Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Guia per reclamar a l’Administració Pública

L'Administració ha de respondre pels danys i perjudicis que ocasionin als ciutadans pel funcionament dels serveis públics
Per Blanca Álvarez Barco 21 de gener de 2016
Img reclamar administracion hd

Un accident ocorregut en ple carrer com a conseqüència d’una mala conservació del paviment, un error produït en un centre de salut… Tot ciutadà té dret a reclamar davant l’Administració i també al fet que aquesta li indemnitzi, si li causa un perjudici. Però en moltes ocasions això no és fàcil i, al final, cal acudir a la Justícia. En les següents línies s’explica quan i com reclamar o anar als tribunals per interposar un recurs contra l’Administració Pública.

1. Puc reclamar davant qualsevol administració pública?

Sí. Els ciutadans, com indica la Constitució espanyola en el seu article 106.2, tenen dret a reclamar i ser indemnitzats pel dany que sofreixin (en béns o drets) pel funcionament dels serveis públics. I l’obligació recau sobre qualsevol tipus d’administració pública, ja sigui Administració General de l’Estat, comunitats autònomes, diputacions, ajuntaments i qualsevol entitat vinculada o dependent d’altres administracions públiques.

2. Quan puc reclamar?

Si una persona es lesiona al carrer o en un edifici públic com a conseqüència de la seva mal estat de conservació, pot reclamar. També ha d’emetre la seva queixa, si sofreix algun dany com a conseqüència de l’execució d’obres públiques, etc. Els perjudicis que pot causar l’Administració són de molt diversa índole i tenen la consideració d’un “funcionament anormal” d’un servei públic. Quan es produeix i l’acció o la inactivitat de l’Administració Pública afecta a béns materials de la persona, els seus drets o la seva integritat física, el ciutadà ha de reclamar i, a més, fins a pot arribar a rebre una indemnització.

Els ciutadans han de dirigir la reclamació contra l’òrgan administratiu que els hagi perjudicat, ja sigui l’ajuntament, la diputació, etc.

3. Quins passos haig de donar per reclamar?

 • El primer que s’ha de fer és presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial davant l’organisme administratiu que es crea que és responsable del dany. Solament si aquest denega la indemnització, es podrà passar a sol·licitar-la davant la Justícia.
 • El termini per presentar la reclamació és d’un any des que es produeix el fet. Si hi ha un dany físic o psíquic, aquest període comença a explicar-se des de la curació o des del moment en què es determini l’abast que tenen les seqüeles del dany.

 • En la reclamació s’ha d’identificar amb claredat a la persona que va sofrir la lesió i especificar quin va ser el dany o lesió concrets que va patir. Al costat de la reclamació cal adjuntar totes les proves de les quals es disposi, segons el tipus de dany que hagi causat l’Administració. Si, per exemple, algú es va trencar una cama en caure perquè la vorera estava en mal estat, ha d’incloure fotografies, el part mèdic d’urgències, la declaració d’alguns testimonis presencials… és a dir, totes les proves possibles que demostrin les males condicions de la calçada.

 • L’Administració ha de resoldre l’expedient en el termini màxim de sis mesos des que l’escrit de la reclamació entra en el registre. És molt important tenir en compte que si l’Administració no resol l’expedient en aquest termini, s’ha d’entendre que la pretensió de la persona ha estat desestimada, per la qual cosa es denomina silenci administratiu (és a dir, no hi ha contestació de l’Administració).

 • Si des de l’Administració es denega la indemnització, es pot interposar un recurs davant els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciós-administrativa. Aquesta interposició requereix que l’interessat estigui representat i assistit tècnicament per un advocat. El termini per fer-la serà de dos mesos des que es va produir la notificació de la resolució.

4. On presento la reclamació?

Es pot presentar una reclamació contra l’Administració Pública en els registres de qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General de l’Estat. També en els de qualsevol administració de les comunitats autònomes o d’una entitat integrant de l’Administració local (si han subscrit un conveni amb l’Administració de l’Estat). A més és possible presentar la reclamació en les oficines de Correus i, des de fora d’Espanya, en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars a l’estranger.

5. Requisits per reclamar a l’Administració

 • El dany o perjudici sofert per un ciutadà ha de ser avaluable econòmicament i individualitzat en una persona o grup de persones. Ha de produir-se un dany en el patrimoni, en els drets o la integritat física del ciutadà, incloent els danys morals. I és necessari que es pugui valorar i quantificar per poder indemnitzar a l’afectat.
 • Ha de procedir directament d’una actuació negligent de l’Administració Pública.

 • Per tenir dret a una indemnització, sempre s’ha de provar la relació de causalitat entre el dany i l’Administració Pública. Això comporta presentar parts mèdics, fotografies, testimonis… tota classe de documents que puguin provar la connexió entre el dany i el funcionament de l’Administració.

Com reclamar un deute a l’Administració?

La crisi ha provocat un increment de la morositat i dels impagaments entre les empreses, però també entre les empreses i l’administració pública. La pregunta és, com podem reclamar un deute quan l’administració ens deu diners?

 • Les administracions han de pagar en un termini màxim de 30 dies, i passat el mateix es produeix formalment l’impagament de l’administració
 • Hem de reclamar per escrit a l’administració deutora perquè pagui, incloent els interessos de demora.
 • L’administració en qüestió ha de contestar en el termini d’un mes. Si contestés en aquest termini, finalitza el procediment.
 • Si l’Administració no contesta en un mes, s’entén reconegut el venciment del termini de pagament i es pot formular un recurs contenciós-administratiu contra la inactivitat de l’administració.
 • Podem sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute, mesura que el jutge adopta gairebé sempre. No ho farà si l’administració acredita que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la qual és exigible.
 • Si el recurs arriba al seu final i la sentència és favorable al creditor, l’administració demandada haurà de pagar les costes del procés.