Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els autònoms ja poden cobrar l’atur

Des del 6 de novembre es pot demanar prestació per desocupació, que es rebrà durant un màxim de 12 mesos

La llei 32/2010, de 5 d’agost, que estableix per primera vegada un sistema de protecció per cessament d’activitat per als treballadors autònoms, suposa un pas en l’equiparació d’aquests amb els empleats per compte d’altri. És una antiga reivindicació de totes les organitzacions i associacions d’aquests professionals que ja s’ha fet realitat. La durada de la prestació variarà en funció dels períodes de cotització realitzats en els 48 mesos anteriors al cessament d’activitat. D’ells, almenys 12 han de ser continuats i immediatament anteriors a la inactivitat.

Requisits per sol·licitar la prestació

Els autònoms que cessin la seva activitat i sol·licitin el seu dret al cobrament de la desocupació hauran de requerir-ho a la seva Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, els organismes responsables de gestionar aquestes prestacions. La durada de les mateixes varia en funció dels períodes de cotització realitzats en els 48 mesos anteriors a l’atur (almenys 12 han de ser continuats). Cobraran la prestació durant el màxim de 12 mesos els qui hagin cotitzat més de 48 mesos, mentre que el termini es reduirà a vuit per els qui tinguin un període de cotització d’entre 43 i 47 mesos. Baixarà fins als dos per els qui hagin cotitzat entre 12 i 17 mesos.

No obstant això, s’estableixen millores en els terminis de percepció de la prestació per als treballadors autònoms que hagin complert 60 anys, fins a l’edat en què puguin causar dret a la pensió de jubilació.

El termini de cobrament es redueix a vuit mesos per els qui hagin cotitzat entre 43 i 47 mesos

Per poder sol·licitar la prestació, el cessament d’activitat ha de ser total. A més, s’han de complir altres requisits:

 • Estar afiliat i en situació d’alta: s’han de tenir cobertes les contingències professionals en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, si escau.

 • Tenir cobert el període mínim de cotització: segons la llei, el període mínim de cotització per cessament d’activitat és de 12 mesos.

 • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat: estar disponible per a la reincorporació al mercat de treball a través de les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a les quals pugui convocar-li el Servei Públic d’Ocupació de la corresponent comunitat autònoma o, si escau, l’Institut Social de la Marina.

 • No haver complert l’edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.

 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social: no obstant això, si en la data del cessament d’activitat no es complís amb aquest requisit però es tingués cobert el període mínim de cotització per tenir dret a la protecció, es podran ingressar les quotes pendents en un termini improrrogable de 30 dies naturals o en els termes que estableixi la llei.

Com acreditar el cessament de l’activitat

La llei no contempla a els qui cessen o interrompen de manera voluntària la seva activitat

No totes les situacions per cessament d’activitat en què estigui un autònom li donen dret a cobrar la prestació per desocupació. La llei no contempla a els qui cessen o interrompen de manera voluntària la seva activitat, ni als treballadors autònoms econòmicament depenents que, després de cessar en la seva relació amb el client i percebre la prestació per cessament d’activitat, tornin a contractar amb el mateix client en un termini d’un any, a explicar des del moment en què es va extingir la prestació. Si ho fan, hauran de reintegrar la prestació percebuda.

No obstant això, sí contempla a tots els treballadors autònoms que cessin en l’exercici de la seva activitat pels següents motius, sempre que ho acreditin de forma convenient:

 • Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants. Per a això, el treballador ha de justificar la nul·la viabilitat del seu negoci i concórrer algun dels següents motius, com tenir unes pèrdues derivades de l’exercici de la seva activitat, en un any complet, superiors al 30% dels ingressos o superiors al 20% en dos anys consecutius i complets. En cap cas el primer any d’inici de l’activitat computarà a aquests efectes. Entre altres motius, estaria el fet de tenir deutes reconeguts pels òrgans judicials que comportin, almenys, el 40% dels ingressos de l’activitat del treballador autònom corresponents a l’exercici econòmic anterior.

  Per acreditar aquests motius, serà necessari que el sol·licitant, mitjançant una declaració jurada, lliuri els documents de caràcter comptable, professional, fiscal, administratiu o judicial i deixi constància de la data en la qual han ocorregut aquests motius.

 • Per força major (incendi, catàstrofe, etc.). La força major, mitjançant declaració expedida pels òrgans gestors on se situï el negoci o la indústria afectats per l’esdeveniment causant de força major. A ella ha d’acompanyar una declaració jurada del sol·licitant del cessament temporal o definitiu de l’esmentada activitat. En la mateixa es farà constar, a més, la data en què es va registrar.

 • Per pèrdua de la llicència administrativa. L’autònom podrà plantejar aquest motiu de cessament d’activitat sempre que aquesta llicència constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional. No ha d’estar motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l’autònom.

 • Per violència de gènere. La treballadora autònoma haurà de presentar una declaració escrita en la qual farà constar que ha cessat o interromput la seva activitat econòmica o professional per aquest motiu. Ha d’adjuntar l’ordre de protecció o, en defecte d’això, l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis sobre la condició de víctima de violència de gènere.

  De tractar-se d’una treballadora autònoma econòmicament depenent, la declaració pot substituir-se per la comunicació escrita del client del que depengui, en la qual es farà constar el cessament o la interrupció de l’activitat. Tant la declaració com la comunicació han de tenir la data a partir de la qual han tingut lloc.

 • Per divorci o acord de separació matrimonial. Ha d’adjuntar-se la corresponent resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom divorciat exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge o de la persona de la qual s’ha separat.

Finalització de contracte

Els treballadors autònoms econòmicament depenents podran sol·licitar prestació de desocupació per cessament d’activitat davant l’extinció del contracte subscrit amb el client del que depenguin. Això serà possible quan es doni algun dels següents suposats:

 • La terminació de la durada convinguda en el contracte o conclusió de l’obra o servei. Haurà de comunicar-ho davant el registre corresponent del Servei Públic d’Ocupació amb la documentació que així ho justifiqui.

 • L’incompliment contractual greu del client, acreditat. Haurà de comunicar-ho en un escrit en el qual consti la data a partir de la qual va tenir lloc el cessament d’activitat, ja fora mitjançant conciliació prèvia o mitjançant resolució judicial.

 • Una causa justificada del client, a través d’una comunicació escrita per part d’aquest en un termini de 10 dies des que es gestiona la fi del treball de l’autònom. En l’escrit haurà de constar el motiu al·legat i la data a partir de la qual és efectiu el cessament. En cas de no haver-hi comunicació per escrit, el treballador haurà de demanar al client que compleixi amb aquest requisit. Si transcorren 10 dies sense resposta, l’autònom podrà acudir a l’òrgan gestor i informar d’aquesta situació. Ha d’aportar còpia de la sol·licitud realitzada al client i demanar que se li reconegui el dret a la protecció per cessament d’activitat.

 • Una causa injustificada, mitjançant comunicació expedida pel client en un termini de 10 dies des de la fi del treball de l’autònom. Haurà de figurar la indemnització abonada i la data a partir de la qual va tenir lloc el cessament, mitjançant l’acta resultant de la conciliació prèvia o mitjançant resolució judicial, amb independència que el client recorri la mateixa. Com en el cas anterior, si no hi ha comunicació per escrit, l’autònom haurà de demanar al client aquest requisit i, si aquest no respon, podrà dirigir-se a l’òrgan gestor per sol·licitar la protecció per desocupació.

 • La mort, la incapacitat o la jubilació del client, sempre que impedeixi la continuació de l’activitat.

Complir els terminis

Per poder cobrar la prestació, l’autònom ha de complir una sèrie de terminis. El reconeixement de la situació legal de cessament d’activitat es podrà sol·licitar fins a l’últim dia del mes següent al que es va registrar. No obstant això, en les situacions legals de cessament d’activitat causades per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, per voluntat del client fundada en causa justificada i per mort, incapacitat i jubilació del client, el termini començarà a computar a partir de la data en què es va fer constar en els corresponents documents que acreditin la concurrència de les pròpies situacions.

Si el dret se sol·licita fora del termini establert per la llei, sempre que el treballador autònom compleixi amb la resta de requisits previstos, es descomptaran del període de percepció els dies que intervinguin entre la data en què hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en què la va presentar.

CALCULAR LA QUANTITAT QUE ES COBRARÀ

La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, es determinarà en aplicar a la base reguladora el 70%. Aquesta quantitat, no obstant això, està subjecta a uns màxims i uns mínims que tindran en compte l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples, un índex utilitzat a Espanya per a la concessió d’ajudes, beques, subvencions, etc:

 • La quantia màxima de la prestació. Serà del 175% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual, excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu càrrec. En tal cas, la quantia serà del 200% o del 225% d’aquest indicador.

 • La quantia mínima de la prestació. Serà del 107% o del 80% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples, en funció que el treballador autònom tingui o no fills al seu càrrec.

Etiquetes:

autònoms paro-ca

RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions