Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Deu claus per fer una donació

La donació és lliure, però està limitada per la part del patrimoni que correspon als hereus forçosos
Per Blanca Álvarez 28 de març de 2012
Img repartir dinero
Imagen: Svilen Milev

La mala situació econòmica per la qual travessen nombroses famílies ha propiciat que, en alguns casos, els pares decideixin avançar part de l’herència als seus descendents, que ara més que mai necessiten una ajuda per seguir endavant. Mitjançant la donació, poden traspassar als seus fills una part del seu patrimoni. Però no és imprescindible que la transmissió es dugui a terme entre familiars: les donacions es fan també a amics, a fundacions o a organitzacions no governamentals. En alguns supòsits, els donants poden beneficiar-se de deduccions fiscals, mentre que els receptors són els encarregats d’afrontar el pagament dels impostos que graven l’increment del seu patrimoni.

1. Què és una donació

La donació és un contracte pel qual una persona cedeix a una altra una part del seu patrimoni, amb l’objecte de beneficiar-li. Perquè hi hagi donació, ha de donar-se el següent:

La Llei permet donar el patrimoni fins i tot als concebuts i no nascuts

 • Un empobriment del donant. Si no es dona aquesta disminució patrimonial, no hi ha donació. No la hi hauria en un préstec sense interès o en la cessió temporal d’un objecte -una bicicleta, un cotxe-, perquè passat el temps es retorna i no genera una reducció del patrimoni del donant.

 • Un enriquiment del receptor. Ocorre si augmenta el seu patrimoni. Es pot donar quan rep un bé, però també en altres supòsits, com quan se li allibera d’un deute.

 • Una intenció de liberalitat. Això vol dir que el donant pretén beneficiar a una persona.

 • Acceptació de la donació. En entendre’s aquest tipus de cessió com un contracte, perquè tingui efectes és necessari que qui rep la donació l’accepti.

2. Qui pot donar

El donant és la persona que lliura una part de les seves propietats a una altra persona, amb la consegüent disminució del patrimoni que això li genera. Totes les persones amb capacitat de contractar i disposar dels seus béns poden fer una donació a tercers. D’això es deriva que no poden donar:

 • Les persones que hagin estat declarades legalment incapaces, en el cas que els falti capacitat de discerniment.

 • Els menors d’edat, que solament podran donar béns d’escàs valor.

 • Les persones subjectes a concurs de creditors, al no tenir lliure disposició dels seus béns.

3. Qui pot rebre una donació

 • El receptor d’una donació es denomina donatari i és qui s’enriqueix en obtenir el ben. Tenen capacitat per acceptar una donació tots els subjectes que no estiguin especialment incapacitats per la llei per a això. En general, qualsevol persona física o jurídica podria ser donatari.

 • La llei permet cedir el patrimoni fins i tot als concebuts i no nascuts. En aquest supòsit, la donació haurà de ser acceptada, segons s’estableix en el Codi Civil, per les persones que “legítimament els representarien si s’hagués verificat ja el seu naixement”. Per tant, es pot fer una donació a un bebè concebut que encara no hagi nascut, si algun dels progenitors l’accepta.

 • No obstant això si la donació imposa alguna condició o un pagament -inferior al valor del ben cedit-, les persones que no puguin contractar -nens, persones incapacitades legalment- no podran acceptar aquest tipus de donacions sense la intervenció dels seus legítims representants.

4. Què es pot donar

 • La donació pot comprendre tots els béns del donant o part d’ells sempre que es reservi, en plena propietat o en usdefruit, el necessari per viure en un estat corresponent a les seves circumstàncies.

 • La donació no pot comprendre béns futurs, que serien aquells dels quals el donant no pot disposar en el temps de la donació.

 • No obstant això, el Codi Civil estableix que ningú pot donar ni rebre, per via de donació, més del que pugui donar o rebre per testament. Est és un dels supòsits que més limita la cessió de patrimoni a tercers, ja que restringeix el repartiment dels béns al que li correspondria legalment als hereus forçosos. Un pare no pot donar tot el patrimoni a un dels seus fills perquè als altres també els correspondria una part en concepte d’herència i estaria obligat a respectar la legítima.

5. Diferència entre béns mobles i immobles

El Codi Civil fixa una diferenciació en donar un ben moble -un vehicle, una joia…- i un immoble -un habitatge, un terreny, etc- .

 • Donar un ben moble. La donació d’una cusi moble pot fer-se de manera verbal o per escrit. Si es fa de forma verbal, requereix el lliurament simultani del ben donat. Quan falti aquest requisit, no tindrà efecte i serà necessari fer-ho per escrit i que en el document consti l’acceptació de la donació per part del receptor. Com a contracte que és, el donatari pot exigir que es compleixi amb l’establert i obtenir el ben.

 • Donar un ben immoble. Quan es tracti d’una finca, d’un pis… perquè la donació sigui vàlida, ha de fer-se en escriptura pública. És necessari expressar en ella els béns donats de manera individual i el valor de les càrregues que hagi de satisfer el donatari, en el cas que les hi hagi.

  També és un requisit indispensable que el receptor accepti la transmissió. Pot fer-ho en la mateixa escriptura de donació o en una altra separada, però no farà efecte si no es fes en vida del donant.

6. Classes de donacions

La donació es pot realitzar “inter vivos” -quan produeix efectes en vida del donant- o “mortis causa” -si els efectes es donen una vegada que est ha mort-. Aquests últims es regeixen per les regles establertes per a la successió testamentaria, mentre que les donacions “inter vivos” estan subjectes a les disposicions generals dels contractes.

 • Donacions pures. Són aquelles en les quals el donant pot cedir part del seu patrimoni sense motiu exprés, simplement pel seu desig de beneficiar a un tercer.

 • Donacions remuneratorias. Es donen quan es busca beneficiar a una persona pels serveis prestats al donant, sense que es tracti en cap cas d’un deute exigible. Si un amic ha cuidat a un altre durant un temps o li ha ajudat a fer algunes gestions complicades, el donant pot agrair-li-ho amb una quantitat de diners, amb un objecte…

 • Donacions condicionals. El donant pot introduir certs requisits que ha de complir el receptor perquè la donació tingui efectes. Qui lliura el bé expressa el desig que en el futur es compleixi una condició -distribuir una part als pobres, visitar a una persona, netejar periòdicament una tomba-.

 • Donacions de tipus onerós. Imposarien al receptor un pagament inferior al valor del donat. El donant li cedeix un cotxe que costa 20.000 euros i el donatari paga per ell solament 5.000. Seria una venda per sota del seu valor i es consideraria una donació quant a la diferència, 15.000 euros.

7. Altres aspectes que s’han de tenir en compte

 • El donant pot reservar-se l’opció de disposar d’algun dels béns donats o d’alguna quantitat amb càrrec a ells. Però si mor sense haver disposat d’aquests béns o part d’ells, pertanyeran al donatari.

 • També es podrà donar la propietat a una persona i l’usdefruit a una altra o unes altres. En aquest cas, correspon la nuda propietat al donatari i l’ús i gaudi a l’usufructuari.

 • Quan la donació es fa a diverses persones de manera conjunta, s’entén que els correspon a parts iguals.

8. Revocar la donació

En principi, la donació, igual que succeeix amb la resta dels contractes, és irrevocable. No obstant això, hi ha una sèrie d’excepcions:

Ningú pot donar ni rebre, per via de donació, més del que pugui donar o rebre per testament

 • Supervivència o supervenencia dels fills. Tota donació d’una persona que no tingui fills o descendents serà revocable si concorre alguna de les següents circumstàncies:

  1. Després de la donació, el donant té un fill, encara que sigui pòstum.
  2. El fill que el donant creia mort quan va fer el lliurament del bé, està viu.
 • Ingratitut del donatari. Es donaria ingratitut en els següents casos:

  1. Si el receptor de la donació comet algun delicte contra la persona, l’honra o els béns del donant.
  2. Si nega al donant indegudament aliments.
 • Incompliment de càrregues. Si el donatari ha deixat de complir alguna de les condicions que el donant li va imposar, est podrà demanar la revocació.

9. Fiscalitat per al donatari

 • A les persones que obtenen la donació els correspon liquidar l’impost pels béns que reben i han de fer-ho en el termini de 30 dies des del següent al que es produeix la transmissió.

 • Encara que s’exigeix en la majoria del territori nacional, algunes comunitats apliquen coeficients reductors que, en certs casos, signifiquen la pràctica eliminació de l’impost.

 • Es paga en la comunitat autònoma en la qual resideixi el donatari, tret que el ben sigui immoble, en aquest cas s’abonaria l’impost en el lloc on se situa l’habitatge o el terreny i s’aplicarien les reduccions que existissin en aquest territori.

 • L’impost es paga per trams i, en funció del valor de la donació, s’aplica un percentatge més o menys elevat. Per conèixer la quantia de la taxa, cal partir del valor real dels béns rebuts i restar-li les càrregues i deutes deduïbles -una hipoteca…-. Després es resten les reduccions a les quals tingui dret el contribuent en aquesta regió i, en funció del valor final, se li aplica la tarifa que correspongui.

 • Quan l’interessat tingui dret a bonificacions per pertànyer a un grup determinat, pot reduir encara més la quota que ha de pagar. En algunes autonomies, s’aplica una rebaixa del 99% per a les donacions a descendents, ascendents o cònjuges, amb el que l’impost és gairebé testimonial.

 • En fer la Declaració de la Renda, també es té en compte la donació quant a l’augment patrimonial que suposa per al receptor.

10. Fiscalitat de les donacions a ONG

A més de les cessions de patrimoni que es fan a familiars o amics, una persona pot col·laborar amb una ONG o una fundació.

Aquest tipus de donacions compta amb beneficis fiscals a la Declaració de l’IRPF. Els qui realitzin un donatiu a aquests organismes poden deduir-se fins al 25% de la quantitat transferida.