Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com reclamar una beca?

Les beques no concedides es poden reclamar amb la presentació d'al·legacions o un recurs
Per Blanca Álvarez Barco 20 de juliol de 2016
Img reclamar beca hd
Imagen: rossandhelen

Poc més d’1.400 milions d’euros es van destinar a beques durant el curs passat, segons dades del Ministeri d’Educació. I aquest any es preveu que la xifra sigui similar. Si es necessita una ajuda econòmica per als estudis i es té la intenció de demanar una per al curs acadèmic 2016/2017 -a partir d’agost es publica la convocatòria-, s’ha de tenir en compte que és possible que no la concedeixin. Però si això succeeix, es pot reclamar. A continuació s’explica com reclamar una beca denegada, pas a pas.

Com reclamar una beca denegada?

Si encara la beca està en fase de tramitació, és possible presentar al·legacions. I si ja s’ha publicat, es pot posar un recurs de reposició o anar més enllà i interposar un de contenciós-administratiu.

  • Al·legacions. Les al·legacions es poden fer mentre la beca està encara en tramitació, abans de la seva resolució definitiva. Les resol la Unitat de Beques encarregada de la tramitació (la Universitat, per a estudis universitaris, i les Conselleries d’Educació, quan es tracta d’estudis no universitaris).

  • Recurs de reposició. Es fa després de la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria. És gratuït. Es presenta davant la unitat de beques, però ho resol el Ministeri.

  • Recurs contenciós-administratiu. És més car. Consisteix en un recurs judicial pel qual s’exigeix comptar amb advocat i procurador. A més, implica també l’abonament de taxes judicials.

Quins motius poso?

Es poden reclamar i presentar al·legacions quan la beca està proposada per a la seva denegació per motius acadèmics o econòmics. També és possible queixar-se, si l’han concedit però no s’està d’acord amb la quantia assignada o per qualsevol motiu que es consideri que afecta a la concessió de la beca i que es vulgui exposar.

Img becasumbralesrenta grande
Imatge: Bill Selak

Com farcit el formulari?

El Ministeri posa a la disposició de l’estudiant un formulari d’al·legacions molt senzill, on es demanen diferents dades. Primer cal posar els de el sol·licitant (la persona a la qual va destinada l’ajuda o beca) i també del sustentador principal de la família, que en general són els pares, encara que de vegades és el mateix alumne. També cal emplenar dades del domicili familiar i del centre educatiu.

En el formulari es demana que s’indiqui la causa de denegació. Allí haurà de posar-se el motiu exacte que han notificat en la carta que hagin enviat denegant la beca. Respecte a l’apartat de quanties concedides, solament s’ha de marcar si es reclama perquè han concedit una beca i no s’està d’acord amb els diners que donen.

Després, s’han d’exposar les al·legacions en un apartat destinat a això (si cal desplaçar-se a una altra ciutat, si s’acredita que no se superen els llindars de renda…) i, en la documentació aportada, cal enumerar tots els documents que es lliuren. Al final, hi ha un requadre que han de segellar i donen com a justificant si es deixa en un registre. Si es presenta en Correus, el justificant serà el resguard d’enviament.

El Ministeri té també un formulari similar a l’anterior per al recurs de reposició, si és l’acció que s’exercirà després de la resolució definitiva i la publicació del llistat de becats.

Quin termini tinc per reclamar la beca?

En la notificació que manen a casa han d’indicar-se els terminis. Si el termini és per a al·legacions, apareixerà en dies (sol ser d’entre 10 i 15). Si no s’especifica si són naturals o hàbils, s’entén que són hàbils a partir de l’endemà al que ho notifiquin. Si el termini que assenyalen és en mesos -com succeeix en els casos per presentar el recurs de reposició-, s’expliquen des de l’endemà de la data de la notificació o de la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria. Si l’últim dia del termini no és hàbil, es prorroga al primer dia hàbil següent.

Img becas grande
Imatge: Andy

On vaig a reclamar la beca?

Com es dirigeix l’escrit a la unitat que està tramitant la beca, es pot presentar la documentació directament en el seu registre. Però, a més, també es pot fer en els registres de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals.

També es pot lliurar en les oficines de Correus, que ofereix diversos mètodes d’enviament. El millor és fer-ho per correu administratiu, presentant la documentació en sobre obert, perquè en la capçalera de la primera fulla del document el funcionari de Correus posi un segell amb el nom de l’oficina i la data. Es pot també utilitzar el correu ordinari, però no es podrà demostrar que s’ha fet l’enviament, o el certificat (en aquest cas no es podria acreditar el contingut del manat).

Finalment, si s’està fora d’Espanya, es pot lliurar en les representacions diplomàtiques o oficines consulars del nostre país a l’estranger.

Quan donen una resposta a la reclamació?

El termini havia de ser d’un mes. Però, de vegades, es resolen de forma conjunta tots els recursos que els arriben per enviar després totes les notificacions alhora, per la qual cosa això pot allargar els temps.

Motius per denegar una beca

En general, les beques no es concedeixen per motius econòmics o acadèmics.

Segons la informació del Ministeri d’Educació, els motius més freqüents de denegació de la beca per causes econòmiques són la mancada informació fiscal, per superar els llindars de renda o per sobrepassar els llindars de patrimoni.

En el cas que es deneguin per motius acadèmics, entre les causes més freqüents estan repetir curs, no aconseguir la nota mínima exigida en la convocatòria o no haver aprovat el mínim d’assignatures o crèdits.