Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

IPREM: què és i per a què serveix?

Aquest indicador és la referència del nivell de renda i s'usa per a accedir a ajudes públiques o per a calcular la quantia de prestacions
Per Blanca Álvarez Barco 27 de gener de 2021
Qué es el IPREM
Imagen: jarmoluk

Cinc lletres, IPREM, són fonamentals si vols optar a un habitatge protegit, si necessites sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital… Per què apareix l’IPREM sempre que demanes una ajuda o subvenció i per a què serveix? Aquestes sigles signifiquen Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples. S’utilitza com a referència del nivell de renda i serveix per a poder accedir a diferents ajudes públiques o per a determinar la quantia d’algunes prestacions. En aquest article t’expliquem el seu origen, el seu càlcul i quantia actual, així com la seva utilitat.

Què és l’IPREM?

L’IPREM és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, i s’utilitza a Espanya com a referència del nivell de renda per a la concessió d’ajudes i subvencions públiques. Per què s’usa aquest i no un altre?

En realitat, les ajudes fins a 2004 es concedien tenint en compte el Salari Mínim Interprofessional. Però “a vegades es donaven situacions contradictòries, com que en pujar el salari mínim els beneficiaris d’ajudes i subsidis sortissin perjudicats”, reconeix Pedro Toledano, gerent del Grup Assessor ADADE/E-Consulting. Per això, entre altres motius, es va tenir en compte la necessitat de crear un nou indicador que hauria de desvincular “els salaris de les ajudes”.

Qué es y para qué sirve el IPREM

Imatge: Pexels

D’aquesta manera va sorgir l’IPREM, que es va establir al juliol de 2004. Des d’aquella data fins avui, el seu creixement ha estat més lent que el del salari mínim, i aquest té les seves repercussions en la concessió de subvencions, beques, etc., doncs, segons Toledà, “fa que sigui més senzill l’accés a les ajudes per a les llars que compten amb economies menys afavorides”.

Per a què serveix l’IPREM?

Aquest indicador s’utilitza com a referència per a conèixer el nivell de renda de les llars (unitats familiars) i així poder decidir el seu accés (o no) a les diferents ajudes que tenen en compte aquest factor per a ser atorgades. Entre elles destaquen:

 • Beques.
 • Subvencions.
 • Ajudes per a accedir a habitatges protegits.
 • Accés i beques d’estudis.
 • Accés i beques per a la guarderia.
 • Accés a la justícia gratuïta.
 • Càlcul de la indemnització mínima per acomiadament.
 • Càlcul per a fixar els límits mínim i màxim de la prestació per desocupació, etc.

Com es calcula l’IPREM?

L’IPREM es fixa cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Com explica l’expert, abans de fixar i aprovar la quantia, sempre s’ha de consultar amb els sindicats i organitzacions empresarials més rellevants. Així mateix, per a poder determinar quina serà la seva quantia cal tenir en compte diverses circumstàncies, entre altres, “l’objectiu d’inflació”.

I quina és la seva quantia? Inicialment, en 2004 l’IPREM es va fixar en 460,50 euros mensuals (6.447 euros anuals en 14 pagues). L’IPREM ha romàs congelat en 537,84 euros mensuals des de 2017 a 2020. “Per a aquest exercici 2021 la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat ha fixat el seu import en 564,90 euros mensuals (6.776,76 euros en 12 pagues i 7.908,60 euros anuals en 14 pagues)”, indica Toledà.

IPREMImatge: stevepb

I com es calcula l’IPREM d’una unitat familiar? Com assenyala l’expert, ha de fer-se de la següent manera:

 • S’ha de prendre com a referència l’última Declaració de la Renda presentada. Així es podrà obtenir la base imposable general (casella 0435) i la base imposable de l’estalvi (casella 0460).
 • Cal sumar tots dos imports, i el resultat de la suma és la quantitat que es prendrà com a referència per a comparar-la amb l’IPREM.

Un exemple farà comprendre-ho millor. Posem el cas de l’accés al dret a assistència jurídica gratuïta:

 • El límit d’ingressos per a una unitat familiar composta per dos membres es fixa, per a accedir a aquest dret, en 2,5 vegades l’IPREM en 12 pagues.
 • D’aquesta forma, tenint en compte que l’IPREM de 2021 s’estableix en 6.776,76 euros en 12 pagues, el límit per a l’accés a la justícia gratuïta serà de 2,5 x 6.776,76 = 16.941,90 euros.
 • Si la suma de les caselles 0435 i 0460 de la Declaració de la Renda conjunta o individual dels membres de la unitat familiar no supera aquest límit, es podrà sol·licitar l’accés a la justícia gratuïta.
Calcular l’IPREM: salari net o brut?

A l’hora de sol·licitar una ajuda, beca, subvenció, etc. resulta essencial atendre les condicions i requisits específics de l’ajuda en qüestió, perquè pot haver-hi canvis. No obstant això, és comú que el salari que hagis de tenir en compte en calcular si et passes o no del límit per a rebre una ajuda sigui el salari brut (el que cobres abans d’aplicar les retencions).Així mateix, és important saber que el càlcul es fa tenint en compte la renda de la unitat familiar, no d’un només dels membres; és a dir, tenint com a referència la suma de les rendes de cada membre de la llar.