Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Desgravament fiscal de les donacions

En col·laborar amb activitats que beneficien als altres, el contribuent pot desgravar-se entre el 10% i el 30% de la quantitat aportada
Per EROSKI Consumer 2 de agost de 2009

Fa unes setmanes va concloure el termini de presentació de la declaració de la renda. En el moment de realitzar-la en les oficines d’Hisenda o en revisar l’esborrany, hi ha qui es penedeix de no haver dut a terme certes operacions que li hauria suposat el desgravament de diners. L’obertura d’un compte habitatge, figurar com a titular en el contracte de lloguer del pis o el pagament de les quotes d’una hipoteca són algunes de les fórmules recurrents perquè l’Estat compensi al ciutadà mitjançant deduccions fiscals.

Les donacions fetes a fundacions, a associacions declarades d’interès públic, a organitzacions no governamentals (ONG) o les destinades a programes prioritaris de mecenatge -és a dir, la participació privada en la realització d’activitats d’interès general, com a ajudes als països en desenvolupament o la restauració de catedrals- són un altre dels sistemes amb els quals es promou i incentiva la participació en activitats d’interès general. D’aquesta manera, el contribuent podrà desgravar-se entre el 10% i el 30% de la quantitat aportada i col·laborar amb activitats que beneficien als altres. Coviene recordar, a més, que les donacions entre particulars estan subjectes a l’impost de donacions.

Requisits de les entitats

El primer que es pensa en el moment de donar diners a una fundació, o a qualsevol entitat sense ànim de lucre, és que aquest pot servir per a millorar la situació de les persones a les quals va dirigit. Mitjançant un donatiu, es pot ajudar a complir la funció social d’associacions esportives, artístiques, culturals… El benefici fiscal que es pugui obtenir sol ser tan sols un incentiu, però no la fi en si mateix. És més, no tots els donatius a entitats sense ànim de lucre donen dret al fet que el contribuent gaudeixi de beneficis fiscals. Perquè sigui així, les entitats han de complir una sèrie de requisits establerts en la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

En l’article 2 d’aquesta Llei s’estableix que són les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública les que donen dret a desgravaments fiscals. També aquelles organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) a les quals es refereix la Llei 23/1998 de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que siguin, al seu torn, fundacions o associacions d’utilitat pública. Les federacions esportives espanyoles i autonòmiques i el Comitè Olímpic i Paralímpic també estan inclosos en el llistat d’organitzacions en les quals els donatius desgraven fiscalment.

Perquè siguin considerades com a entitats no lucratives (ONL), les organitzacions han de perseguir finalitats d’interès general. Entre aquests, la Llei destaca la defensa dels drets humans, “de les víctimes del terrorisme i actes violents”, l’assistència i inclusió social, i altres finalitats cíviques, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris o laborals. També s’inclouen en aquest grup la cooperació per al desenvolupament, la promoció del voluntariat i de l’acció social, la defensa del medi ambient, i la promoció i atenció a les persones en risc d’exclusió per raons físiques, econòmiques o culturals.

Quan aquestes entitats s’hagin acollit al règim fiscal especial que contempla la llei, les persones que realitzin donatius poden desgravar-se fins a un 25% de la quota íntegra. En el cas que la fundació o associació d’utilitat pública no hagi optat pel règim especial, el donant només podrà deduir-se un 10% de la quantitat aportada.

Al costat dels donatius de béns o drets, la Llei assenyala que es poden practicar deduccions sobre quotes d’afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura. De la mateixa manera, es contempla la deducció en la constitució d’un dret real d’usdefruit sobre béns, drets o valors, realitzada sense contraprestació; així com les donacions de béns que formin part del Patrimoni Històric Espanyol, inscrits en el Registre general de Béns d’Interès Cultural o inclosos en l’Inventari general a què es refereix la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol, i els donatius de béns culturals de qualitat garantida, en favor d’entitats que persegueixin entre les seves finalitats la realització d’activitats museístiques i el foment i difusió del patrimoni històric artístic.

Mecenatge

A més de l’anterior, un conjunt d’incentius premien l’activitat de mecenatge de particulars i empreses. Els receptors poden ser, juntament amb les entitats sense finalitats lucratives, les comunitats autònomes i entitats locals, els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de caràcter anàleg. La Llei també contempla la col·laboració amb universitats públiques i col·legis majors adscrits a aquestes, l’Institut Cervantes, l’Institut Ramón Llull i la resta d’institucions, amb finalitats similars, de les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia.

Les activitats dirigides a la conservació del patrimoni històric, artístic o lingüístic tenen una deducció del 25%. Una altra sèrie de béns prioritaris compten amb incentius fiscals que augmenten fins a un 5% (amb una deducció del 30%). La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat els actualitza cada any. Entre ells, es troben determinats béns singulars declarats de Patrimoni Mundial o els edificis eclesiàstics inclosos en el Pla Nacional de Catedrals.

JUSTIFICACIÓ DELS DONATIUS

Per a justificar aquests donatius, l’entitat ha d’expedir un certificat que remetrà a l’Administració tributària i que inclourà, almenys, els següents punts:

  • El Número d’Identificació Fiscal i les dades d’identificació personal del donant i de l’entitat donatària.
  • Esment exprés que l’entitat donatària s’inclou en les organitzacions regulades en l’article 16 de la Llei de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
  • Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.
  • Document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament del ben donat, quan no es tracti de donatius en diners.
  • Destinació que l’entitat donatària donarà a l’objecte donat en el compliment de la seva finalitat especifica.
  • Esment exprés del caràcter irrevocable de la donació, sense perjudici del que s’estableix en les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions.