Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Gaspar de la Peña Velasco, president del Consell per a la Defensa del Contribuent

El tracte rebut pels funcionaris, principal queixa dels contribuents
Per nuria 8 de febrer de 2008
Img gaspar

Des de l’any 1996, tots els contribuents espanyols compten amb la possibilitat de remetre quantes queixes i reclamacions tinguin relacionades amb assumptes tributaris davant una institució creada específicament per a tal fi: el Consell per a la Defensa del Contribuent. Malgrat que aquesta entitat explica ja amb més de deu anys de vida, la veritat és que encara són pocs els que la coneixen i fan ús d’ella. En 2006, l’organisme va rebre 9.150 queixes, una xifra que pot resultar baixa si es compara amb les més de 14 milions de Declaracions de la Renda que va tramitar l’Agència Tributària. El president del Consell per a la Defensa del Contribuent i catedràtic de Dret Financer i Tributari a la Universitat de Múrcia, Gaspar de la Peña Velasco, assegura que estan treballant perquè la institució es conegui més i els contribuents puguin sentir-se més protegits. En qualsevol cas, Peña es mostra satisfet amb l’evolució del Consell, ja que les pràctiques administratives incorrectes de les quals es queixen molts contribuents es corregeixen, segons apunta.

Els contribuents espanyols estan suficientment protegits?

La protecció l’atorga l’Estat de Dret, que reconeix els drets i llibertats dels ciutadans, concretats en drets específics en l’àmbit tributari. Això fa possible, si no hi ha altre remei, que les discrepàncies dels ciutadans amb l’Administració tributària les resolguin els tribunals de justícia.

Quins serveis ofereix, llavors, el Consell per a la Defensa del Contribuent?

El Consell per a la Defensa del Contribuent es va crear pel Reial decret 2458/1996 de 2 de desembre (BOE de 21 de desembre), i és un òrgan assessor de la Secretaria d’Estat d’Hisenda per a la defensa dels drets i garanties del ciutadà en les seves relacions amb l’Administració General de l’Estat. El Consell, fonamentalment, atén les queixes, suggeriments i reclamacions que presentin els obligats tributaris, vas agafar als ciutadans en l’exercici del dret de petició en matèria tributària, elabora propostes i informes en relació amb els drets dels contribuents, assessora a la Secretaria d’Estat d’Hisenda i realitza propostes de reformes normatives o procedimentals per a la millor defensa dels drets dels contribuents.

Quantes queixes han rebut en l’últim any (2006)?

S’han rebut 9.150 queixes, i 94 suggeriments. En concret, 7.961 reclamacions han correspost a l’Agència Tributària (AEAT) i 734 al Cadastre. Per àrees geogràfiques, Madrid concentra el 24,46%, 2.110 queixes, mentre que Barcelona el 10,08%, 870 queixes. Una dada important és que en el 94,48% de les queixes tramitades i que van ser contestades per l’òrgan competent, el contribuent s’ha donat per satisfet amb la justificació o explicació de l’òrgan responsable de l’acte administratiu. Per la seva banda, solament en el 5,52% va haver-hi disconformitat del contribuent amb la contestació realitzada, per la qual cosa aquesta queixa va ser analitzada per la Comissió Permanent del Consell.

De què es queixen més els contribuents?

Els contribuents es queixen sobretot de la informació i atenció rebuda a l’hora de fer gestions administratives
En l’actualitat, la gran majoria de les queixes que arriben al Consell es refereixen a la informació i atenció que rep el ciutadà a l’hora de fer gestions administratives. L’any 2006, els contribuents es van queixar especialment de l’atenció que presten els funcionaris, d’haver de suportar excessives cues, de rebre informació i assistència insuficient, de la dificultat per emplenar els impresos, del deficitari servei d’informació telefònica en la campanya de l’IRPF… Es percep, a més, que any a any, els contribuents es van animant a presentar cada vegada més queixes. Així, des de l’any 1997, quan es van presentar un total de 3.778 queixes i suggeriments, el nombre d’expedients rebuts en el Consell s’ha incrementat un 144%, fins a aconseguir els 9.244 de l’any 2006. A més, en el Consell rebem moltes queixes relacionades amb l’aplicació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Creu que, en general, les queixes estan justificades?

Hi ha de tot, tant justificades com a injustificades. Entre aquestes últimes podria destacar-se la queixa relativa a la impossibilitat de contactar telefònicament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la campanya de l’IRPF per obtenir cita prèvia. Realment, això ocorre no per la falta de mitjans de l’Agència, sinó perquè en els dies d’inici de campanya es produeix una saturació de les línies dels operadors telefònics que fa que ni tan sols pugui establir-se la connexió. Pel que es refereix a les queixes justificades, aquestes són d’allò més variat, tal vegada la més freqüent sigui la relativa a la demora en els terminis de resolució dels expedients per part d’Hisenda.

Com pot reclamar el contribuent?

Al marge de les reclamacions en sentit estricte (recurs de reposició o reclamació econòmic-administrativa davant el Tribunal regional o local), es poden presentar queixes per escrit davant el propi Consell, si ben n’hi ha prou que dipositi la queixa en qualsevol administració o delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Serveixen de debò les queixes perquè l’Agència Tributària, el Cadastre, la Direcció general de Tributs… millorin les seves actuacions amb els contribuents?

Jo crec que sí. De fet, podem percebre en el Consell com les pràctiques administratives incorrectes que aquest comunica a l’Agència es corregeixen.

Pot posar algun exemple de pràctiques que hagin millorat gràcies a la pressió de les reclamacions?

Recentment, es va establir normativament l’obligació de presentar la declaració de l’Impost de Matriculació de Vehicles (l’impost que cal pagar quan adquirim un vehicle nou) a través d’Internet. A partir d’aquest moment, l’Administració tributària no admetia que es presentés la declaració en suport paper i no oferia alternativa alguna per a aquelles persones que no tenen connexió a Internet o que no saben utilitzar-ho a aquests efectes. El Consell, després de rebre diverses queixes dels contribuents, va traslladar a l’Agència Tributària la necessitat de donar solució a aquest problema i com a conseqüència d’això ara es pot anar directament a les oficines de l’Agència i presentar la declaració amb l’ajuda dels funcionaris.

En quins terrenys relacionats amb la protecció dels contribuents s’ha avançat més en els últims anys?

En l’efectivitat dels drets dels obligats tributaris que es contemplen en l’article 34 de la Llei General Tributària. Entre uns altres, per exemple, el dret a ser informat i assistit per l’Administració tributària sobre l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions tributàries; el dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, i les devolucions d’ingressos indeguts que procedeixin; el dret a ser reemborsat del cost dels avals i altres garanties aportats per suspendre l’execució d’un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute, si aquest acte o deute és declarat total o parcialment improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.

També, el dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals sigui part; el dret a conèixer la identitat de les autoritats i personal al servei de l’Administració tributària baix la responsabilitat de la qual es tramiten les actuacions i procediments tributaris en els quals tingui la condició d’interessat; el dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions per ell presentades, així com dret a obtenir còpia segellada dels documents presentats davant l’Administració, sempre que l’aportin al costat dels originals pel seu acaro, i dret a la devolució dels originals d’aquests documents, en el cas que no hagin d’obrar en l’expedient…

Quines iniciatives engegaran perquè els ciutadans coneguin més l’existència d’aquest òrgan i se serveixin d’ella?

A la pàgina web del Ministeri d’Economia i Hisenda es pot trobar tota la informació necessària per conèixer les funcions, composició, procediment, etc. del Consell.

Coneix l’existència d’organismes similars en altres països europeus? Funcionen de forma similar? Són efectius?

A Itàlia, existeix una figura similar (el garant del contribuent), però no existeix un d’àmbit estatal sinó que existeix un a cada regió i funciona de manera similar.

COM PRESENTAR UNA QUEIXA

Davant el Consell per a la Defensa del Contribuent poden presentar queixes totes les persones físiques i jurídiques sempre que es refereixin a procediments administratius de naturalesa tributària de la competència de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos. És a dir, es poden presentar queixes contra actuacions de l’Agència Tributària, el Cadastre i Tribunals Econòmic Administratius, entre altres institucions. Les queixes i suggeriments han d’estar relacionades amb l’actuació dels serveis depenents de cada institució.

Poden ser presentades a elecció de l’interessat en totes les oficines depenents de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, que no depenen jeràrquicament del Consell encara que sí a l’efecte de tramitar les queixes i suggeriments. Perquè el tràmit sigui correcte, en l’oficina pertinent hauran de lliurar a l’interessat la còpia de la corresponent inscripció en el llibre de queixes i suggeriments. En el cas de tramitar la reclamació per correu, hauran de rebre la contestació que l’expedient ha estat gestionat correctament per aquesta mateixa via (correu ordinari).