Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els regals dels plans de pensions també tenen lletra petita

Davant l'àmplia oferta de regals i bonificacions pel contracte d'un pla de pensions cal prestar especial atenció a les seves expectatives, rendibilitat i comissions
Per Gracia Terrón 20 de novembre de 2007

Es probable que gran part dels més de vuit milions d’espanyols que compten amb un pla de pensions estigui pensant a incrementar la seva inversió en aquest producte per a beneficiar-se del seu atractiu fiscal i retallar impostos en la pròxima Declaració de la Renda. És precisament, en aquest tram de l’any, quan les entitats posen en marxa les seves campanyes, amb suggeridors regals i bonificacions per a obtenir el major volum d’estalvi possible. Els plans de pensions permeten traspassar els diners d’un producte a un altre, fins i tot d’entitats diferents, sense haver d’abonar comissions, ni pagar impostos. Només en 2006, els estalviadors van traspassar 7.105 milions d’euros, un 32% més que en l’exercici anterior. Enguany, els traspassos segueixen a l’ordre del dia: en el primer trimestre de l’any van aconseguir un import de 1.671 milions d’euros, un creixement del 43,43% respecte al mateix període de l’exercici anterior. Aquestes xifres, unides a l’estacionalitat del producte, expliquen l’agressiva batalla comercial que han iniciat les entitats per aconseguir ‘robar’ clients a la competència. Les vaixelles, televisors o MP4 són, en molts casos, una estratègia per a captar a l’estalviador que no mira més enllà de l’obsequi. No obstant això, pot sortir molt car. Els experts recomanen no deixar-se portar pels reclams, sinó fixar-se en les expectatives de rendibilitat dels plans i en les seves comissions, entre altres aspectes.

Quines cal saber dels obsequis:

Quines cal saber dels obsequis:Només en els últims dos mesos de l’any les entitats recullen un 80% de les aportacions que realitzen els inversors a plans de pensions. Per aquest motiu s’esforcin a aconseguir que els clients no es vagin a una altra entitat i ingressin la major quantitat de diners en els seus productes. Enguany, com sol ser habitual, la campanya ve carregada de regals -sobretot tecnològics-, de bonificacions en metàl·lic i d’altres privilegis com l’opció a subscriure determinats dipòsits a termini amb interessants rendibilitats. D’entrada, els obsequis, independentment de la seva naturalesa, solen ser suggeridores. Però convé tenir en compte una sèrie de consells abans de deixar-se portar pel seu atractiu:

 • Fiscalitat dels regals:Els regals que ofereixen les entitats financeres, igual que les bonificacions, també tributen. Les entitats realitzaran una retenció a compte en funció del valor de mercat que es calcula té el regal que ofereixen. Des de l’Agència Tributària afirmen que l’import del regal que rep un client bancari “es considera a efectes fiscals rendiment de capital mobiliari, subjecte a tributació i a ingrés a compte del 15%”. Per exemple, un client contracta un pla de pensions i li regalen una televisió, el preu de mercat de la qual és 85 euros. Com sobre el valor del regal Hisenda ha de realitzar l’ingrés a compte, cal calcular quant és el 15% de 85. Això és 12,75 euros, la quantitat que retindrà Hisenda en la pròxima Declaració de la Renda del contribuent per haver obtingut aquest regal.

 • Exigències de termini: És important llegir amb cura quin és el temps que l’entitat gestora del pla estima que és obligatori mantenir els diners per a no perdre el regal o ser penalitzat. En molts casos, les entitats obliguen a mantenir els diners almenys 12 o 24 mesos, període en el qual no es podrà traspassar l’estalvi a un altre pla de pensions. En aquest cas, la penalització que imposarien anul·laria per complet el valor del regal.

 • Imports màxims: Per a gaudir d’un regal les entitats solen exigir invertir una determinada quantitat en el pla de pensions, com a mínim 3.000 euros. El valor del regal s’incrementa a mesura que va creixent la inversió exigida. Els millors regals exigeixen inversions en plans de pensions que poden aconseguir els 30.000 euros. Els inversors han de saber que en aquests casos rebran el regal, però no podran aprofitar-se fiscalment de tota l’aportació, ja que el límit fiscal deduïble se situa en els 10.000 o els 12.000 euros anuals (en funció de l’edat del partícip). El capital que superi aquestes quantitats no serà deduïble fiscalment.

 • Fiscalitat de les bonificacions: Quant a les bonificacions, en tractar-se d’una espècie de “interès” abonat en metàl·lic (les entitats donen, per exemple, un 10% dels diners nous que un partícip inverteixi o traspassi a un pla de pensions), fiscalment també suporten un ingrés a compte del 15%. És a dir, si un client inverteix 600 euros en un pla de pensions, l’entitat li regalaria 60 euros, sobre els quals Hisenda li retindrà un 15% (és a dir, 9 euros). En aquest apartat, el client ha de saber també que les entitats no solen abonar la bonificació de manera automàtica, segons es realitza l’aportació al pla de pensions, sinó passat un període de temps.

 • Límit màxim d’obsequi: Bancs i caixes fixen bonificacions del 5%, 7% o fins al 10% del capital aportat o traspassat a plans de pensions. No obstant això, en molts casos no són dades reals, ja que solen venir acompanyats d’un límit màxim abonat, que sol ser de 300 euros. Això limita la quantitat de diners que serà bonificada. Per exemple, una entitat que ofereix una bonificació del 10%, però fins a un màxim de 300 euros, implica que només es beneficiarà de la promoció les aportacions fins a 3.000 euros. Més enllà d’aquesta quantitat, l’inversor no rebrà res pels seus diners.

Com triar un pla de pensions

Les xifres vénen demostrant any rere any que els regals que ofereixen les entitats financeres als seus clients per captar un nou volum d’estalvi són un reclam d’èxit pràcticament segur. En aquesta etapa de l’any pràcticament el 100% de les entitats financeres espanyoles compta amb una campanya o promoció relacionada amb els seus plans de pensions. Regals, bonificacions, la possibilitat de contractar un dipòsit en condicions privilegiades… Les fórmules són moltes, però l’objectiu el mateix: aconseguir que el reclam sigui prou atractiu com perquè el client no requereixi valorar altres aspectes del pla de pensions. Aspectes com els que es detalla a continuació:

 • Política d’inversió: El primer que cal valorar abans de fer una aportació a un pla de pensions és la seva política d’inversió i el perfil de l’estalviador. Sebastián Fernández Rubio, gerent de serveis bancaris de la divisió d’oficines de Correus, assegura que per a triar un pla de pensions o un altre, en teoria el paràmetre per a tenir en compte és l’edat del partícip i els anys que resten per a la jubilació, de tal manera que com més lluny s’estigui del retir, major pes haurà de dedicar-se a la inversió a renda variable i viceversa.

  El més aconsellable per als joves és contractar plans de renda variable, els més rendibles en períodes llargs

  Entre els 25 i els 40 anys, també resulta més aconsellable apostar per plans d’inversió de renda variable, ja que queda molt temps per a la jubilació i el nivell de risc que es pot assumir és major. De fet, aquests plans solen ser els més rendibles en períodes llargs de temps. Segons dades d’Inverco (l’Associació d’Institutciones d’Inversió Col·lectiva i Plans de Pensions), a tancament d’octubre de 2007 els plans de pensions que inverteixen en borsa ofereixen una rendibilitat en l’últim any del 11,61%, enfront del 1,99% dels de renda fixa a curt termini o del 0,81% dels de renda fixa a llarg termini. Si s’és jove, per tant, abans de contractar un pla tenint en compte el regal d’última moda que ofereix l’entitat, convé fixar-se en la categoria del pla i en les seves expectatives de rendibilitat.

 • Rendibilitats passades: Encara que ja ho diu la màxima financera “rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures”, la veritat és que comprovar l’historial de guanys d’un pla de pensions pot servir per a fer-se una idea sobre la gestió del producte i valorar si és la més adequada. En el mercat hi ha més de 1.000 plans de pensions diferents, molts d’ells amb polítiques d’inversió similars, però amb rendibilitats molt dispars. Per exemple, en renda fixa a curt termini existeixen plans com el “Barclays P Solidesa”, que acumula uns guanys del 3,56%, la qual cosa contrasta amb el lleu 0,16% del “Pla SICEM” de Caixa Manresa.

  A més llarg termini, també es comprova que el pla de Barclays manté la seva primera posició en el ránking de rendibilitat a tres i cinc anys, quan acumula guanys anuals del 3,66 i del 3,52%, mentre que el pla de Caixa Manresa, a tres anys a penes guanya un 1,04% (per sota de la mitjana del sector) i a cinc, un 2,04%. Per tant, abans de contractar un pla de pensions o fer un traspàs convé fixar-se en quin ha estat l’evolució de la rendibilitat per a fer-se una idea del bon fer dels gestors que administren els diners del pla.

 • Comissions: Les comissions que apliquen els plans de pensions són un altre dels aspectes que convé vigilar ja que poden restar diversos punts de rendibilitat als productes. Javier d’Antonio, d’ING Direct, és rotund en aquest sentit. “El regal que es pot donar per una aportació a un pla de pensions és ridícul, és el menys important. Té un impacte molt major la comissió que es paga per la custòdia, sobretot, en un producte que es fa en terminis tan llargs. L’efecte de les comissions és exponencial en el capital que s’acumula. Una diferència de l’1% en la comissió de gestió, pot produir diferències de milers d’euros en un pla de característiques similars”, assegura. I aconsella que els interessats en aquest producte no el signin atrets pel regal, ja que estima que les promocions contribueixen al fet que els partícips no coneguin res dels plans en els quals inverteixen. De fet, en l’actualitat tres de cada quatre estalviadors no sap quines comissions ni rendibilitat té el seu pla de pensions.

  Des de l’òptica de les comissions, un bon pla és el que tingui unes tarifes per sota de la mitjana i bastant allunyades de les màximes permeses. En renda fixa, la mitjana se situa en el 1,5%, encara que hi ha plans que cobren un 0,75% (com el “Citiplan III” de Citibank) o el pla de renda fixa a curt termini d’ING Direct (que cobra un 0,99%). En renda variable, la comissió mitja ronda el 2,14%.

L’oferta actual

N’hi ha prou amb tirar un ull als aparadors financers de les principals entitats espanyoles per a trobar fàcilment les seves promocions en plans de pensions:

 • Banc Santander: Ofereix una maleta trolley a qui faci aportacions de 5.000 euros als plans de pensions de l’entitat. El regal serà un DVD gravador, per a traspassos des de 5.000 i fins a 14.999 euros, un navegador per a traspassos des de 15.000 a 24.999 euros, i una càmera de vídeo per a quantitats de 30.000 euros d’ara endavant.

 • BBVA:Per realitzar aportacions i traspassos es poden aconseguir fins a 100.000 punts Travel Club, canviables per viatges i regals varis.

 • La Caixa: Bonifica amb un 2% o un 3% (en funció del pla en el qual s’inverteixi) les aportacions o traspassos externs. La bonificació és absoluta i s’abonarà directament en el compte corrent del client.

 • Caja Madrid: Els qui realitzin aportacions i/o mobilitzacions netes procedents d’altres gestores per import igual o superior a 20.000 euros anuals, rebran una bonificació en efectiu del 8,25% TAE (l’import màxim que s’abonarà per client és de 1.000 euros). Quant a regals, Caja Madrid obsequiarà als clients amb telèfons mòbils o minicadenes amb televisió en color i un DVD, en funció de la quantitat d’estalvi invertida (des de 3.000 fins a 20.000 euros).

  A més, tots aquells que realitzin aportacions o mobilitzacions de capital des d’altres entitats als plans de pensions de Caja Madrid per un import mínim de 500 euros podran contractar el “Dipòsit Futur 6X6”. Aquest producte, a un termini de 6 mesos, ofereix un interès del 6% TAE. Pot contractar-se amb una inversió mínima de 1.000 euros.

 • BBK: Els qui realitzin aportacions als plans de gestió alternativa “Bakespensiones Garantit 5” i “BBK Previsió Plus” rebran una bonificació del 8% TAE de l’aportació realitzada.

 • Caixa Navarresa: Permet contractar un dipòsit a un any amb un interès del 5,5% TAE als qui facin aportacions als seus plans de pensions per un mínim de 2.000 euros.

 • Citibank: Premia amb un 10% les aportacions (des de 3.000 euros) o traspassos realitzats als seus plans de pensions. No existeix límit màxim per a beneficiar-se de les bonificacions.

 • Unicaja: Ofereix una bonificació del 2% pels traspassos rebuts des d’altres entitats que sumin més de 3.000 euros, a més d’un abonament del 1,5% per les aportacions periòdiques i un 1% per les extraordinàries superiors a 2.000 euros.

 • BanCorreos: Bonificarà als clients que realitzin un traspàs al seu pla de pensions des d’una altra entitat o efectuïn una aportació extraordinària per un import igual o superior a 1.000 euros, amb l’1% de l’import traspassat o aportat addicionalment, fins a un màxim de 300 euros. També rebran el regal d’una microcadena amb MP3.