Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits a agricultors i ramaders

Els préstecs agropecuaris financen les labors més habituals, des de la compra d'eines a l'adquisició de terra
Per Rosa M. López-Maroto 8 de desembre de 2007
Img agricultura listado
Imagen: Igor Spanholi

Des de préstecs per a la compra de maquinària agrícola a crèdits per a comprar la terra de labor, passant per una extensa “carta” de solucions professionals. Les entitats financeres han dissenyat crèdits destinats a finançar les labors més comunes del sector agropecuari, productes com a bestretes per cobraments pendents de collites o crèdits de campanya per al manteniment de l’activitat normal de l’explotació. L’agropecuari s’ha convertit en un dels sectors de referència als quals es dirigeixen els bancs i caixes d’estalvi, que fins i tot han creat departaments que confeccionen solucions específiques als seus problemes de finançament. Les entitats financeres més lligades al medi rural o ramader són les que disposen d’una major i millor finançament per a totes dues activitats, ajudes que tenen una quantia molt dispar, i oscil·len des de 600 a 1.000.000 d’euros, en terminis que rarament sobrepassen els cinc anys, encara que els destinats a inversió tenen terminis més longeus, i se solen poder amortitzar en 15 anys.

Bestretes i crèdits

L’agricultura compta amb una oferta de productes financers més diversificada i àmplia que la ramaderia, amb ajudes destinades a la campanya agrícola, la compra de maquinària, o la inversió i millora de l’explotació. L’oferta majoritària prové de les caixes d’estalvi, especialment d’aquelles que tenen especial vinculació amb aquestes activitats com a Caixa d’Estalvis de la Immaculada, Caixa Duero, Caixa Extremadura, Caixa Segòvia, Caixa Murcia, Caixa del Penedès, Caixa Rioja o la Caixa. No obstant això, hi ha bancs que han decidit també escometre aquesta estratègia comercial, com a Banc Santander i Banc Bilbao Biscaia Argentaria, que proporcionen una de les propostes més completes de tot el mercat financer.

El Banc Santander compta amb una secció denominada “Segment agrari”, que ofereix diferents alternatives al sector, ja sigui a través de bestretes per cobraments pendents de collites o d’ajudes, o bé en forma de Crèdits de Campanya, destinats al manteniment de l’activitat normal de l’explotació. El “Préstec Bestreta PAC” (Política Agrícola Comuna), anticipa les ajudes, i l’import “Bestreta Agrària”, que s’ajusta a les necessitats de finançament de cada agricultor per a atendre qualsevol operació de cobrament que es pugui produir en un període màxim d’un any. En tots dos casos es disposa d’un import mínim de 600 euros i un màxim de fins a 1.000.000 d’euros, amb un termini d’amortització de 12 mesos. L’explica “Crèdit Campanya Agrícola”, aquesta dissenyada per a ser el suport dels pagaments i ingressos habituals en qualsevol mena d’explotació. L’import mínim que es pot demanar a l’entitat és de 600 euros, i en aquesta modalitat no es contempla un termini màxim. En aquest cas, el termini màxim d’amortització aconsegueix els 18 mesos, i el mínim és d’un mes.

La majoria de crèdits són bestretes per cobraments pendents de collites o de subvencions, o ajudes per al manteniment de l’explotació

De similars característiques és l’oferta del BBVA, que disposa entre els seus productes del “Agrocrédito”, amb diferents modalitats: “Agrocrédito Campaña Agrícola”, un préstec o compte de crèdit amb garantia personal per a finançar les necessitats de campanya durant un termini de fins a dotze mesos. L’únic requisit per a contractar-lo és ser persona física o jurídica dedicada a aquesta activitat. Té un termini de 12 mesos amb possibilitat de renovació de fins a 36 mesos, i s’aplica un tipus d’interès fix o variable, en funció de les necessitats de cada client i de la mena d’explotació. Un altre producte és l’”Agrocrédito Maquinària Agrícola”, un préstec o lísing que permet finançar la compra de maquinària agrícola. El termini d’amortització oscil·la entre 12 i 72 mesos, en funció de la modalitat triada, i el tipus d’interès aplicable pot ser fix o variable, podent-se finançar fins al 100% de la inversió.

Oferta pecuària

Les solucions per al sector ramader estan menys desenvolupades que les agrícoles, i destaquen especialment les ofertes confeccionades per Caixa d’Estalvis de la Immaculada i Caixa d’Extremadura, que són les caixes més obertes a aquesta mena de finançament. Malgrat això, existeix un dèficit per a cobrir les necessitats d’aquest sector, com el finançament per a altres contingents que poden afectar-los com els derivats de les inclemències climatològiques (tempestes, riuades, pedra, catàstrofes naturals…), plagues (com la recent dels talps que va afectar els agricultors de Castella i Lleó), i malalties animals. En aquest sentit la reposada financera no és contundent, ja que els crèdits i ajudes per a solucionar aquestes necessitats provenen dels diversos estaments administratius de l’Estat, encara que existeixen altres alternatives com els préstecs per a danys pluviòmetres o per al gasoil, que concedeixen algunes entitats.

Una altra possibilitat a la qual poden acollir-se tant agricultors com ramaders és la sol·licitud d’una mena de crèdit preferencial en el seu banc o caixa d’estalvis habitual, la qual cosa els farà disposar d’un capital prestat en millors condicions que els productes dissenyats per a aquesta fi. Per a la concessió d’aquests crèdits l’entitat financera ha de conèixer l’historial bancari del client, així com les seves activitats.

Els millors productes

Un dels productes més sol·licitats són els crèdits d’ajuda a la campanya agrícola, i l’oferta és molt àmplia:

 • Caixa del Penedès:

  • Préstec campanya agrícola: Es poden finançar les despeses de campanya més habituals: llavors, fertilitzants, pinsos, adquisició de carburant, pagament de sous de treballadors, etc. Es pot pagar a un termini de dotze mesos, amb l’incentiu de poder aconseguir bonificacions per la contractació de la pòlissa denominada “Agroseguro”.
  • Préstec maquinària agrícola: Crèdit a mesura per a adquirir o renovar la maquinària agrícola: tractor, recol·lectora, empacadora, abonadora, sembradora, vendimiadora, sala de munyir, etc. Es pot triar un tipus d’interès fix o variable, i el termini d’amortizació màxim és de 6 anys.
  • Préstec d’inversió agrícola: Crèdit flexible per a fer millores en l’explotació, construcció instal·lacions (cobertes, instal·lacions de reg, sales de munyir,…), compra de drets de producció (drets de replantació de vinya, quota lletera), o reconversió de plantacions de vinya o fruiteres. La seva contractació precisa de garantia personal. Igual que altres productes de similars característiques disposa d’un tipus d’interès fix i variable, que pot triar el client, i es pot abonar fins a 8 anys amb possibilitat de manca.
  • Préstec Compra de terra: Més específic i està destinat a poder ampliar l’explotació amb la compra de terres. En aquest cas, és necearia una garantia hipotecària o garantia personal. S’aplica un tipus d’interès variable, i el termini màxim d’amortització és de 15 anys.
 • Caixa d’Extremadura

  • Préstecs de campanya: Línies de finançament destinades exclusivament a agricultors i ramaders, la contractació dels quals permet afrontar les despeses estacionals de totes dues activitats. Amb un venciment d’onze mesos, dóna opció a triar entre els préstecs específics o els comptes de crèdit. Per a determinades destinacions i terminis, també disposen d’un altre finançament més avantatjós com les bestretes al 0% d’interès i amb una única comissió a la formalització de l’operació, destinades, per exemple a: bestreta per a esquer i manteniment de bestiar, finançament d’assegurances agràries i préstecs de sanejament ramader.
  • Préstec Convenis Agrícoles: Línies especials de finançament destinades a agricultors i ramaders com a conseqüència d’acords amb organismes oficials estatals, autonòmics, provincials, comarcals…, o els signats per aquesta entitat amb organitzacions agràries o cooperatives.
 • La Caixa

  • Departament Agrocaixa: Permet als agricultors disposar de productes especialitzats com la petició de bestretes de les ajudes de la Política Agrària Comunitària (PAC) i l’olivar. D’aquesta forma, tots aquells agricultors i ramaders que domiciliïn les ajudes de la PAC i l’olivar en un dipòsit de la Caixa, a través del qual es pot sol·licitar el cobrament anticipat de fins al 100% de l’import de l’ajuda. També s’encarreguen de tramitar l’expedient perquè es disposi d’aquesta ajuda des del primer dia. La variació en els terminis és una altra de les novetats d’aquesta oferta, fins a 12 mesos per a les ajudes a cultius i l’olivar, 18 mesos per a la prima làctia i fins a 24 mesos per a les ajudes ramaderes. A més, serveix per a fidelizar el client a través d’associar-lo a altres productes financers dels quals disposa la caixa catalana. Per exemple, si es domicilia l’expedient de la PAC o els rebuts de la Seguretat Social Agrària, el client disposarà d’una assegurança d’accidents totalment gratuït de fins a 9.000 euros, segons afirmen des de l’entitat. No és l’únic reclam que proporciona, ja que pel fet de domiciliar el cobrament de les ajudes s’obté una assegurança de responsabilitat civil pels possibles danys que pugui ocasionar el bestiar (oví o boví), així com l’assegurança d’accidents i robatori de bestiar oví, tots dos totalment gratuïts.
 • Caixa Duero

  • Ofereix préstecs per a les contingències no esperades com poden ser les derivades de danys pluviómetricos o per al gasoil, a un termini de cinc anys, inclòs un de manca.
  • Compte agrari: Inclou crèdits per a totes les campanyes, i té com a principal aportació evitar els inconvenients de les sol·licituds de finançament per a cada producte. S’inclouen totes les compres de factors de producció, assegurances, rebuts, etc., així com facilitar la gestió en les compres i vendes que es realitzin. També inclou bestretes d’ajudes i subvencions.
 • Caixa Segòvia

  • Ofereix una àmplia gamma de serveis i productes per a finançar al sector agrari a través de diversos crèdits que van des de les bestretes de la PAC fins a ajudes per a realitzar inversions de millora en les estructures agràries, passant per la contractació de productes agraris, campanyes de crèdit agrícola…
 • Caixa d’Estalvis de la Immaculada

  • CAI Credicampo: Compte de crèdit especial per a agricultors que finança les necessitats de circulant. És especialment útil per a realitzar els pagaments de llavors, fertilitzants, abonaments, etc. i només s’abonaran interessos per les quantitats disposades. Té un termini de fins a 11 mesos, i aplica un tipus d’interès fix. La seva contractació requereix una garantia personal i una pòlissa de fiançament, únicament en la primera formalització.
 • Caixa Murcia i Caixa Rioja:

  • Préstecs Campanya: Destinats per a la compra de matèries primeres necessàries per a l’explotació agrícola o ramadera a un termini de fins a 12 mesos.