Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Embargament de la nòmina

Si un deutor no paga dintre del termini i en la forma escaient, l'entitat bancària pot procedir a l'embargament de la nòmina del contractant del deute, encara que existeixen límits
Per Fina Rubio 23 de setembre de 2007

Davant l’impagament d’una hipoteca, una demanda per falta de pagament de la pensió alimentària dels fills o una multa de trànsit, es pot sofrir l’embargament de la nòmina, una decisió que només pot dictaminar un jutge després d’esgotar totes les vies legals per al cobrament de deutes. Des que l’afectat comunica l’impagament fins que el seu salari es veu embargat, poden passar setmanes, mesos, i fins i tot anys. Perquè és un dels últims recursos al qual s’acudeix, segons assenyalen els juristes, ja que quan es declara l’embargament de la nòmina, la decisió és irrevocable i dura el temps necessari fins que se saldi el deute contret.

Proporcions embargables d’un sou

Qualsevol persona major de 18 anys que tingui un salari mensual pot sofrir un bloqueig sobre el seu sou, sempre que no disposi d’un tercer que liquidi els seus deutes a temps, responent com la seva garantia. A més, en situacions de morositat límit, la nòmina és inembargable en la proporció que correspon al Salari Mínim Interprofessional (SMI), 570,6 euros mensuals després de l’última pujada del 5,5%. En el cas d’embargament de nòmina per a complir amb la pensió alimentària dels fills, en canvi, aquesta consideració no és vàlida i es pot procedir al ‘bloqueig’ de la totalitat del salari. En la resta de possibles casos, la quantitat a embargar segueix un patró ordenat segons diferents trams en el salari:

  • Primer tram: Salaris de fins al doble del SMI (1.141,2 euros). Podrà embargar-se el 30% del que excedeixi als 570,6 euros. Si la persona cobra 900 euros, per exemple, podran embargar-li el 30% de 329,40 euros, és a dir, 98,82 euros.
  • Segon tram: Salaris de fins al triple del SMI (1.711,8 euros). Al 30% del primer tram, que aquesta vegada serà de 570,6 euros, s’afegirà el 50% de la quantia que excedeixi els 1.141,2 euros.
  • Tercer tram: Salaris de fins al quàdruple del SMI (2,282,4 euros). A l’anterior se sumarà el 60% del tercer tram, que aniria de 1.711,6 euros a 2.282,4 euros, com a màxim.
  • Quart tram: Salaris de fins al quíntuple del SMI (2.853). Als percentatges dels trams anteriors, s’agregaria el 75% del quart tram.
  • En cas que la nòmina excedeixi més de cinc vegades l’SMI, es procedirà a embargar el 90% de la totalitat del salari embargable (el que sobrepassi els 570,6 euros).

Pluriempleo i descomptes permanents

Els casos en què l’afectat sigui beneficiari de més d’un sou per ser pluriocupat es resolen sumant tots els salaris que percebi, per a deduir de la quantitat total i d’una sola vegada tant la part inembargable com la que sí que pot “bloquejar-se”. De la mateixa manera, si es duu a terme la retenció de sou a un dels dos cònjuges quan no existeixi separació de béns, els salaris, sous o pensions també seran acumulables. En aquest cas, haurà d’acreditar-se tot correctament davant un tribunal. Si el salari o la pensió estiguessin gravats amb descomptes permanents o temporals de caràcter públic, això és, que depenguin de l’Agència Tributària o de la Seguretat Social, es procediria a embargar la quantitat líquida que percebés l’afectat després de deduir aquests descomptes.

Pensions per als fills

En el cas de les pensions alimentàries dels fills, les percepcions legals són diferents i la valoració del salari mínim interprofessional no és la mateixa. La responsabilitat envers els fills no inclou aquests paràmetres fixats per la Llei d’Enjudiciament Civil, i les pautes per a procedir a l’embargament de la nòmina varien en funció de l’edat dels fills, la situació materna o paterna, així com la presentació de material legal de l’un o l’altre cònjuge davant un jutge. Per a saber com pot afectar en cada cas, el més recomanable és acudir a un jurista. Si es tracta d’una pensió alimentària, no resulten vàlides les normes de’inembargabilitat’, ja que es pot retenir el salari íntegrament a fi d’afrontar-les. En cas d’una pensió compensatòria, en canvi, aquestes normes de “inembargabilitat” tornen a estar operatives.

Embargament per impagament d’hipoteca

Enmig de tot el renou originat per la crisi hipotecària que sacseja els Estats Units en aquests moments, moltes famílies poden veure’s en situació de morositat al no poder afrontar el pagament mensual de la seva hipoteca amb la pujada dels tipus d’interès. Poden sofrir, llavors, un embargament de nòmina? En principi, aquesta opció està descartada. Els advocats laboralistes expliquen que en el document signat davant notari després de la concessió de la hipoteca, el signant es compromet a retornar els diners rebuts amb pagaments de quotes mensuals. Si les circumstàncies provoquessin impagaments, l’entitat bancària prestadora no té prerrogatives per a anar més enllà i li seria impossible aconseguir l’embargament salarial. Recordem que la hipoteca es concedeix amb la garantia del bé que s’adquireix, i normalment aquest és l’habitatge, no el sou.