Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ets família nombrosa? Tens passaport i DNI gratis

Per a poder beneficiar-se de l'exempció de taxes per l'expedició del DNI i el passaport, les famílies nombroses han de presentar el títol en vigor i actualitzat
Per Blanca Álvarez Barco 9 de gener de 2023
Familia numerosa

Si necessites obtenir el passaport, en l’actualitat has d’abonar 30 euros. I cal desemborsar 12 euros en el cas de treure o renovar el DNI. No obstant això, si ets membre d’una família nombrosa no has de pagar aquestes taxes. El cost és zero. Com has de procedir si has de fer-te el DNI? Quins documents cal presentar? Els tràmits són els mateixos, però, com s’explica en aquest article, per a poder beneficiar-te de l’ajuda i no pagar les taxes d’expedició, cal presentar el títol de família nombrosa en vigor i actualitzat.

Títol de família nombrosa en vigor

Des de 2016 si ets família nombrosa el DNI és gratis. I també el passaport està exempt del pagament. Per a poder beneficiar-te d’aquesta exempció en anar a treure o renovar passaport i Document Nacional d’Identitat, has d’acreditar la condició de família nombrosa i presentar el títol en vigor i actualitzat.

Aquest títol, que té validesa en tot el territori nacional, s’obté en els serveis corresponents de les comunitats autònomes on tingui la residència la família que el sol·licita.

Per a obtenir-ho cal presentar, de manera habitual:

 • una sol·licitud signada per un dels pares o tutors
 • una fotocòpia dels DNI dels progenitors (i els fills majors de 14 anys)
 • Llibre de Família.
 • Certificat o volant d’empadronament de tota la unitat familiar, en vigor.

En determinades situacions, és necessari aportar una documentació complementària (fills amb discapacitat, etc.)

El títol manté la seva vigència des que se sol·licita fins a la data de caducitat, que es correspon amb el moment en què variïn les condicions que van permetre que s’expedís. En aquest instant s’ha de procedir a la seva renovació.

Què més necessites per a obtenir el DNI i el passaport?

En fer-se el passaport o renovar el DNI una família nombrosa la documentació que s’ha de presentar i els tràmits són iguals que per a la resta. Això sí, el preu de l’expedició dels documents és de zero euros.

👉 Treure el DNI

Per a obtenir el DNI és imprescindible que acudeixi la persona que el necessita i portar, al costat del seu títol de família nombrosa, el següent:

🔺Primera inscripció

 • Certificació literal de naixement expedida pel Registre  Civil corresponent (expedida amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud) on consti que s’expedeix únicament als efectes de l’obtenció del DNI.
 • Una fotografia recent en color de 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front amb el cap descobert i sense ulleres de cristalls foscos o qualsevol peça que pugui dificultar la identificació de la persona.
 • El certificat o volant d’empadronament de l’Ajuntament en el qual es resideixi, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional d’Identitat.
 • Si qui es fa el DNI és menor de 14 anys o incapaç, ha d’acudir amb la persona que tingui encomanada la pàtria potestat o tutela.

🔺 Renovació

 • Una fotografia recent en color del rostre, de 32 per 26 mil·límetres. La fotografia ha de mostrar clarament l’oval de la cara -celles, ulls, nas, boca i mentó- i ésser d’alta resolució, en paper fotogràfic de qualitat. No poden portar ulleres de sol, el cap cobert o corprens que impedeixin el reconeixement. El fons ha de ser blanc i llis.
 • El DNI anterior. Si s’ha perdut o ho han robat ha de fer una denúncia prèvia o comunicar-ho a l’equip d’expedició.
 • Volant d’empadronament si s’ha canviat de domicili des de l’anterior DNI. L’antelació màxima ha de ser de tres mesos a la data de la sol·licitud.
 • Si el titular és menor de 14 anys o és una persona amb capacitat judicialment complementada ha d’anar acompanyat de la persona que tingui encomanada la pàtria potestat o tutela. També pot acompanyar una persona apoderada pels responsables del menor (document d’apoderament).

👉 Com fer el passaport gratis per a una família nombrosa

En el cas del passaport també ha d’acudir en persona l’interessat a obtenir-lo. Ha de fer-ho lliurant els següents documents, a més del títol de família nombrosa:

Majors de 14 anys (i menors de 14 amb DNI)

 • Han de portar el seu DNI en vigor
 • Una fotografia amb les mateixes característiques que per a l’expedició del DNI (no és necessària si el carnet té una antiguitat inferior a dos anys i no hi ha canvis importants en la fisonomia).
 • Si no s’han complert els 18 anys, qui ho sol·licita ha d’anar acompanyat de les persones que exerceixin la pàtria potestat o la tutela. Aquestes persones han d’acreditar la seva identitat (amb el DNI els espanyols o amb document vàlid per a viatjar o residir a Espanya els estrangers) i la relació de parentiu o assignació de la tutela amb la presentació de la partida literal de naixement, el llibre de família o una resolució judicial o administrativa que atribueixi la condició de tutor o titular de la pàtria potestat.

Menors de 14 anys sense DNI

 • Fotografia recent
 • Una certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent -amb una antelació màxima de sis mesos-, amb l’anotació que s’ha emès per a l’obtenció d’aquest document.
 • A més, cal presentar el Document Nacional d’Identitat de les persones que exerceixin la pàtria potestat o tutela. Si la pàtria potestat la té una persona estrangera, ha d’aportar, a més de la certificació literal de naixement del menor, el número d’identificació d’estrangers o qualsevol altre document identificatiu expedit per autoritat oficial.
 • Els menors han d’anar sempre acompanyats dels seus dos progenitors o tutors, que han d’acreditar la seva identitat i la relació de parentiu amb el menor.