Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Estic en ERE temporal, em poden acomiadar?

Mentre s'aplica un ERE temporal, el contracte del treballador està suspès, per la qual cosa l'empleat no pot ser acomiadat fins a la finalització del termini acordat de l'ERE
Per Pablo Pico Rada 18 de octubre de 2012
Img depresion
Imagen: Ivar van Bussel

El nombre d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERE) temporals o de suspensió d’ocupació s’ha disparat en un 75,39% des de l’entrada en vigor, el passat mes de febrer, de la nova reforma laboral aprovada pel Govern. Els treballadors afectats per ERE temporals entre febrer i juliol van ser 156.146, enfront dels 89.025 registrats en el mateix període de 2011, segons dades del butlletí d’estadístiques del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Al mateix temps que creix el nombre d’empleats que es troben en aquesta situació, augmenten els dubtes sobre aquest procediment. Una de les principals preocupacions versa sobre si és possible ser acomiadat durant un ERE temporal. En el present article es dona resposta a aquesta qüestió i s’analitzen els canvis introduïts en aquest procediment arran de l’aprovació de la nova reforma laboral.

Poden acomiadar-me si estic immers en un ERE temporal?

Quan es parla d’un ERE temporal, cal ressaltar que no es produeix una extinció del contracte, sinó una suspensió. Per tant, es manté el lloc de treball fins que finalitzi el termini acordat de l’ERE i es torna a reingresar a l’empresa una vegada que ha conclòs, excepte en un cas: quan es tracti d’un acomiadament per causes disciplinàries. Durant l’ERE temporal, el treballador té el contracte suspès i l’empresa té l’obligació de mantenir-li donat d’alta i cotitzar a la Seguretat Social per ell.

Si després l’empresa presenta un ERE d’extinció o pretén un acomiadament individual, haurà de comunicar legalment el cessament i oferir la indemnització corresponent, per poder extingir de manera definitiva el contracte.

Mentre dura l’ERE temporal els treballadors, si ho desitgen, passaran a cobrar la prestació de desocupació

La reforma permet que els empleats afectats per un ERE temporal que acabin acomiadats puguin recuperar fins a 180 dies d’indemnització d’atur si han estat acomiadats abans de sis mesos des de la finalització de l’ERE.

Què és un ERE temporal?

Un ERE temporal és un procediment administratiu que consisteix en la suspensió per un període de temps del contracte que uneix a l’empresa i els seus treballadors. És a dir, la companyia fixa uns dies en els quals l’empleat no ha de treballar i, per tant, deixa de percebre el salari corresponent.

El període de suspensió serà acordat en l’expedient i, mentre dura el mateix, els treballadors estan en situació legal de desocupació i, si ho desitgen, passaran a cobrar la prestació pertinent. Per tenir dret a l’atur és necessari tenir cotitzats 360 dies en els sis anys immediatament anteriors.

Per cada dia d’ERE, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE) paga 1,25 dies d’atur al treballador. L’import diari de la prestació per desocupació és el 70% de la base reguladora durant els primers sis mesos i el 60% a partir d’aquest període. ja que es tracta d’una mesura temporal i no definitiva, els empleats afectats no obtenen cap tipus d’indemnització.

L’empresa pot al·legar per a la suspensió causes econòmiques (pèrdues continuades durant tres trimestres), tècniques, de producció, organitzatives i per força major. La reforma laboral redefineix què s’entén per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció a l’hora de poder esgrimir-les com a causa d’un acomiadament objectiu o d’un acomiadament col·lectiu, ampliant com a motiu de l’extinció la previsió de pèrdues o de menys ingressos.

Novetats de la Reforma Laboral relatives als ERE

El passat 8 de juliol va entrar en vigor la Llei 3/2012 amb la reforma laboral aprovada pel Govern. En relació a la tramitació d’acomiadaments col·lectius, la nova legislació laboral amplia les causes objectives perquè els empresaris puguin acollir-se a aquest model d’acomiadament, elimina l’autorització prèvia i accelera la tramitació.

  1. Amplia les causes objectives d’acomiadament. Les empreses compten amb la possibilitat de realitzar un ERE per causes econòmiques i aplicar l’acomiadament amb 20 dies d’indemnització quan les seves vendes es vegin ressentides durant nou mesos. S’entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos com l’existència de perdudes actuals o previstes o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos o vendes. Sempre s’entendrà que la disminució és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius.

  2. Elimina l’autorització prèvia. Amb anterioritat a la nova normativa, l’ERE havia de comptar amb el vistiplau previ de l’autoritat administrativa, ja fos el ministeri d’Ocupació o les conselleries de Treball de les comunitats autònomes i, si no es presentava amb un acord entre les parts, els treballadors podien acudir al jutge. Ara no és imprescindible l’aprovació, solament és necessària la del jutge, i posteriorment. L’acomiadament, com a norma general, és procedent i ha de ser l’empleat qui demostri el contrari en els tribunals.

  3. Es facilita per primera vegada l’acomiadament col·lectiu en les administracions públiques i en les empreses, organismes i entitats del sector públic

  4. Accelera la tramitació. Fins a la reforma, en presentar un ERE, l’empresari havia d’obrir un període de consultes amb els sindicats no inferior a 30 dies. Des de l’entrada en vigor, el període de consultes amb els representants dels treballadors no podrà ser superior a 30 dies naturals o de 15 en el cas d’empreses de menys de 50 empleats. A més, en cas que el treballador no estigui d’acord amb els termes de l’ERE, disposarà de 20 dies per presentar la demanda des que l’empresari comunica l’ERE; aquest procés judicial tindrà “caràcter urgent”.

D’altra banda, la reforma elimina els límits quant a nombre de treballadors que exigeixen tramitar els procediments de reducció de jornada de forma col·lectiva, per la qual cosa se segueix la llera de l’ERE, sigui el que sigui el nombre d’empleats de l’empresa i el d’afectats.

A més, la reforma facilita per primera vegada l’acomiadament col·lectiu en totes les administracions públiques i en totes les empreses, organismes i entitats del sector públic. Igual que en el sector privat, amb nou mesos de “insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent” serà suficient.