Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Donar o heretar: què deixa més diners?

Les circumstàncies personals, el patrimoni i el lloc de residència condicionen l'elecció de donar els béns o deixar-los en herència
Per Blanca Álvarez Barco 26 de gener de 2017
Img hipercolesterol familiar hd
Imagen: Wavebreakmedia

A qui visqui a Madrid i gaudi d’un gran patrimoni immobiliari potser li convingui donar els seus béns. Però si aquests són escassos i la persona resideix en una comunitat on no es bonifiquen les donacions, podrà beneficiar-se més de les deduccions d’una herència. Donar o deixar en herència? A continuació es buiden tots els dubtes sobre aquest tema, explicant els avantatges i problemes d’ambdues opcions i quant costen.

Donació o herència: què fer?

Llegar els béns o procedir a la seva donació són figures diferents, “amb efectes diferents, principalment de moment en què fa efecte la transmissió de la propietat dels béns”, explica l’advocat de família Miguel Martínez-Peñalver. En el cas de l’herència es produeix després de la defunció de qui els llega, i en el cas de la donació, al mateix moment de la seva formalització, amb totes les conseqüències que això pot tenir.

“Si tenim molts béns immobles, la donació pot ser una bona opció, si té bonificacions”, segons indiquen des de Reiz advocats. És una forma de gaudir de l’herència en vida dels pares, repartir els béns entre els descendents i evitar futurs problemes en el repartiment. I també constitueix una bona manera d’organitzar-se en el pagament d’impostos i taxes.

En el cas d’existir pocs béns, i si un d’ells és l’habitatge habitual, convé optar per l’herència i acollir-se a les deduccions que s’apliquen per parentiu.

Donar o heretar, què surt millor fiscalment?

Donar els béns en vida o llegar-los després de la mort depèn de cada persona, de la situació particular de cada família… però la donació dels béns és, en general, “més onerosa que l’herència en termes fiscals”, assenyala Martínez-Peñalver. Encara que cal fer una precisió important: depèn d’on es resideixi! Les donacions compten amb avantatges fiscals en algunes comunitats autònomes (com ocorre en la Comunitat de Madrid), i les herències tenen bonificacions, reduccions i deduccions autonòmiques. Com l’impost de successions i donacions està cedit a les comunitats autònomes -poden legislar en aquesta matèria-, les diferències entre un territori o un altre són notables.

Si el que es dona o es llega són immobles, “en tots dos casos s’ha de pagar la taxa de plusvàlua”, apunta l’advocat Santiago Monclús, l’import del qual ve determinat pel valor del sòl i el temps transcorregut entre l’última transmissió. Aquesta taxa és moltes vegades una desagradable sorpresa, doncs en general l’habitatge objecto de la transmissió va ser adquirida per qui la dona o llega fa molt temps, i l’import de la taxa és, per tant, elevat.

Img donar heredar que mejor art
Imatge: Jim_Filim

Passos per a una herència i quant costa

El primer que han de fer els hereus és esbrinar si existeix testament i, en tal cas, sol·licitar la certificació d’últimes voluntats “per comprovar que és l’últim testament atorgat pel mort”, aclareix Monclús. A més d’aquest certificat, han d’acudir a una notaria amb més documentació:

  • Certificat literal de defunció, que pot facilitar la funerària o sol·licitar-se en el Registre Civil.
  • Certificat d’empadronament, que tramiten els ajuntaments.
  • Certificats de matrimoni, naixement de fills, etc., que els expedeix el Registre Civil.
  • Documentació acreditativa dels béns, escriptures de propietat, certificat dels comptes corrents, etc.
  • Una còpia autoritzada del testament.

També cal liquidar l’impost de successions en un termini de sis mesos des de la mort de qui llega l’herència. Si no hi ha testament, caldrà formalitzar un acta de declaració d’hereus, prèvia a l’escriptura d’herència.

Les despeses d’una herència, a part dels fiscals, seran els de notaria, que varien en funció del valor dels béns de l’herència. A més, si hi ha immobles, caldrà abonar la taxa de plusvàlua municipal i les despeses del Registre de la Propietat. Si l’herència és complexa i es recorre a un advocat especialista, també caldrà pagar els seus honoraris.

Img heredar herencia grande
Imatge: bykst

Com dono els meus béns i quant costa?

Si es desitja fer una donació, cal anar al notari amb la documentació relativa al ben que es donarà (escriptures del pis, etc.). És necessari identificar a les parts, i si el ben és ganancial, ha d’acudir el matrimoni. Amb les escriptures realitzades en el notari, s’han de liquidar els impostos i amb el justificant -si són béns immobles- inscriure l’escriptura en el Registre de la Propietat.

Les despeses de la donació són els de notaria i Registre, els honoraris del qual s’apliquen segons aranzel. A més, s’han de pagar els impostos i taxes, com la plusvàlua municipal. Convé tenir en compte, com assenyalen des de Reiz advocats, que “qui faci la donació ha d’assumir també el pagament de l’IRPF corresponent per la mateixa”, doncs l’Administració entén que és una transmissió lucrativa.

Si dono tot als meus hereus, perdo els drets sobre els béns?

Si no s’estableix cap limitació en la donació, es perden els drets. Cal tenir en compte que la donació, a diferència de l’herència, té efectes des del moment de la seva formalització, no quan es produeix la defunció del causant, per la qual cosa la propietat dels béns objecto de donació passarà a les mans del donatari, que així ostenta la condició d’amo. D’aquesta manera, podrà vendre a un tercer l’adquirit per donació, “tret que el títol de donació imposi determinats límits a la facultat de disposició”, exemplifica Martínez-Peñalver.

Per evitar problemes, com indiquen els advocats, l’habitual en el cas de béns immobles és que les donacions es realitzin als fills amb reserva d’usdefruit. Així, els progenitors continuen usant els immobles, en el cas de ser l’habitatge habitual, o disposen d’ella en lloguer, etc. Els pares usufructuaris no poden vendre la propietat que ha deixat de pertànyer-los, però poden usar-la, llogar-la o prestar-la mentre visquin. En morir, la propietat es consolida als fills evitant-los el procediment successori. Tan sol han d’acudir al Registre de la Propietat amb el certificat de defunció del donant.

No ha d’oblidar-se que la donació és en principi irrevocable, excepte supòsits molt concrets com és el cas de la ingratitut del donatari.

Puc renunciar a una herència o a una donació?

Sí, es pot repudiar l’herència, a través de la renúncia a la condició d’hereu. Això s’ha de formalitzar davant notari o bé mitjançant escrit dirigit al jutge. Si es renuncia a la condició d’hereu, no hi haurà càrrega fiscal, tret que es faci en favor d’altres persones, en aquest cas el renunciante tributarà per impost de successions i el beneficiari de la renúncia per impost de donacions. Per repudiar l’herència és necessari que qui llega els béns hagi mort, és a dir, no es poden repudiar herències futures.

En el cas d’una donació, com requereix l’acceptació de la persona que rep el bé, “no és necessària una renúncia expressa, bastarà amb que no accepti la donació”, explica Monclús.