Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

“En casos de custòdia compartida, les parts haurien de recórrer al sentit comú durant l’estat d’alarma”

Ignasi Vives, advocat de família de Sanahuja Miranda
Per Blanca Álvarez Barco 26 de març de 2020
entrevista abogado ignasi vives

L’estat d’alarma decretat per frenar l’expansió del coronavirus ha donat una bolcada a tota la nostra rutina en qüestió de dies. Hi ha situacions en les quals resulta més senzill complir el confinament, però en unes altres sorgeixen dubtes i problemes afegits, com el cas de les persones que comparteixen la custòdia dels seus fills. Han de complir els períodes establerts? Convé traslladar als menors d’un domicili a un altre? Ignasi Vives, advocat del despatx Sanahuja Miranda i especialitzat en jurisdicció de menors i dret matrimonial, assenyala que les decisions judicials pretenen evitar el major risc possible al menor i advoca per que s’imposi el sentit comú entre els progenitors divorciats.

El confinament per estat d’alarma ha alterat tota la nostra vida, també els períodes de custòdia compartida?

Com a qüestió prèvia i fonamental, malgrat la declaració d’estat d’alarma, les resolucions judicials segueixen sent d’obligat compliment, per la qual cosa com a regla general s’haurà de complir amb l’establert en la sentència que regula la guarda i custòdia.

Hi ha algunes situacions que poden resultar complicades, com quan els progenitors viuen en diferents municipis, encara que siguin propers. Què passa en aquests casos?

L’article 7 del Reial decret-llei 463/2020 de 14 de març indica que durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial; tornada al lloc de residència habitual; assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; desplaçament a entitats financeres i d’assegurances; per causa de força major o situació de necessitat; o qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada. Per tant, podem concloure que si és per exercir el canvi de custòdia, està permesa la circulació de persones.

En qualsevol cas?

Hem de tenir en compte que el principi general bàsic que regeix en qualsevol procediment de família és l’interès del menor i, en aquest cas en concret, la seva salut. En aquest sentit, diversos jutges de família de diferents partits judicials han publicat acords exhortant als progenitors que consensuïn entre ells el règim de visites a aplicar, i que en tots s’ha d’aplicar l’interès de menor i evitar qualsevol situació que li pugui posar en risc. Per exemple, els jutges de Barcelona han conclòs que, per evitar una situació de risc, el millor és que el menor es quedi amb el progenitor custodio, en aquells supòsits de custòdia exclusiva a favor d’un; i que es quedi amb el progenitor amb el qual estigui en aquest moment, en el supòsit de custòdia compartida.

Si no és possible complir ara amb els torns de custòdia compartida, es recuperen aquests temps després?

Els acords dels jutges de família als quals he fet referència indiquen que per a aquells supòsits en els quals no es pot complir estrictament amb el sistema de custòdia establert, s’ha de potenciar el contacte dels menors amb el progenitor no custodio a través de les noves tecnologies. És a dir, s’han de potenciar les videoconferències o similars per intentar mitigar la pèrdua de contacte. No existeix una regulació expressa en la possibilitat de recuperació del temps perdut, per la qual cosa novament hem d’acudir al sentit comú dels progenitors perquè quan acabi l’estat d’alarma, el no custodio pugui recuperar el temps perdut.

Però molts pares mantenen una mala relació. Complica l’estat d’alarma encara més poder complir la custòdia sense problemes?

És evident que la casuística en els temes de família és infinita, però l’estat d’alarma és una situació excepcional, no previsible, i que lògicament donarà lloc a múltiples interpretacions o conflictes. Ara bé, en aquest període tan excepcional ha de prevaler el sentit comú i els progenitors han de realitzar tot el necessari per preservar i protegir al menor.

Si un progenitor es contagia mentre els nens estan amb ell, no podrà lliurar-los a l’altre. Què passa si, per exemple, em toquen els nens i no me’ls han portat al·legant el confinament o un contagi? Puc denunciar?

A tot moment s’haurà d’estar a l’indicat per les autoritats sanitàries, excedint aquesta qüestió pròpiament del dret de família. És evident que si el menor o un progenitor es contagia, s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per evitar la propagació del virus i complir estrictament amb la quarentena. La situació de l’estat d’alarma és excepcional però, en tant que sigui possible, s’ha d’evitar la judicialización de qualsevol tipus de conflicte relacionat amb la custòdia. Les parts han de recórrer al sentit comú.