Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fiscalitat dels plans de pensions

Les percepcions rebudes tenen la consideració de rendiments del treball i tributen al tipus marginal, entre el 23% i el 43%
Per José Ignacio Recio 20 de abril de 2009
Img abuelos
Imagen: Sergio

Com cada any, arriba l’hora de rendir comptes al fisc, i són molts els usuaris que tenen contractat un pla o fons de pensions i desconeixen els beneficis fiscals de les seves aportacions, o com tributen les prestacions percebudes.

Com a regla general, la llei 35/2006 estableix que les quantitats aportades a un pla de pensions, per un mateix partícip i en un mateix any, no poden superar el límit de 10.000 euros, topall quantitatiu que s’incrementa fins a una quantitat de 12.500 euros per als majors de 50 anys. Els excessos que es produeixin sobre l’aportació màxima establerta podran ser retirats abans del 30 de juny de l’any següent sense aplicació de les sancions establertes en la Llei de Regulació dels Planes i Fons de Pensions. A més, desapareix la possibilitat de duplicar en la pràctica el límit de 10.000 euros quan existeixin aportacions del contribuent i aportacions del promotor, doncs els límits d’ambdues ja no van a operar independentment. El límit conjunt de reducció per aportacions a plans i fons de pensions serà la menor de les dues quantitats següents:

  • El 30% (50% per a contribuents majors de 50 anys) dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebudes individualment en l’exercici.
  • 10.000 euros anuals (12.500 euros per a contribuents majors de 50 anys).

Prestacions percebudes

La Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques considera com a rendiments del treball les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans i fons de pensions. Segons s’estableix en la llei específica per a aquests productes, les prestacions podran ser percebudes pels partícips de la següent forma:

  • En forma de capital: una percepció de pagament únic, incloent-se en aquest pagament les aportacions realitzades i els rendiments obtinguts. El pagament d’aquesta percepció podrà ser immediat a la data de la contingència, o diferit a un moment posterior.
  • En forma de renda: la percepció de dues o més pagaments successius, amb periodicitat regular, incloent almenys un pagament en cada anualitat. La quantia de les percepcions podrà ser constant o variable. Això permet planificar la percepció dels rendiments d’una manera més flexible.

    Les aportacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2007 no es beneficiaran de cap reducció

  • Prestacions mixtes: permeten cobrar part de les prestacions en forma de capital, i una altra part en forma de renda segons les regles establertes a l’apartat anterior.

La forma en què es percebin les prestacions determinarà una tributació diferent. En el cas de percepció de les prestacions en forma de capital, per la part corresponent a les aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006 es beneficiaran d’una reducció del 40% sempre que hagin transcorregut mes de dos anys des de la primera aportació, o es tracti d’una prestació per invalidesa. La resta de les aportacions, les realitzades a partir de l’1 de gener de 2007, no es beneficiaran de cap reducció. D’altra banda, totes les percepcions tindran la consideració de rendiments del treball i tributaran al tipus marginal (entre el 23% i el 43%). En el cas de percepcions en forma de renda, se seguirà tractant com un rendiment regular del treball depenent, amb la seva corresponent retenció a compte.

Aportacions a la unitat familiar

En alguns casos, els usuaris aporten quantitats a plans i fons de pensions a favor de membres de la unitat familiar que no obtenen rendes… Poden deduir-se aquestes a la Declaració? Des d’1 de gener de 2000, els contribuents el cònjuge dels quals no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o que els obtingui en una quantia inferior a 8.000 euros, podran reduir a la base imposable general les aportacions realitzades a plans de pensions i mutualitats de previsió social dels quals sigui partícip o mutualista dit cònjuge, amb el límit màxim de 2.000 euros anuals.

Una altra qüestió d’especial rellevància és la fiscalitat de les aportacions realitzades als plans de pensions a favor de persones amb discapacitat. En aquest cas, des de l’1 de gener de 1999 es poden realitzar aportacions a favor de persones amb un grau de minusvalidesa superior al 65%, o (des de l’1 de gener de 2000) discapacitats la incapacitat dels quals es declari judicialment, encara que no abast aquest grau. Les aportacions als citats plans les podrà realitzar tant el propi discapacitat, com les persones que tinguin amb ell una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament. També des d’1 de gener de 2000 poden realitzar aportacions el cònjuge o els qui tinguin al seu càrrec a la persona discapacitada en règim de tutela. Les persones amb discapacitat han de ser designades com a beneficiàries de manera única i irrevocable per a qualsevol contingència.

Respecte a les aportacions màximes que es poden realitzar en un mateix any a un pla de pensions a favor d’un discapacitat, cal destacar els següents aspectes:

  • Les aportacions anuals màximes realitzades pels discapacitats partícips no podran depassar la quantitat de 24.250 euros.
  • Les aportacions anuals màximes realitzades per familiars a favor d’una persona amb discapacitat no podran depassar la quantitat de 10.000 euros, tot això sense perjudici de les aportacions que pugui realitzar al seu propi pla de pensions.
  • Les aportacions anuals màximes a plans de pensions realitzades conjuntament pel discapacitat i per familiars tenen el límit màxim de 24.250 euros.

A l’efecte d’aplicació d’aquests límits, quan concorrin diverses aportacions a favor d’un discapacitat, s’entendrà que el límit de 24.250 euros es cobreix, primer, amb les aportacions del propi discapacitat i quan aquestes no superin aquest límit, amb les restants aportacions en proporció a la seva quantia.

De l’exposat anteriorment es dedueix que una persona que tingui subscrit un pla de pensions, al que estigui realitzant aportacions fins al límit màxim permès, i pel qual s’estigui aplicant la reducció a la base imposable de l’IRPF amb els límits establerts per la normativa vigent, pugues, a més, subscriure un altre pla de pensions a nom del familiar discapacitat sempre que aquest sigui designat com a beneficiari de manera única i irrevocable, i realitzar aportacions fins a la quantitat màxima de 8.000 euros. Per aquestes aportacions també s’aplicarà la corresponent reducció a la base imposable de l’IRPF.