Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits ràpids per a famílies

Concedeixen un màxim de 6.000 euros, no obstant això els tipus d'interès són molt elevats, ja que poden arribar fins al 25%
Per José Ignacio Recio 11 de juliol de 2010
Img muralla china familia
Imagen: Peter

Les entitats que concedeixen crèdits ràpids atorguen a les famílies bestretes de capital que poden arribar com a màxim a 6.000 euros, amb terminis d’amortització que aconsegueixen entre cinc i vuit anys. A canvi cal pagar uns tipus d’interès elevats a l’excés, en una franja situada entre el 21% i el 25%. És la contraprestació per obtenir liquiditat de manera gairebé immediata sense haver de canviar de banc o caixa.

La liquiditat immediata té un preu

La crisi afecta a gairebé totes les persones, però les vacances són “sagrades” per a la majoria… Són nombroses les famílies que sol·liciten un crèdit per poder sufragar-les. També per poder pagar col·legis o esdeveniments com a noces i comunions, així com per fer front a desemborsaments mèdics inesperats. Les entitats atorguen crèdits ràpids específics per a les necessitats de les famílies. Tenen al seu favor que permeten disposar de liquiditat de forma gairebé immediata i sense necessitat de donar explicacions ni canviar de banc. Però la veritat és que convé evitar-los, ja que al minso de la quantitat avançada (és usual que no sobrepassi els 6.000 euros) cal sumar els elevats costos en concepte d’interessos, que oscil·len entre el 21% i el 25%.

Les despeses de formalització que contemplen aquests productes ràpids poden arribar al 2%

A tot això cal afegir les possibles despeses de formalització que contemplen aquests productes ràpids. Poden arribar al 2%, i fins i tot en ocasions és requisit imprescindible subscriure un segur amb alguna companyia associada a l’entitat. Per tot això, convé sospesar pros i contres abans de contractar un crèdit urgent i tenir en compte que en el sistema creditici actual es poden trobar préstecs de caràcter familiar amb millors condicions.

Documentació requerida

Per accedir a aquest tipus de crèdits ràpids s’exigeixen nombrosos requisits. Per descomptat, cal lliurar el DNI (o Targeta de Residència en vigor), però a més, en funció dels criteris de cada entitat, l’habitual és que al moment de formalitzar un préstec d’aquestes característiques els sol·licitants hagin de presentar els següents documents:

  • Fotocòpia d’un rebut de domiciliació bancària al seu nom (llum, aigua, gas, telèfon, assegurances, mòbil…).

  • Justificants d’ingrés del titular i cotitular, si escau. Si treballa per compte d’altri, fotocòpia de les dues últimes nòmines. Si s’és autònom, serà necessària la fotocòpia de l’últim I.R.P.F. més un duplicat dels dos últims trimestres.

  • En els casos en què els demandants siguin jubilats o pensionistes, el document acreditat serà el de la revaloració de la pensió.

Propostes de finançament ràpid

Les encarregades d’atorgar aquests crèdits són les empreses especialitzades a proporcionar aquest tipus de finançament. Han proliferat en els últims anys davant la necessitat dels particulars de dotar-se de liquiditat i per l’enduriment de les condicions de les entitats de crèdit tradicionals.

Les famílies recorren a els crèdits ràpids davant l’enduriment de les condicions de les entitats tradicionals

  • Crèdit Família (Mediatis): concedeix fins a 4.000 euros. Es pot sol·licitar per Internet o per telèfon, de forma ràpida i confidencial, però cal tenir oberta una compta amb aquesta entitat. Aplica un tipus d’interès que aconsegueix un TAE del 24,85%.

  • Préstec Credial (Eurocrédito): atorga un màxim de 6.000 euros, amb un termini d’amortització màxim de vuit anys. S’apliquen interessos equivalents al 20,03% i TAE del 21,97%, al que s’afegeix un altre 2% addicional en concepte de despeses de formalització. A més, és necessària la contractació d’un segur.

  • Família i Salut (Cetelem): es pot amortitzar en un termini màxim de cinc anys i aplica un tipus d’interès que supera el 20%.

  • Vida Lliure (Cofidis): permet accedir a un finançament d’entre 500 i 3.000 euros. Proposa un servei denominat “comodí” per ajornar alguna mensualitat. El seu TAE és del 22,95%.

  • Credi Àgil (Santander consumer): proporciona un màxim de 6.000 euros, a canvi d’abonar cada mes un TAE equivalent al 22,42%.

  • Optiline (Banc Popular): dota a les famílies amb fins a 6.000 euros que han d’amortitzar-se en un termini de cinc anys i aplica un interès del 20,81%. La seva contractació és telefònica.