Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Instal·lacions elèctriques en bon estat, estalvi segur

Un correcte manteniment de les instal·lacions elèctriques estalviaria a les llars espanyoles prop de 2.400 milions d'euros anuals
Per Carlos Astorelli, Laura Sali 15 de maig de 2010
Img empalmeslist

Per seguretat, però també per economia. Mantenir en bon estat els interruptors, endolls, claus de pas i tots els aparells domèstics que funcionen amb electricitat, pot estalviar als espanyols prop de 2.400 milions d’euros a l’any. Aquestes instal·lacions precisen un control i la normativa és cada vegada més exigent: és obligatori realitzar una revisió periòdica de la instal·lació elèctrica, almenys, cada 10 anys en el cas d’un habitatge nou, o cada cinc si la casa té més de 25 anys d’antiguitat.

Instal·lacions insegures

El bon estat de les instal·lacions elèctriques a causa d’un correcte manteniment pot traduir-se en un estalvi anual de 2.400 milions d’euros. Així ho sosté la Plataforma per a la Rehabilitació de la Instal·lació Elèctrica (PRIE), que agrupa a milers d’empreses del sector des de 2003. A això se sumeixi la seguretat que suposa revisar els endolls i les claus, entre altres elements de la instal·lació, perquè estiguin sempre com el primer dia.

La realitat a Espanya és que les instal·lacions elèctriques de les cases no estan en bon estat. Aquests instal·ladors i empresaris assenyalen que prop de 15 milions d’habitatges al nostre país (dos terços del total) necessiten reformes, ja sigui per motius de seguretat o per eficiència energètica:

 • Set milions tenen un baix nivell d’inseguretat (són propenses a incendis, descàrregues elèctriques o curtcircuits) i el problema es podria solucionar amb una inversió mitjana d’1.000 euros.

 • Al voltant de vuit milions d’habitatges són molt insegures i demandarien una despesa mitjana de 3.500 a 4.000 euros per adequar-les a les normes de seguretat.

El preu mitjà dels serveis dels instal·ladors elèctrics és de 30 euros per hora

El manteniment correcte de la instal·lació d’electricitat depèn del propietari de l’habitatge, ja que la responsabilitat de l’empresa proveïdora té efecte fins a l’entrada de la xarxa elèctrica en la llar. Tota adequació elèctrica per ampliació d’ambients o a causa del desgast de materials corre per compte del particular.

El preu mitjà dels serveis de les empreses d’instal·lació elèctrica és de 30 euros per hora. Si es decideix contractar a una d’aquestes companyies per adequar la xarxa a les necessitats de seguretat o eficiència energètica, sempre ha de sol·licitar-se un pressupost de l’obra. Després de donar el vistiplau, cal signar un contracte en el qual constin:

 • Els arranjaments concrets que es van a realitzar.

 • Si el treball té en compte els materials o no. L’habitual és que la despesa d’insumos es carregui per separat.

 • El preu de la mà d’obra.

Els principals treballs que es realitzen en els habitatges són reparacions d’il·luminació, canvi d’interruptors cremats, substitució de cablejat, col·locació de limitadors d’intensitat o termomagnéticos, interruptors diferencials o petits dispositius de tall per a cada circuit intern. Les empreses instal·ladores asseguren que aquestes avaries són petites i no justifiquen plans especials amb tarifa plana, com succeeix en el cas de tallers i indústries. En ocasions, les comunitats autònomes concedeixen subvencions per al manteniment correcte de les xarxes elèctriques domèstiques, però són summes molt petites que cobreixen una mínima part de la inversió necessària.

Normativa estricta

La normativa espanyola sobre electricitat és bastant estricta, especialment, des de 2003. Aquest any van entrar en vigor algunes reformes substancials. Amb anterioritat a aquesta data, davant qualsevol fallada elèctrica -previsible o no- que ocasionés danys en un habitatge o a tercers, bastava amb demostrar un error en el disseny de la instal·lació per aclarir responsabilitats. Avui, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ordena que els habitatges nous tinguin una instal·lació elèctrica verificada per un tècnic competent, autoritzat per l’ajuntament. Al seu torn, qualsevol modificació ha de dur-la a terme un tècnic autoritzat per l’Administració.

Això implica que si crema un habitatge per una fallada elèctrica, la companyia d’assegurances del tècnic que certifica la instal·lació haurà de pagar tots els perjudicis primer i, després, analitzar si la fallada s’ha originat per un error en el disseny o execució de la instal·lació o bé per una manipulació indeguda per falta de manteniment, sobrecàrrega, etc. En el primer cas, es fa càrrec l’administració competent, però en cas contrari, serà el propietari de la casa, o el seu segur de responsabilitat civil o de la llar si ho té, qui pagui els danys provocats a tercers.

Sense terminis concrets d’inspecció

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, que estableix les condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament des de 2003, no predetermina terminis d’inspecció. Les empreses del sector demanden l’obligatorietat de les revisions i terminis concrets, com succeeix amb el gas o amb els vehicles de motor (ITV).

La normativa assenyala que els organismes de control estatals que aproven l’execució d’obres i les empreses instal·ladores han de determinar:

 • Les instal·lacions i les modificacions, reparacions o ampliacions d’instal·lacions que hauran d’inspeccionar-se abans de la seva posada en servei.

 • Les instal·lacions que hauran d’inspeccionar-se de manera periòdica.

 • Els criteris per a la valoració de les inspeccions, així com les mesures que s’adoptaran com a resultat de les mateixes.

 • Els terminis de les inspeccions periòdiques.

La nova llei espanyola és aplicable a les obres noves, executades des de 2003. Però les obres que es realitzin sobre instal·lacions anteriors, sempre que impliquin una reforma superior al 50%, deuen també atenir-se a les noves mesures de seguretat.

Elements que s’han de revisar

En el bany, les preses de corrent, interruptors i aparells d’il·luminació han d’estar, almenys, a un metre de la banyera o dutxa

No tots els ambients de la casa exigeixen la mateixa estructura d’instal·lació. En la cambra de bany, és necessari aplicar normes de seguretat específiques: les preses de corrent, interruptors i aparells d’il·luminació han d’estar, almenys, a un metre de la banyera o dutxa.

Alguns components essencials de la instal·lació elèctrica no han de deixar de revisar-se per determinar l’estat de la xarxa interna:

 • Limitadors d’intensitat: protegeixen la instal·lació de curtcircuits i sobrecàrregues per excés d’intensitat en la línia.

 • Interruptor diferencial: si en prémer l’interruptor es talla el corrent elèctric, significa que funciona bé.

 • Petits interruptors automàtics: Han de comptar amb elements de tall i protecció per a cada circuit.