Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com sol·licitar la capitalització de la desocupació

Els aturats que desitgin obrir un negoci han de justificar la finalitat de la inversió i demostrar la necessitat dels diners
Per EROSKI Consumer 25 de agost de 2009
Img paro

Espanya és un dels països amb major nivell de desocupació de la Unió Europea i la situació, segons els experts, no sembla que vagi a millorar a curt termini. En plena crisi, els qui es troben en atur des de fa temps opten per assajar la via de l’autoocupació. Però obrir una empresa no és fàcil. Fa falta un capital inicial i els bancs mostren reticències per a facilitar crèdit. Els nous projectes empresarials han de recopilar suficients avals i garanties. Una alternativa és sol·licitar la capitalització de la prestació de desocupació en un pagament únic. D’aquesta manera, es disposa del capital inicial necessari per a posar en marxa la nova activitat. La capitalització és possible per als qui cobren una pensió retributiva, que han de justificar la finalitat de la inversió i demostrar la necessitat dels diners.

Ajuda limitada

Les persones que sol·liciten la capitalització de l’atur perceben l’import de la prestació de desocupació en un pagament únic. Per a evitar fraus, cal que els sol·licitants justifiquin la finalitat de la inversió. A més, només poden percebre els diners els aturats que cobrin una pensió retribuitiva per desocupació i demostrin la necessitat d’aquest capital per a una inversió empresarial destinada a:

 • Treballar per compte propi mitjançant una societat mercantil o com a autònom.

 • Incorporar-se com a soci treballador estable d’una cooperativa o una societat laboral de nova creació, o amb la qual estigués unit prèviament per una relació laboral no superior a 24 mesos.

No s’accedeix al 100% dels diners que es cobraria de l’INEM i les quantitats estan relacionades amb cada situació concreta

Amb la capitalització de l’atur no s’accedeix al 100% de la quantitat que es cobraria de l’INEM si es cobrís tot el termini de la prestació de desocupació a la qual es té dret, però el pagament està relacionat amb la situació personal i laboral del sol·licitant:

 • Si es gestiona l’alta en el règim de treballadors autònoms, es té dret a un pagament únic del 60% del total. La resta dels diners, fins a cobrir el 100%, s’empra a compensar les quotes de la Seguretat Social. El pagament d’aquestes quotes pot realitzar-se de manera mensual o trimestral.

 • Els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% poden obtenir el 100% del capital pendent de cobrar.

 • La integració en una cooperativa o societat laboral representa la tercera opció. Hi ha dues possibilitats: tenir ja treball en qualsevol d’aquestes dues modalitats i convertir-se en soci o crear-les al costat d’altres participants. En tots dos casos, s’ha de realitzar la sol·licitud per a obtenir el 100% de l’atur si aquesta és la quantitat necessària per a aportar com a capital social en l’entitat de nova creació. Si és inferior, només es concedeix la quantia necessària; la resta anirà destinat a la compensació de les quotes de la Seguretat Social.

 • Els aturats menors de 30 anys (35 anys per a les dones) percebran el 80%. Aquesta mesura es va prendre el passat 31 de juliol en Consell de Ministres i estarà en vigor fins a finals de 2010.

Requisits

Per a sol·licitar la capitalització cal estar desocupat i tenir almenys tres mesos de prestació pendents

La sol·licitud del cobrament únic ha de realitzar-se en l’oficina del Servei Públic d’Ocupació que correspongui. Es pot efectuar en el moment de tramitar la prestació que es pretén capitalitzar. No obstant això, també pot aprofitar-se una oportunitat posterior, sempre que s’estigui pendent de percebre, almenys, tres mensualitats. La Guia “Capitalització de la Prestació per Desocupació” de l’INEM destaca els següents requisits:

 • Estar aturat en el moment de presentar la sol·licitud de pagament únic, sense que s’hagi iniciat l’activitat prevista, ni s’estigui donat d’alta en la Seguretat Social per al seu exercici.

 • Ser perceptor d’una prestació de desocupació de nivell contributiu per haver cessat de manera definitiva en una relació laboral. No es produeix el cessament definitiu en cas de ser beneficiari d’una prestació derivada d’un Expedient de Regulació d’Ús de suspensió o reducció de jornada, o si es manté la condició de treballador fix discontinu d’una empresa.

 • Tenir, almenys, tres mesos de prestació pendents de percebre.

 • No haver obtingut el reconeixement d’un pagament únic en els quatre anys anteriors a la data de sol·licitud del dret que ara es pretén.

 • L’activitat professional que es desenvoluparà ha de respondre a una de les següents formes: treballador per compte propi o autònom; constitució o incorporació a una cooperativa o societat laboral, en qualitat de soci treballador o de treball estable, sempre que no s’hagin prestat serveis previs per a aquesta entitat com a treballador per compte d’altri o mitjançant relació societària temporal durant un període que superi els 24 mesos.

 • Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la resolució de concessió del dret.

Documentació necessària

Els qui sol·licitin la capitalització i es donin d’alta com a autònoms, han de realitzar una memòria empresarial. Els qui s’integrin en una cooperativa o societat laboral en funcionament, han de lliurar un certificat del consell rector de la cooperativa o òrgan d’administració de la societat que indiqui que s’ha sol·licitat l’ingrés, que el treball que es realitzarà és estable i si hi ha fixat un període de prova (en cas afirmatiu, també s’indica la durada). A més, s’ha de presentar un acord d’admissió com a soci i, si n’hi ha, haver superat el temps de prova.

Quan l’aturat desitja posar en marxa, al costat d’altres socis, una cooperativa o societat laboral de nova creació, ha d’aportar els següents documents:

 • Document privat signat pels socis en el qual figuri (si no consta en el projecte d’estatuts): identitat dels socis, voluntat de constituir la cooperativa o societat laboral, condicions de treball estable, període de prova i durada, aportació obligatòria o voluntària a la cooperativa, o valor i nombre d’accions o participacions que subscriu el soci de la societat laboral anònima o de responsabilitat limitada.
 • Projecte d’estatuts de la societat o cooperativa, en el qual consti el capital social, la seva distribució en accions o participacions i les condicions de desemborsament (en espècie o metàl·lic, terminis de desemborsament).
 • Memòria del projecte que expliqui l’activitat que es realitzarà i que acrediti la seva viabilitat, juntament amb els justificants de l’exposat en la memòria.

El procés burocràtic no acaba aquí. Quan es concedeix el dret a rebre la capitalització, el sol·licitant haurà de presentar en el termini d’un mes altres documents:

 • Acta constitutiva i estatuts de la cooperativa o societat laboral.
 • Certificat de la inscripció de la cooperativa o societat laboral en el registre corresponent.
 • Si es tracta d’un treballador discapacitat, ha de lliurar un certificat de l’IMSERSO o de l’òrgan competent de la comunitat autònoma que acrediti la seva condició, o bé la resolució de l’INSS que reconeix la incapacitat.
 • En el cas que s’hagi creat una comunitat de béns o societat civil irregular, document acreditatiu de la constitució.
 • Si l’objectiu és treballar dins del Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social com a soci capitalista d’una societat mercantil, només es pot accedir a la modalitat de pagaments mensuals per a la subvenció de cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Si es desenvoluparà una activitat en el Règim Especial d’Autònoms, cal presentar la documentació que acrediti l’alta.