Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Empleades de llar: s’homologuen a la resta de treballadors

S'integren en el règim general, però solament per a les qüestions relacionades amb cotitzacions i prestacions
Per José Ignacio Recio 6 de juliol de 2011
Img desorden
Imagen: eyeliam

Des d’avui, les empleades de llar s’integren en el Règim General de la Seguretat Social. S’estableixen 15 trams de cotització, en funció de les hores efectivament treballades: des d’un mínim de 19,84 euros a un màxim de 164,60 euros al mes. La cara menys amable és que l’aplicació de l’acord solament afectarà a les qüestions relacionades amb cotitzacions i prestacions de les empleades de la llar, però no a l’àmbit de les relacions laborals.

Nou marc laboral

Les empleades domèstiques s’integraran en el Règim General de la Seguretat Social a partir d’avui, 1 de gener de 2012. Hi haurà un període transitori que conclourà en 2019, per aconseguir l’equiparació sense perjudici per als ocupadors. Els contractes i incapacitat temporal amb càrrec a la Seguretat Social des del novè dia, l’establiment de 15 trams de cotització -en funció de les hores treballades- i les bonificacions en les quotes que tindran les famílies nombroses per contractar a aquestes treballadores són algunes de les novetats més cridaneres.

Amb això s’aconsegueix solucionar dos aspectes rellevants que afecten al servei domèstic:

 • Integrar als treballadors en el Règim General de la Seguretat Social, ja que fins ara es regulava amb el Règim Especial d’Empleades de Llar.
 • Retornar al règim general a tots els sectors laborals a Espanya.

No obstant això, hi ha un “punt negre” en la seva aplicació, a causa que solament afectarà a les qüestions relacionades amb cotitzacions i prestacions de les empleades de la llar, però no a l’àmbit de les relacions laborals.

Les empleades de la llar cotitzaran des de la primera hora de treball

Les empleades de la llar cotitzaran des de la primera hora de treball, al marge de quantes hores treballin al mes i para quants ocupadors ho facin.

Passaran a tenir dret a la prestació per incapacitat temporal, en els casos de malaltia comuna o accident no laboral, a partir del novè dia de la baixa, a càrrec de la Seguretat Social. A l’ocupador li correspondrà l’abonament del subsidi des de la cambra al vuitè dia de la baixa, tots dos inclusivament.

Un altre punt en el qual s’homologuen les prestacions pel que fa a la resta de treballadors a Espanya suposa que a partir d’avui les empleades de la llar estaran protegides tant en cas d’accident de treball com per patir una malaltia laboral.

L’aplicació d’aquest acord no afectarà a l’àmbit de les relacions laborals

La base de cotització per contingències comunes i professionals es determinarà, a partir de l’any 2019, en funció dels salaris reals pagats al treballador, igual que en el Règim General de la Seguretat Social. S’estableix una base mínima per hora i un nombre d’hores mínimes d’activitat mensual.

La normativa és flexible, ja que dona un termini de sis mesos naturals perquè les empleades i els titulars de les llars familiars puguin adaptar-se a la nova situació i formalitzin la seva relació laboral sense problema. En honor d’aquesta flexibilitat, s’estableix un període transitori fins a 2019 perquè l’adaptació no perjudiqui als interessos dels ocupadors.

Les obligacions legals

 • Els treballadors domèstics han de ser donats d’alta en la Seguretat Social i tenir un contracte en el qual com a mínim s’estipuli:

  • El nombre d’hores de treball setmanals.
  • El salari mensual o per hora.

  • El salari en espècie.

  • Si hi ha o no un pacte d’hores de presència, i la seva retribució.

  • Un acord per pernoctar en la llar on presta els seus serveis laborals, i la seva retribució.

  • El número de compte bancària del titular de la llar familiar on domiciliar la cotització.

 • En cas que es treballi para més d’un ocupador, cadascun d’ells haurà de sol·licitar l’alta de forma independent.

 • Els ocupadors estan obligats a presentar les sol·licituds d’afiliació, altes i baixes i les variacions -si les hi hagués- de les seves dades. De no fer-se, seran les pròpies empleades de llar els qui sol·licitin la seva afiliació en les administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització

En l’acord s’estableix una escala tarifada de 15 trams de cotització en funció dels salaris percebuts, amb quotes que van des de 19,84 euros al mes per 20 hores de treball a la màxima, que implica el cobrament de 164,60 euros mensuals per a la jornada completa.

El principal canvi pel que fa al model que existia fins ara és que amb la seva aplicació es cotitzarà en funció de les hores efectivament treballades. No obstant això, a partir de 2019 es completarà l’equiparació de la cotització de les empleades de llar amb la base mínima de cotització de Règim General i es cotitzarà per salaris reals. Com a conseqüència d’això, els titulars de llars familiars que contractin a una empleada de llar hauran de cotitzar per contingències comunes un 18,30% sobre un tipus del 22%, la resta correspon a l’empleada i un 1,10%, per contingències professionals.

Si el contractant és una empresa, serà aquesta qui s’encarregui de la cotització

Una altra novetat de l’acord pel que fa al model actual és que les famílies nombroses tindran bonificacions sobre la quota que els correspongui per contractar empleades de llar, la qual cosa no succeïa fins ara.

Per contra, l’acció protectora del sistema especial d’empleades de llar no comprèn la prestació per desocupació, sense perjudici de les actuacions que puguin dur-se a terme en el marc de la renovació de la relació laboral de caràcter especial del servei en la llar.

Si qui contracta a aquestes treballadores no és un particular, sinó una empresa dedicada a aquesta activitat, serà l’empresa contractant qui s’encarregui de la cotització.

Respecte a les empleades de llar que no tinguin un contracte a temps complet, podran beneficiar-se dels mecanismes de protecció dels treballadors a temps parcial. A la suma de les hores treballades se li aplicarà un coeficient multiplicador, de tal forma que cada dia complet cotitzat es reconeixerà pel sistema de Seguretat Social com 1,5 dies cotitzats.