Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Devolució de la Renda amb interessos

Si Hisenda no va fer la devolució de l'IRPF abans del 31 de desembre de 2010, haurà de pagar-la amb interessos
Per EROSKI Consumer 4 de febrer de 2011
Img hacienda
Imagen: David Morris

La Constitució Espanyola reconeix el dret del contribuent a quedar indemne com a conseqüència dels errors, tardances i incompliments per part de l’Administració. Per això, a partir de l’1 de gener de 2011, l’Administració Tributària paga interessos pel retard i sobre l’import de la devolució a tots els contribuents a els qui no va ingressar la devolució abans de finals del passat any. A la quantitat corresponent se suma un 5% més en concepte d’interessos. Cal tenir en compte que el pagament d’aquests té un caràcter indemnizatorio i, per tant, no tributen a la Declaració de la Renda de l’any següent.

En quin moment reclamar

En principi, no fa falta que el contribuent reclami res perquè, transcorregut un termini de sis mesos sense que s’hagi ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l’Administració Tributària, s’aplicarà a la quantitat pendent l’interès de demora tributari: un 5%. Un tipus d’interès gens menyspreable, atès que avui és molt difícil trobar dipòsits que estiguin per sobre del 3%. El còmput d’aquests interessos donarà començament l’endemà de la finalització d’aquest termini i fins avui en què s’ordeni el seu pagament.

No obstant això, Hisenda també pren les seves precaucions. En el cas que apreciï algun tipus d’error o omissió a la Declaració de la Renda, té potestat per rectificar el resultat de la liquidació efectuada pel contribuent. D’aquesta manera, podrà modificar la quantia de la devolució sol·licitada o bé determinar la improcedència de la mateixa.

Els interessos pagats tenen un caràcter indemnizatorio i no tributen a la Declaració de la Renda de l’any següent

Pot succeir que, fins i tot una vegada retornada la quantitat acordada, la Declaració es comprovi i Hisenda la reclami al contribuent. És a dir, que es retorni la quantitat sol·licitada no significa que la Declaració sigui correcta. Segons estableix l’article 670 de l’Estatut Tributari, les devolucions i compensacions no constitueixen un reconeixement definitiu a favor del contribuent i, a més, l’Administració d’Impostos està facultada per modificar després el saldo a favor de la Declaració tributària.

Quan recórrer

Quan es comuniqui al contribuent que no es té dret a percebre la devolució amb interessos, es pot expressar desacord i recórrer davant el Tribunal Econòmic Administratiu (TEAC).

No obstant això, abans d’anar a aquest organisme, es disposa d’un mes de termini per presentar un recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acord. Si no es té raó en la reclamació, l’Agència Tributària no té per què pagar els interessos. En canvi, en el cas que el TEAC resolgués de manera favorable al contribuent, l’Agència Tributària hauria de pagar-li interessos des de l’1 de gener de 2011 fins avui de la resolució.

És possible que, passats els sis mesos establerts per la llei, el contribuent segueixi sense rebre la seva devolució. Fins i tot és possible que el termini hagi superat els 12 mesos, per la qual cosa se solapa amb un nou exercici de la renda.

Transcorreguts sis mesos sense que s’ordeni el pagament de la devolució, s’aplicarà a la quantitat un 5% d’interès

En general, quan això succeeix, es deu al fet que Hisenda realitza comprovacions complementàries de les dades presentades pel contribuent. També pot haver-se d’al fet que hi hagi algun tipus de deute fiscal pendent, encara que sempre convé recordar-li que encara no s’ha practicat la devolució.

Per a això, el contribuent pot consultar l’estat de la seva devolució a través de la pàgina web de l’AEAT i de la Seu Electrònica de l’AEAT, la nova oficina virtual on es poden realitzar els tràmits relacionats amb Hisenda. Per accedir a aquesta informació, és necessari introduir a la web el DNI o NIF i la quantitat pendent de devolució per part de l’Administració. En qualsevol cas, si se superen els sis mesos citats, l’AEAT haurà d’incloure d’ofici en la devolució el ja indicat interès per demora.

Exigir interessos de demora

L’interès de demora és una prestació accessòria que s’exigirà als tributaris i als subjectes infractors en els casos previstos en la normativa tributària. S’exigirà, entre uns altres, en els següents suposats:

 1. Quan finalitzi el termini establert per al pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció, sense que l’ingrés s’hagués efectuat.
 2. Quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense que s’hagués presentat -o s’hagi presentat de manera incorrecta-, exceptuant el que està disposat a l’apartat 2 de l’article 27 d’aquesta llei relatiu a la presentació de declaracions extemporànies sense requeriment previ.
 3. Quan se suspengui l’execució de l’acte. Excepte en el supòsit de recursos i reclamacions contra sancions durant el temps que transcorri, fins a la finalització del termini de pagament en període voluntari.
 4. Quan s’iniciï el període executiu, exceptuant el que està disposat a l’apartat 5 de l’article 28 d’aquesta llei respecte als interessos de demora, quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
 5. Quan el contribuent hagi obtingut una devolució improcedent.

L’interès de demora es calcula sobre l’import no ingressat en termini o sobre la quantia de la devolució cobrada de manera improcedent i resultarà exigible durant el temps al com s’estengui el retard.

L’interès de demora es calcula sobre l’import no ingressat en termini o sobre la quantia de la devolució cobrada de manera improcedent

No s’exigeixen interessos de demora des del moment en què l’Administració Tributària incompleix algun dels terminis fixats per resoldre, fins que es dicti resolució o s’interposi recurs contra aquesta.

Causes del retard en la devolució

L’Agència Tributària no té un criteri establert per fer les devolucions. No obstant això, en executar els abonaments de les declaracions amb resultat a retornar, ho fa mitjançant un sedàs informàtic. A més, també les sotmet a tres filtres:

 1. Aritmètic: consisteix a comprovar que els comptes siguin correctes. Si és una fallada aritmètica, o sobre les dades personals, s’avisa al contribuent de l’error sense que hi hagi penalització perquè s’entén que no hi ha hagut mala fe.
 2. Control Normatiu: perquè es compleixin els casos estipulats en les deduccions.
 3. Recerca: es contrasta la informació amb les imputacions externes del contribuent, dades que faciliten els bancs, associacions, treball, brokers, etc. En el cas que el contribuent hagi intentat ocultar determinades inversions, no declarar ingressos per rendiments de treball, etc., Hisenda, en aquesta revisió, entendrà que ha comès errors de manera voluntària i sofrirà un expedient sancionador la quantia del qual dependrà del tipus d’infracció comesa.

D’aquesta manera, se seguirà un ordre en revisar i fer devolucions. Les primeres declaracions amb dret a retornar que es revisaran són les realitzades mitjançant la presentació de l’esborrany. En segon lloc, les declaracions emplenades a través d’Internet i, finalment, les manuals, a través de les oficines de l’Agència Tributària o de les sucursals bancàries.

Hi ha altres motius perquè Hisenda es retardi en el pagament de les devolucions per la Declaració de la Renda: comença a abonar les quantitats més baixes i abasta així a un major nombre de contribuents.

PRESENTAR FORA DE TERMINI LA DECLARACIÓ

En el cas que el contribuent sigui qui no present o no faci l’ingrés corresponent a l’IRPF, també tindrà un recàrrec que variarà en funció del retard.

Aquests recàrrecs són els següents:

 1. El 5% de la quantitat ingressada, si l’ingrés es duu a terme en els tres mesos següents al final del termini de declaració.
 2. El 10% de la quantitat ingressada, si l’ingrés s’efectua en el període comprès entre tres mesos i un dia i sis mesos des del terme del termini de declaració.
 3. El 15% de la quantitat ingressada, si l’ingrés és efectiu en el termini comprès entre sis mesos i un dia i 12 mesos, des del terme del termini de declaració.
 4. El 20% de la quantitat ingressada, si l’ingrés s’abona una vegada transcorreguts els 12 mesos següents al final del termini de declaració. En aquest últim cas, s’exigeixen també els interessos de demora corresponents al període transcorregut des de l’endemà al final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini de Declaració fins al moment en què aquesta s’hagi presentat.

El recàrrec pot reduir-se en un 25% del seu import en els casos i amb els requisits previstos en l’article 27.5 de la Llei General Tributària.