Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com sol·licito diners després d’una catàstrofe?

Després d'un incendi, terratrèmol o inundació, els afectats poden acudir al Consorci de Compensació d'Assegurances o demanar les ajudes estatals per a aquestes situacions d'emergència
Per Blanca Álvarez Barco 12 de febrer de 2018
Img inundaciones ayudas
Imagen: Steve_Allen

Les pluges torrencials, la neu o el desbordament d’un riu poden destrossar cases o negocis. I un incendi forestal descontrolado és possible que arrasi propietats senceres. Totes són situacions que fan caure en la desesperació. Però cal saber que existeixen ajudes per esmorteir el seu efecte. Tots els danys que causin aquests riscos extraordinaris els compensa el Consorci de Compensació d’Assegurances. A més, l’Estat també té ajudes per fer front a una situació d’emergència o catàstrofe. En aquest article s’explica com sol·licitar diners després d’una catàstrofe, pas a pas, i a quina quantitat es té dret, així com alguns consells per rebre aquestes subvencions sense problemes.

Inundacions a Màlaga i País Basc, incendis amb víctimes mortals a Galícia o moviments sísmics com el de Lorca fa uns anys són catàstrofes, desastres naturals imprevisibles que destrossen centenars de famílies, habitatges i negocis. A la pèrdua emocional, i en ocasions personal, se sumeixi l’econòmica. Per pal·liar-les existeixen ajudes tant estatals com del Consorci de Compensació d’Assegurances.

Com demanar diners al Consorci de Compensació d’Assegurances després d’una catàstrofe ?

Després d’una catàstrofe, qualsevol afectat pot beneficiar-se de les ajudes del Consorci de Compensació d’Assegurances, però “sempre que tingui subscrita una pòlissa de danys en els béns, de vida o d’accidents, i que estigui en vigor”, recorda María Luisa Blanco, agent d’assegurances. Aquest consorci cobreix de manera automàtica els danys per inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestat ciclònica atípica i caiguda de cossos siderals i aerolitos.

Però per cobrir els danys que hagi originat l’erupció d’un volcà, un terratrèmol, sisme submarí o aerolitos, cal tenir abans un certificat que expedeix l’Institut Geogràfic Nacional.

Existeixen indemnitzacions que cobreixen els danys a l’habitatge i estris domèstics i unes altres que ajuden a mitigar els danys personals (defunció, invalidesa o incapacitat temporal). Per sol·licitar-les, “pot fer-ho el propi assegurat o bé delegar en l’entitat asseguradora amb la qual tingui contractada la pòlissa”, indica Blanco. I per rebre-les, no hi ha més que donar un número de compte, doncs el Consorci abona les indemnitzacions directament als beneficiaris mitjançant una transferència bancària.

Quan es tracti d’una indemnització per danys materials, pot sol·licitar-se per via telefònica, online en el lloc web del Consorci o per correu, enviant una fulla de comunicació de danys a la Delegació Regional del Consorci de la zona on s’hagi produït la catàstrofe. En tot caso la petició serà atesa, però convé saber que per escrit la tramitació pot ser més lenta.

Si es tracta de sol·licitar ajudes per danys personals, també es pot fer per telèfon, via Internet (dpto.siniestros@consorseguros.es) o per correu postal al Departament de Sinistres del Consorci de Compensació d’Assegurances, situat en el passeig de la Castellana, número 32, de Madrid.

Img terremoto grande
Imatge: Angelo_Giordano

Ajudes de l’Estat per danys personals després d’una catàstrofe

Quan hi ha una situació de “emergència o naturalesa catastròfica” que causa danys, els damnificats poden sol·licitar subvencions, doncs així està disposat en el Reial decret 307/2005, de 18 de març. Les ajudes, tant per pal·liar danys personals com reparar els materials, es concedeixen en atenció a la renda del damnificat i s’abonen amb càrrec als crèdits de la Direcció general de Protecció Civil i Emergències.

Les ajudes destinades a pal·liar els danys personals derivats d’una catàstrofe són de divers tipus i quantia. Si el resultat ha estat la defunció d’alguna persona o la seva incapacitat absoluta i permanent, l’ajuda és de 17.150 euros.

En cas de defunció, són beneficiaris el cònjuge, els fills menors i els majors d’edat, si depenien econòmicament del finat (si viu a costa del difunt i no percep ingressos superiors al 150% de l’IPREM). Han de presentar les sol·licituds degudament emplenades juntament amb documentació que acrediti el vincle (llibre de família, certificat de convivència, etc) i el certificat de defunció de la persona morta o document equivalent en cas de desaparició del causant. En cas d’incapacitat, el beneficiari presentarà la sol·licitud emplenada i els documents que li sol·licitin.

Img incendio grande
Imatge: vilant

Ajudes de l’Estat per danys materials després d’una catàstrofe

Les ajudes de l’Estat per danys materials afecten a l’habitatge i els estris. Per descomptat, els danys han de tenir la seva causa directa en el desastre i s’ha d’acreditar la causalitat. Si es reconeix per la destrucció total de la casa habitual, poden concedir una quantia màxima de 12.600 euros; si els danys es refereixen solament a les dependències destinades a la vida familiar, l’ajuda no superarà els 8.600 euros. Per danys que no afectin a l’estructura de la llar, l’ajuda màxima és de 4.300 euros, mentre que si el dany afecta als estris domèstics de primera necessitat, el màxim concedit és de 2.150 euros.

No es té dret a rebre una subvenció, quan els ingressos anuals nets superin en dues vegades i intervé les següents quantitats:

  • Unitats amb un o dos membres: Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) + 40%.
  • Unitats amb tres o quatre membres: IPREM + 80%.
  • Unitats amb més de quatre membres: IPREM + 120%.

Per demanar les ajudes per danys materials cal emplenar una la sol·licitud i lliurar la documentació que demostri que l’habitatge és propi. A més, cal mostrar els documents relatius als danys i les dades fiscals que requereixin o bé autoritzar als organismes competents perquè els revisin.

Ajudes fiscals per als damnificats per catàstrofes naturals

A més de poder obtenir ajudes quan se sofreix un sinistre d’aquest tipus, l’Agència Tributària aplica beneficis a les víctimes de les catàstrofes. Així, les ajudes que s’atorguen per danys personals no cal declarar-les a Hisenda: estan exemptes en l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).

En ocasions, no solament les persones o l’habitatge resulten danyades, sinó que també queden afectat el local on es treballa. En aquest cas, si cal el tancament temporal, es redueix l’impost sobre activitats econòmiques de manera proporcional al temps de paralització de l’activitat.