Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits sense comissions

El tipus d'interès que s'aplica i el termini d'amortització són les clàusules a les quals cal prestar especial atenció
Per Rosa Cuevas 23 de juny de 2009
Img firma
Imagen: Dave Di Biase

Encara que pugui semblar estrany, el mercat financer ofereix crèdits exempts del pagament de comissions. No són una opció majoritària, perquè són poques les entitats bancàries que els ofereixen en aquests moments de cautela i contenció en concedir qualsevol préstec. Per norma general, són crèdits al consum, amb algunes excepcions, encara que també queden perdonades totes les comissions (les d’estudi, d’obertura, per amortització i cancel·lació anticipada) quan el que se sol·licita al banc és un microcrèdit de caràcter social destinat a la població amb menys recursos, o a emprenedors. No obstant això, el no haver de pagar comissions no és l’únic aspecte que s’ha de tenir en compte. El tipus d’interès que s’aplica al préstec, el temps límit per a retornar-lo, i la quantitat màxima que es pot sol·licitar són tres factors molt importants en els quals fixar-se.

S’exigeix vinculació

Corria l’any 2006 quan el BBVA llançava, com mai abans una entitat ho havia fet, un crèdit, per l’import d’un sou anual, sense interessos ni comissions i amb un límit de 30.000 euros a priori per a tots els clients que el sol·licitaven. L’únic requisit que l’entitat fixava era el de domiciliar o mantenir domiciliada la nòmina o una pensió en l’entitat bancària. L’interès que s’aplicava en aquells dies a l’operació era un interès fix del 7,5%. Xifra gens insignificant, tenint en compte que la mitjana que va aconseguir l’Euribor durant l’any 2006 rondava el 3,60. La iniciativa, inèdita fins llavors, venia a aguditzar la guerra oberta que bancs i caixes mantenien.

Després de la fita del BBVA, moltes altres entitats bancàries es van pujar al carro dels préstecs de consum sense comissions, i al d’eximir gran part de les seves comissions als seus clients més vinculats. Eren uns altres temps i avui la batalla és ben diferent; els crèdits sense comissions no són en aquests moments un producte que copi l’oferta bancària actual. Així i tot, els que hi ha disponibles mantenen un requisit que ja va imposar en el seu moment el BBVA: contractar o mantenir contractats certs productes financers per a aconseguir una alta vinculació entre client i entitat.

Els crèdits sense comissions exigeixen vinculació amb l’entitat

Així per exemple, Oficina Directa, la filial en línia del Banco Pastor, ofereix el seu “Crèdit Reforma” exempt del pagament de comissions d’obertura. Això sí, a canvi no basta tenir domiciliada la nòmina o els ingressos mensuals; s’exigeix, a més, domiciliar les factures de dos subministraments (aigua, llum, gas…). Es tracta d’un préstec amb garantia hipotecària que està destinat a finançar les obres de reforma de l’habitatge, hipotecant-la; i si ja ho està, canviant d’hipoteca segons les condicions que ofereix el crèdit. El màxim que es pot sol·licitar és de fins al 100% del pressupost d’obra, més l’import necessari per a refinançar la hipoteca actual, si existeix, però amb el límit final i absolut del 80% del valor de taxació de l’habitatge. El seu tipus d’interès és del 1,95% els sis primers mesos, i a partir del setè la xifra és de l’Euribor més 0,39.

Quant als crèdits al consum sense comissions, destaca el que ofereix la BBK, el “Préstec Zero BBK”. Està exempt de comissions d’estudi, d’obertura, per amortització anticipada i per cancel·lació anticipada, i no s’exigeix de manera expressa vinculació amb l’entitat encara que s’endevina. En el fullet de les condicions s’indica que el tipus d’interès aplicable varia en funció de l’import, el termini i de la relació financera del client amb la BBK. Així i tot es dóna a conèixer, de manera orientativa, que l’interès que s’ha de pagar és com a mínim del 10,74%. El producte té un import màxim de 60.000 euros a retornar en 7 anys amb un sistema d’amortització de quota constant.

Un altre crèdit que compta amb el privilegi de no estar gravat amb cap mena de comissions és el “Crèdit estudis mou-te” de Bancaixa, ideat en principi per a estudiants amb beques Erasmus, Sòcrates o Leonardo, però obert a qualsevol mena d’estada per estudis fora de la residència habitual del sol·licitant. L’entitat concedeix l’import necessari per a cobrir els estudis, estada, trasllats, manutenció, i tot el material que es pugui necessitar. Per a això, és imprescindible aportar beca, matrícula o document anàleg del centre de destinació. El termini de temps per a amortitzar el crèdit oscil·la entre els 24 i 84 mesos. Quant a l’interès aplicable, és de l’Euribor a un any més un punt.

Microcrèdits, oasis sense comissions

A més dels crèdits de consum que queden lliures de comissions, hi ha una altra modalitat creditícia que comparteix aquesta característica: els microcrèdits. El concepte va néixer en la dècada dels 60 a Bangladesh, però van haver de passar més de 30 anys perquè fos posat en marxa. L’essència del que és un microcrèdit roman intacta des del seu origen als nostres dies: és un préstec d’un import no gaire alt -normalment, des de 6.000 euros fins a 20.0000 euros, depenent de cada entitat- amb un interès molt per sota al dels crèdits al consum, sense comissions i amb terminis o quotes de devolució molt flexibles i orientat a finançar projectes viables que condueixin a l’autoocupació.

Els microcrèdits, amb un interès molt baix i molta flexibilitat, tampoc tenen comissions

En general, estan destinats a immigrants, persones amb discapacitat o en risc d’exclusió, llars monoparentals, aturats de llarga durada i emprenedors sense recursos suficients. La idea és prestar petites quantitats de diners a persones que tinguin una idea de negoci viable però que no poden sol·licitar un crèdit a l’ús en una entitat financera perquè no disposen d’avals suficients. L’operació queda recolzada per un aval ètic i moral emès per entitats socials i associacions, els serveis socials dels ajuntaments, l’empresa en la qual treballa el sol·licitant, el seu arrendador d’habitatge o local o altres persones relacionades amb l’entitat bancària.

Crèdits per a dones emprenedores

Les dones emprenedores i empresàries es troben també entre les principals beneficiàries dels microcrèdits. El mes de maig passat es va signar un acord de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, el d’Igualtat i la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi per a facilitar el seu accés al finançament a través de microcrèdits. El conveni té una vigència d’un any i gràcies a ell es podrà obtenir finançament per a la posada en marxa, la promoció, consolidació, creixement i millora de projectes empresarials sense necessitat que les beneficiàries disposin d’avals personals.

Els crèdits concedits no tindran comissió d’obertura, d’estudi ni d’amortització parcial o total. Segons l’acord, el percentatge màxim del finançament aconseguirà fins al 95% del cost total del projecte, tenint cada préstec una quantia màxima de 25.000 euros com a import màxim. El termini d’amortització serà de cinc anys més sis mesos de manca si així ho pogués necessitar l’emprenedora sol·licitant. Quant al tipus fix d’interès, el conveni subscrit estableix un màxim del 6%. Amb aquest límit absolut, que en cap concepte pot excedir-se, s’estableix un tipus variable del 1,5% sobre l’índex de referència Euribor.

Per a beneficiar-se dels microcrèdits, el termini màxim dels quals de resolució serà d’un mes, les sol·licitants han de complir una sèrie de requisits:

  • Que iniciïn la seva activitat o l’hagin iniciat en un període inferior a tres anys abans de la sol·licitud del microcrèdit. Podrà estendre’s dos anys més, sempre que l’objecte del finançament vagi dirigit a la consolidació i millora de la competitivitat de l’empresa i no es tracti d’un mer refinançament de negocis inviables.
  • Que presentin el pla d’empresa precalificado favorablement per la Direcció General de Política de la Petita i mitjana empresa i el certificat de validació emès per les associacions de dones i ONG d’acció social, amb les quals el Ministeri d’Igualtat ha subscrit els corresponents acords de col·laboració.
  • No seran causes d’exclusió tenir una hipoteca anterior, ser titular d’un altre préstec personal sempre que no s’hagi destinat al mateix negoci, tenir càrregues familiars o mancar d’experiència empresarial.