Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Drets dels consumidors davant la difusió de les seves dades personals

Qualsevol persona pot conèixer si existeixen tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del tractament
Per mediatrader 19 de juliol de 2006

A continuació es detallen els drets dels consumidors davant la recollida i ús de les seves dades personals.

Drets de la persona interessada:

Dret a la informació en la recollida de dades:

Les persones interessades a les quals se sol·licitin dades personals hauran de ser prèviament informades de manera expressa, precís i inequívoc:

1.de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d’aquests i dels destinataris de la informació.

2.Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que els siguin plantejades.

3.de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los.

4.de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

5.de la identitat i adreça del responsable del tractament o, si escau, del seu representant.

Consentiment de la persona afectada:

El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc, que podrà ser revocat, de la persona afectada, excepte en casos com:

1.Quan les dades de caràcter personal es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de les Administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.

2.Quan es refereixin a les parts d’un contracte o precontrato d’una relació negocial, laboral o administrativa i siguin necessaris per al seu manteniment o compliment.

3.Quan el tractament de les dades tingui per finalitat protegir un interès vital de la persona interessada

4.Quan les dades figurin en fonts accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per a la satisfacció de l’interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel de el tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i llibertats fonamentals de la persona interessada.

Atenent als principis constitucionals ningú podrà ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences. És per això que si es pretén recaptar dades sobre aquest tema a més d’haver de recaptar el consentiment exprés, s’ha de fer saber a la persona afectada que aquestes dades té tot el dret a no prestar-los. Si ben aquestes dades es poden recaptar, seguint les pautes descrites queden prohibits els fitxers creats amb l’exclusiva finalitat d’emmagatzemar dades personals que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, o vida sexual.

Dret a consulta del fitxer

Qualsevol persona podrà conèixer, recaptant a tal fi la informació oportuna del Registre General de Protecció de Dades, l’existència de tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del tractament.

Dret de rectificació i cancel·lació:

La persona afectada o interessada tindrà el dret de rectificar i cancel·lar les seves dades personals, pel que la persona responsable del tractament tindrà l’obligació de fer efectiu el dret de rectificació o cancel·lació de l’interessat en el termini de deu dies.

Seran rectificats o cancel·lats, si escau, les dades de caràcter personal que resultin inexactes o incomplets.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini haurà de procedir-se a la supressió.

No s’exigirà contraprestació alguna per l’exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació.

Mecanismes de defensa dels drets de la persona afectada o interessada

Les actuacions contràries a la protecció de dades poden ser objecte de reclamació per les persones interessades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La persona interessada a la qual es denegui, total o parcialment, l’exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació, podrà posar-ho en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si escau, de l’organisme competent de cada Comunitat Autònoma, que haurà d’assegurar-se de la procedència o improcedència de la denegació.

El termini màxim en què ha de dictar-se la resolució expressa de tutela de drets serà de sis mesos.

Agència Espanyola de Protecció de Dades:C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid tel.: 901100099Fax 91 445 56 99 Correu electrònic: ciudadano@agpd.es