Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fiscalitat de les ajudes anticrisi

Les ajudes per comprar cotxe, llogar o comprar habitatge tributen i hauran d'incloure's a la Declaració de la Renda de 2009 encara que no constin en els esborradors
Per roserblasco 30 de abril de 2010
Img concesionario
Imagen: alfonsobenayas

Al moment de preparar la Declaració de l’IPRF d’aquest any, no cal oblidar una màxima: tot pansa per Hisenda. Convé fer un exercici de memòria i recordar tots els ingressos que es van rebre durant l’any ja que, en general, qualsevol tipus de renda ha de passar pel tamís del Fisc. Això abasta, entre moltes altres partides, les ajudes dels plans “anticrisi” que el Govern ha engegat per estimular l’economia, tant familiar com a empresarial. Les ajudes del PlanE, concedides per la compra d’un nou cotxe, la Renda Bàsica d’Emancipació per lloguer o les subvencions per instal·lació de plaques solars han d’adjuntar-se en la presentació de la Renda corresponent a 2009.

PlanE per a la compra de vehicles

Amb l’ànim de reactivar la indústria de l’automoció, una de les de major pes en l’economia espanyola, en 2009 es va engegar un nou Pla d’Ajuda Anticrisi, denominat PlanE, que contemplava 2.000 euros d’ajuda directa per la compra d’un vehicle (encara que en algunes comunitats autònomes va superar la quantitat de 2.500 euros): 500 euros aportats per l’Estat, altres 500 euros per part de les comunitats autònomes que van decidir adherir-se a l’acord i 1.000 euros més per part del fabricador.

En el seu moment, no es va parlar de la fiscalitat d’aquestes ajudes. No obstant això, l’Agència Tributària recorda ara que els qui es van beneficiar d’elles hauran de declarar-les en la seva presentació de l’IRPF. Els experts del Registre d’Economistes Assessoris Fiscals (REAF) asseguren que en tractar-se d’una ajuda pública haurà de figurar com a ingressos, encara que en els esborranys de l’Agència i en les dades fiscals no s’especifiqui aquesta informació. Hauran de tenir-ho en compte fins i tot els contribuents que no tinguin obligació de presentar declaració per tenir ingressos inferiors a 22.000 euros.

Hauran de tenir-ho en compte fins i tot els contribuents que no estan obligats a presentar declaració per tenir ingressos inferiors a 22.000 euros

De l’ajuda total rebuda, a la Declaració de la Renda caldrà reflectir només els 1.000 euros atorgats per l’Estat i les comunitats autònomes que van participar. No caldrà computar els 1.000 euros d’ajuda rebuts per part del fabricador. Al Fisc només li interessa controlar la subvenció depenent dels organismes públics estatals o autonòmics.

Els 1.000 euros que sí han de constar a la Declaració d’Hisenda hauran d’incloure’s a la base general de l’IRPF (el mateix apartat en el qual es computen les rendes del treball). L’ajuda tributarà al tipus que li correspongui al contribuent, entre el 24% i el 43%. En general, la majoria tributa a un tipus marginal del 24%, per la qual cosa hauran de retornar un de cada quatre euros del Pla 2000I.

Com a conseqüència del registre d’aquesta ajuda a la Declaració, pot succeir que un contribuent incrementi el tram de la seva base imposable (el percentatge que ha de pagar en impostos) i que hagi de suportar un tipus major. Pot passar del 24% al 28% si amb l’ajuda rebuda supera 17.707,20 euros de base imposable.

ja que en algunes comunitats les ajudes van ascendir a 1.000 euros i la majoria dels contribuents tributa al 24%, els Tècnics d’Hisenda (Gestha) estimen que aquesta institució recaptarà via IRPF més de 100 milions d’euros per aquest concepte. Segons aquests càlculs, els qui s’hagin acollit a aquesta ajuda per a la compra d’un cotxe, hauran de pagar a Hisenda entre 240 i 430 euros, en funció del seu nivell d’ingressos.

La majoria dels contribuents, que tributen a un tipus del 24%, hauran de retornar un de cada quatre euros del Pla 2000I

Madrid, La Rioja, Navarra i Galícia van decidir mantenir-se al marge del Pla 2000I d’ajuda a la compra de vehicles, però van proposar iniciatives de suport pròpies. En aquests casos, també cal incloure la suma total de l’ajuda autonòmica a la Declaració. Caldrà destacar l’import a la base general de l’IRPF. A Madrid, cal declarar la rebaixa autonòmica del 20% en l’impost de matriculació.

Ajudes al lloguer i compra d’habitatge

Una de les ajudes més notòries engegades és la Renda Bàsica d’Emancipació, la subvenció al lloguer per a joves de fins a 30 anys. El programa abasta diversos tipus d’ajudes:

  • Una subvenció mensual de 210 euros per al pagament de la renda del lloguer durant un màxim de quatre anys consecutius o no, és a dir, 2.520 euros a l’any.

  • Una subvenció de 120 euros destinada a cobrir les despeses de tramitació per constituir un aval com a garantia de l’arrendament.

Els qui van rebre algunes d’aquestes ajudes l’exercici passat hauran de fer-ho constar a la seva Declaració de la Renda.

El públic objectiu d’aquesta ajuda són els joves amb edats compreses entre 22 i 30 anys, titulars d’un contracte d’arrendament de l’habitatge en la qual resideixin amb caràcter habitual i permanent. La quantia de la prestació es divideix entre el nombre d’inquilins titulars del contracte. Cadascun d’ells pot sol·licitar la renda bàsica d’emancipació. En tots els casos, han de disposar d’una font regular d’ingressos que els reporti uns ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 euros.

La subvenció al lloguer es considera guany patrimonial i ha de tributar amb la resta de la renda general

Igual que l’ajuda per a la compra d’un cotxe, la subvenció al lloguer es considera guany patrimonial i ha de tributar amb la resta de la renda general (al tipus del contribuent, d’entre el 24% i el 43%). En aquest cas, ja que són contribuents de rendes baixes, el tipus aplicat és del 24%.

Altres ajudes que han de constar són les concedides per l’Administració, central o autonòmica, per a la compra d’un habitatge. Amb caràcter general, totes les subvencions obtingudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual han de considerar-se com a guanys patrimonials.

Plaques solars subvencionades

Des de l’any 2000, hi ha hagut un autèntic “boom” d’inversions en plaques solars, tant de particulars com a d’empreses. En gran part, estava motivat per les suculentes subvencions que atorguen els organismes públics per fomentar l’ús d’aquesta energia renovable i neta. No obstant això, en emplenar la Declaració de la Renda, aquestes ajudes també tributen.

A la Declaració de la Renda han de constar els imports de les ajudes a fons perdut

Les subvencions són molt nombroses i variades. En principi, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, atorga dos tipus d’ajudes: a fons perdut i crèdits a baix interès. A la Declaració de la Renda, han de constar els imports de les ajudes a fons perdut. En el cas dels equips prefabricats d’energia solar tèrmica, s’atorguen ajudes de fins al 30% de la inversió, amb límits segons el tipus d’equip. Per a les instal·lacions de plaques d’energia solar fotovoltaica, l’ajuda ascendeix al 20% de la inversió (també amb límits en funció de les característiques i la potència de les plaques).

En l’àmbit autonòmic, les subvencions són dispars, però les hi ha en totes les comunitats autònomes. En presentar la Declaració de la Renda, aquest tipus de subvencions per a plaques solars també es consideren guany patrimonial i tributen al tipus marginal del contribuent.

Precaucions en fer la Declaració

Els tècnics de l’Agència Tributària han advertit que són abundants els dubtes i consultes dels contribuents respecte a les ajudes rebudes. En molts casos, la confusió es deu al fet que no apareixen en l’esborrany que subministra Hisenda o, encara que s’al·ludeix a elles en el document informatiu, nombrosos contribuents desconeixen què tractament fiscal se’ls atorga.

Abans de fer la Declaració de la Renda d’aquest any, en relació amb les ajudes rebudes, convé tenir en compte els següents consells:

  • Revisar l’esborrany amb cura. Si s’han rebut ajudes, malgrat que no figurin en el document que envia Hisenda, el contribuent està obligat a tributar per elles. El seu desconeixement no eximeix del compliment de la normativa i pot portar-li al pagament de la seva corresponent sanció.

  • Totes les ajudes rebudes formen part dels guanys patrimonials d’un contribuent i han de declarar-se com a tal. Tributarà en una escala del 24% al 43% en l’IRPF. La llei defineix el terme de guany patrimonial com “les variacions en el valor del patrimoni del contribuent que es posin de manifest en ocasió de qualsevol alteració en la seva composició, tret que siguin rendiments”.

  • Si no s’acrediten aquestes ajudes a la Declaració de la Renda, Hisenda pot sol·licitar una paral·lela en els propers quatre anys. L’Agència Tributària podria demanar una modificació de la Declaració, amb la seva corresponent sanció, o fins i tot paralitzar l’abonament de l’ajuda fins que la situació fiscal del ciutadà es normalitzi i no pesi cap tipus de càrrega.

  • L’abonament de la corresponent tributació per determinades ajudes podrà prorratejar-se durant quatre anys, per alleujar als contribuents.