?

Img reclamar sueldo grande
Imatge: Pictures of Money

Com reclamar els meus diners a l’empresa?

  • Reclamar davant el cap. El primer que cal fer és enviar un escrit a la companyia perquè regularitzi la situació. L’escrit de reclamació del pagament de la nòmina es pot enviar per burofax doncs, encara que costi més diners, acredita el contingut de la comunicació feta a l’empresa i pot servir com a prova davant la justícia. Si es tracta d’aconseguir una solució extrajudicial amb la companyia per a la reclamació de quantitats, convé deixar constància per escrit dels acords per evitar problemes futurs.

  • Conciliació. És important intentar una conciliació. Per a això, cal presentar una demanda al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) i exposar les peticions del treballador enfront de l’empresa, a més d’enviar a aquesta una còpia de l’escrit. S’ha de posar amb claredat quina quantitats es reclamen i quins són els conceptes, així com expressar les quantitats en brut. Se citarà a les dues parts. Pot succeir que la companyia no acudeixi, que vagi i estigui disconforme o arribar a un acord. En aquest últim cas, es redacta un acta on es reflecteixen els termes de l’acord i acaba el procediment.

  • Demanda judicial. Si no s’aconsegueix acord en la conciliació, s’ha de presentar una demanda davant el Jutjat social. El jutge envia a l’empresa una còpia de la demanda i dona una data per al judici. Arribat el dia, abans de celebrar-ho, el jutge intenta de nou que s’aconsegueixi un acord. I solament si no és possible, se celebrarà judici. En cas que la companyia no s’oposi a la reclamació, té 10 dies per pagar de forma voluntària.

    Si per fi hi ha judici, s’haurà d’aportar proves: documents, testimonis… El jutge es queda les proves, les valora i emet una sentència que s’envia a les dues parts. Si no s’està d’acord, es pot recórrer.

Demanar l’extinció de la relació laboral i indemnització

Hi ha ocasions en les quals un impagament de salari pot fer que se sol·liciti l’extinció de la relació laboral. Però per poder acudir a aquesta via, els impagaments han de ser continuats, persistents en el temps i quantitativament importants. Encara que no hi ha quantitats concretes, diverses sentències han estimat que procedeix l’extinció de la relació laboral, si hi ha quatre mensualitats impagades al moment de la sentència o tres impagades al moment de la presentació de la demanda. Si s’aconsegueix, es rebrà una indemnització corresponent a la qual donarien per un acomiadament improcedent.

Img manos portatil grande
Imatge: Mario Alberto Magallanes Trejo

Quin és el termini per reclamar salaris endarrerits?

Es poden reclamar tots els sous que no hagin abonat amb el límit d’un any, els 12 mesos anteriors a la reclamació (nòmines impagades, plusos obligatoris…). Aquest termini per a la reclamació de quantitat per impagament de salaris s’explica des del moment en què l’empresari va haver d’abonar el sou.

En cas de fallida de l’empresa, reclamar al Fogasa

Si no paguen perquè la companyia es declara insolvent, també es pot reclamar. Després de passar per un procés d’execució de sentència, on es declari la insolvència de l’empresa, es pot recórrer al Fons de Garantia Salarial (Fogasa) per cobrar els diners. És un organisme adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que abona als treballadors l’import dels salaris pendents de pagament a causa d’insolvència o fallida de la companyia.

Model de demanda per reclamar salaris a l’empresa

Al JUTJAT SOCIAL DE ——————–

DO ————————, major d’edat, casat, D.N.I. ———————, amb domicili en ————-, en carrer ————-, nº ———–, davant el Jutjat social respectuosament comparec i com a millor procedeixi en Dret dic:

Que per mitjà del present escrit formulo demanda en reclamació de quantitat per salaris contra l’empresa ————————- , S. a. amb domicili en carrer —————–, nombre —-, a l’efecte de que en el seu moment sigui condemnada conforme se sol·licita en el suplico de la present demanda, que passo a basar en els següents

FETS

Primer. Que des de ————– prest serveis per compte del demandat, amb una antiguitat de data —————– , ostentant la categoria professional de ———– realitzant les labors pròpies del lloc de treball, rebent com a contraprestació el salari de —————- euros, inclòs prorrateig d’extres.

Segundo. Que com a conseqüència de la relació laboral sustentada amb la demandada i no havent cessat en la mateixa, aquesta em deu les quantitats i pels conceptes que seguidament detallo:

1. Mesos des d’Agost —- a Julio —–, ————— euros.

2. Part proporcional de vacances any ————euros.

3. Part proporcional de ——————- euros.

Total reclamat ——————- euros.

Tercer. Que l’empresa demandada dedica la seva activitat al sector de 521 Importació i Exportació de Maquinaria Industrial.

Cambra. Que es va celebrar acte de conciliació davant la Secció de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) en data de ——————- anotat amb el resultat de sense avinença, tal com acredito amb la certificació de l’acte de conciliació de referència, que acompanyo, com documento número u.

FONAMENTS DE DRET

Primer. Text Refós de la Llei de Procediment Laboral aprovat per Reial decret Legislatiu ————-, de —– d’abril, especialment els articles 1 i 2, quant a competència i procediment.

Segundo. Text Refós de l’Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret Legislatiu ———–, de —- de març, en els articles 4.2.f) i 29, relatius a la percepció puntual de la remuneració pactada.

Tercer. Conveni col·lectiu per a les empreses del sector d’Importació i Exportació de Màquina Industrial publicat en el BOE en data ————-.

Cambra. En general, totes les disposicions concordants i complementàries al cas.

Per tot això,

Suplico al Jutjat social que, havent presentat aquest escrit, còpies i documents que acompanyo, se serveixi admetre-ho, tingui per presentada demanda en reclamació de quantitat contra l’empresa ——————–, S. a. ja circunstanciada, acordant citar a les parts a l’acte de conciliació, i subsegüent judici, pel qual finalment, i seguit que sigui per tots els seus tràmits, es dicti sentència estimatoria íntegrament de la present demanda, condemnant a la demandada a pagar-me la quantitat de ————– euros , més els interessos per mora en el pagament del salari que serà el 10 per 100 del degut.

És justícia que demano i signo en ———- a 5 de ——— de —–

Primer Altressí Dic: Que acudiré a judici assistit de Lletrat perquè em defensi, i assenyalo com a domicili, a l’efecte de citacions i notificacions del Jutjat, el despatx del Lletrat Don ———————— , en C/ ———– nº ————, de ——– i fax ————-.

Segundo Altressí Dic: Que per a l’acte de la vista, i sense perjudici d’ampliació, proposo l’admissió i pràctica dels següents Mitjans de prova:

Documental, consistent en què es requereixi a l’empresa demandada perquè aporti a judici els següents documents:

a) Llibre de Matrícula del Personal.

b) Parts d’alta i baixa en la Seguretat Social de l’actor.

c) Rebuts legals de pagament de salaris corresponents als períodes i conceptes reclamats en la demanda.

Suplico al Jutjat social que tingui per feta la manifestació del primer altressí, admeti i declari pertinent la prova que es deixa proposta en el segon altressí i ordeni el necessari per a la seva pràctica.

És justícia que reitero en el lloc i data abans indicats.

Signatura