Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els productes de neteja segons els seus efectes per a la salut i l’entorn

La normativa vigent contempla en la seva classificació diverses categories de perill
Per mediatrader 23 de març de 2006

Els productes de neteja utilitzats habitualment en la llar poden contenir substàncies o preparats que resulten nocius per a l’ésser humà i per al medi ambient, per la qual cosa cal extremar les precaucions en el seu ús.

La classificació dels productes químics en una o diverses categories de perill s’efectua, d’acord amb el Reial decret 255/2003, pel qual es regula la classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos i per la Nota Tècnica de Prevenció nº 635 (NTP 635) de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

Per salvaguardar, entre uns altres, els drets a la a la salut, a la seguretat i a la informació dels consumidors, segons els seus efectes sobre la salut humana, les substàncies o preparats químics es divideixen en:

Molt tòxics: Són aquells que per inhalació, ingestió o penetració cutània en molt petita quantitat poden provocar efectes aguts o crònics i fins i tot la mort. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l’expressió T+.

Tòxics: Per inhalació, ingestió o penetració a través de la pell en petites quantitats poden ocasionar problemes aguts o crònics, i fins i tot la mort. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb la lletra T.

Nocius: En ser inhalats, ingerits o per penetració cutània poden provocar efectes aguts o crònics, i fins i tot la mort. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l’expressió Xn.

Corrosius: En contacte amb els teixits vius poden exercir una acció destructiva dels mateixos. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb la lletra C.

Irritantes: En contacte amb la pell o les mucoses poden provocar una reacció inflamatoria. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l’expressió Xi.

Sensibilizantes: Per inhalació o penetració cutània poden ocasionar una reacció d’hipersensibilitat, de manera que una exposició posterior a aquesta substància o preparat pot donar lloc a efectes negatius.

Carcinogénicos: Per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden produir càncer o augmentar la seva freqüència.

Mutagénicos: Per inhalació, ingestió o penetració cutània poden produir alteracions genètiques o augmentar la seva freqüència.

Tòxics per a la reproducció: Si s’inhalen, ingereixen o penetren a través de la pell poden produir efectes negatius no hereditaris en la descendència o augmentar la freqüència d’aquests, o afectar de forma negativa a la funció o a la capacitat reproductora.

Les substàncies i preparats carcinogénicos, mutagénicos i tòxics per a la reproducció, es diferencien segons el seu grau de perillositat en categories 1, 2 o 3.

D’altra banda, atenent als seus efectes sobre el medi ambient, les substàncies o preparats que presentin o puguin presentar un perill immediat o futur per a un o més components del medi ambient es denominaran perillosos per a l’entorn natural. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l’expressió -N.