Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fondtesoro, una altra forma d’invertir en fons

El titular pot retirar-se a qualsevol moment i sol·licitar el reemborsament de les seves participacions
Per roserblasco 22 de desembre de 2008
Img hucha

Aquesta modalitat especial de fons suposa una forma indirecta d’invertir els estalvis en valors del Tesoro: es posseeixen participacions en un fons d’inversió, que és qui manté al seu torn en la cartera d’aquests valors estatals. Els Fondtesoro són promoguts i administrats per societats gestores que, després d’un procés de selecció, signen amb el Tresor Públic un conveni de col·laboració que els obliga a complir determinades condicions, en particular, invertir un determinat percentatge en valors del Tesoro, no sobrepassar uns topalls màxims en les comissions i despeses carregades al fons i al partícip, i no exigir quantitats molt altes per poder participar, la qual cosa fa que aquest tipus de productes siguin molt aptes per a totes les economies. A més, entre els principals avantatges d’aquests fons destaca la liquiditat, ja que el client pot retirar-se a qualsevol moment i sol·licitar el reemborsament de les seves participacions.

Reinversió

Els Fondtesoros actuen sempre en règim de capitalització pel que, en lloc de distribuir entre els seus partícips els rendiments que reben pels valors de la seva cartera, els reinvierten; això permet als inversors beneficiar-se d’un tracte fiscal favorable de les rendes obtingudes i no tributar mentre no es produeixi el reemborsament de les participacions.

La inversió a través dels Fondtesoros està oberta a totes les persones que ho desitgin i estiguin disposades a efectuar la inversió mínima corresponent (no pot superar els 300 euros encara que en la pràctica, les societats gestores han fixat en la majoria dels Fondtesoro quantitats inferiors). El principal avantatge d’aquests fons d’inversió és la seva liquiditat: l’interessat pot retirar-se, en part o totalment, del fons a qualsevol moment amb només sol·licitar a la societat gestora el reemborsament de les seves participacions. Les societats gestores han de reemborsar les participacions dels estalviadors que ho sol·licitin en un termini màxim de setanta-dues hores, encara que en la pràctica ho fan en menor termini. Per garantir aquesta liquiditat, les societats gestores han de mantenir una part dels recursos del fons en efectiu, amb vista a atendre les sol·licituds de reemborsament. En cas que l’inversor sol·liciti un reemborsament superior a 300.506,05 euros aquestes podran requerir un preavís de deu dies.

Són una inversió segura perquè inverteixen gran part del patrimoni en valors del Tesoro

Els Fondtesoro són, a més, una inversió segura. D’una banda, pel simple fet que inverteixen gran part del seu patrimoni en valors del Tesoro. Per una altra, per la supervisió al fet que són sotmeses les societats gestores per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV”). A més, el Tresor Públic vigila el compliment de les clàusules del conveni que té subscrit amb aquestes entitats en aspectes com a composició de la cartera, comissions, informació, etc. A aquesta seguretat cal afegir-li l’atractiu que representa disposar d’unes comissions competitives. L’import màxim conjunt d’aquestes comissions és de l’1,05% anual del patrimoni del fons pels Fondtesoro a curt termini; pels Fondtesoro a llarg termini, el conveni de col·laboració estableix que per a fons la durada del qual de cartera és superior a dotze mesos, la comissió de gestió més la de diposito no excedirà de l’1,25%. En la modalitat de Fondtesoro Plus, per la seva banda, els límits màxims de les comissions carregades per aquests conceptes són de l’1,35% del valor del seu patrimoni mitjà diari durant l’exercici.

Pel que fa a les comissions carregades al titular, en els fons a curt termini no poden aplicar-se en cas de reemborsament ordinari, mentre que en els destinats a llarg termini i Fondtesoro Plus es poden aplicar al moment del reemborsament. Aquestes comissions són de dos tipus:

  • Una comissió de reemborsament subjecta a dos límits pel conveni Fondtesoro: només pot aplicar-se a les participacions reemborsades que el titular hagi tingut durant un període igual o inferior a un any; i no pot superar el 1% de l’import reemborsat. No obstant això, molts dels productes no apliquen aquesta comissió.
  • Un descompte a favor del fons, addicional al de reemborsament, que només pot aplicar-se en cas que les participacions reemborsades hagin estat mantingudes durant menys de 30 dies i que no pot superar el 2% de l’import reemborsat. Aquesta comissió és aplicada en un nombre molt reduït de fondtesoros i a més -excepte en casos extrems- és difícil que afecti al petit inversor (que inverteix amb un horitzó temporal molt més ampli).

Respecte a la seva fiscalitat, el guany patrimonial tributarà al tipus de gravamen del 18%. La part dels guanys patrimonials generada amb anterioritat a 20 de gener de 2006 i derivada de participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994 es reduirà un 14,28% per cada any de permanència que excedeixi de dues. A aquests efectes, el nombre d’anys de permanència serà el comprès entre la data d’adquisició de les participacions i el 31 de desembre de 1996, arrodonit per excés. Per la seva banda, els guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments de les participacions en Fondtesoro estan subjectes a retenció a compte de l’impost (18%).

AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA SEVA CONTRACTACIÓ

Els avantatges

  • Seguretat i rendibilitat
  • Permeten a l’estalviador gaudir d’una gestió professionalitzada dels seus diners i diversificar la seva inversió. Els Fondtesoro, àdhuc invertint una quantitat relativament reduïda, ofereixen a l’inversor adquirir una participació en tots els Valors del Tresor que els Fondtesoro tinguin en la seva cartera, així com en altres valors de renda fixa privada i renda variable. Això pot beneficiar a l’inversor per una doble via: enfront de bons i obligacions, una cartera ben diversificada sol presentar un valor de mercat menys sensible a variacions del tipus d’interès que els bons i obligacions individuals. I d’altra banda enfront de les lletres: mentre que per adquirir una lletra és necessari disposar d’un import proper a 1.000 euros, per aconseguir una participació en un Fondtesoro són necessaris tan sols 300 euros o menys.
  • Els Fondtesoros Plus permeten conjugar els avantatges del Deute Públic amb les de la renda variable
  • Permeten al partícip no pagar impostos pels rendiments que generi la seva participació en la cartera del fons fins que no es produeixi el reemborsament de la mateixa. Quan ho faci, la diferència entre el valor al que va adquirir les participacions i el valor de reemborsament de les mateixes serà considerat fiscalment com a rendiment de l’estalvi. Aquesta diferència tributa al tipus del 18%.

Desavantatges

  • Les comissions solen ser superiors a les quals cobraria una entitat gestora per mantenir valors del Tresor per compte de l’inversor (encara que, a canvi, l’inversor obté els beneficis de diversificar la seva inversió).
  • Els Fondtesoros reflecteixen en el seu valor liquidatiu les variacions dels preus al mercat, per la qual cosa el seu valor de liquidació pot augmentar o disminuir diàriament.
  • A través d’un Fondtesoro, l’inversor adquireix a preus de mercat una participació en la cartera del fons; quan desitja que la seva participació sigui reemborsada, l’import que se li retorna és el valor de mercat de la seva participació, és a dir, el seu percentatge de participació en el fons multiplicat pel valor de mercat de la cartera de valors del fons. En reemborsar a preu de mercat assumeix el risc que, segons l’evolució dels tipus d’interès, el preu de mercat de venda sigui inferior al de compra i, per tant pot experimentar una pèrdua en la seva inversió.