Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Justícia gratuïta

L'assistència jurídica gratuïta atén als ciutadans que acreditin no tenir suficients recursos per litigar
Per Blanca Álvarez 1 de agost de 2012
Img libros ley
Imagen: Patrick Moore

L’assistència jurídica gratuïta és un dret proclamat en la Constitució, que el seu objectiu és impedir la indefensió d’un ciutadà per raons econòmiques. Poden beneficiar-se els qui acreditin que els seus ingressos no superen, per unitat familiar, el doble de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM). Al llarg del següent article es descriu en què consisteix el servei, així com els seus beneficiaris i els senzills tràmits que han de fer-se per sol·licitar-la.

1. Què és l’assistència jurídica gratuïta

La justícia gratuïta és un servei públic a favor d’els qui acreditin insuficiència de recursos per litigar. El seu objectiu és impedir la indefensió per raons econòmiques.

És un dret proclamat en la Constitució, de la regulació de la qual s’encarrega la Llei 1/1996 de 10 de gener d’Assistència Jurídica Gratuïta, i reconegut pel Conveni Europeu de Drets Humans, d’acord amb la Carta de Drets i Obligacions.

Les oficines d’orientació dels col·legis d’advocats atenen, assessoren, informen i tramiten les sol·licituds

A Espanya, tenen dret a assistència jurídica gratuïta les persones físiques els ingressos de les quals no superin, per unitat familiar, el doble de l’IPREM. L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples se situa en 14.910,28 euros d’ingressos anuals, igual que en els exercicis 2010 i 2011, en haver-se congelat per facilitar a les famílies més desfavorides l’accés a les ajudes.

En termes quantitatius, i amb dades de 2010, gairebé 1.700.000 persones es van beneficiar d’aquest servei prestat pels més de 36.000 advocats adscrits al Torn d’Ofici i els més de 30.000 registrats en Assistència Lletrada al Detingut.

2. Els serveis que presta la justícia gratuïta

En primer lloc brinda assessorament i orientació gratuïts previs al procés, tant amb la finalitat d’evitar el litigi com d’analitzar la viabilitat del cas i la defensa i representació gratuïtes. Però, a més, la justícia gratuïta presta els següents serveis:

 • L’assistència d’advocat al detingut o pres que no ho hagués designat.

 • La inserció gratuïta d’anuncis o edictes.

 • L’exempció de pagament de dipòsits necessaris per a la interposició de recursos.

 • L’assistència pericial gratuïta en el procés a càrrec del personal tècnic adscrit als òrgans jurisdiccionals o, en defecte d’això, a càrrec de funcionaris, organismes o serveis tècnics dependents de les administracions públiques.

 • L’obtenció gratuïta de còpies, testimoniatges, instruments i actes notarials.

 • La reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguin per l’atorgament d’escriptures públiques i per l’obtenció de notes, certificats, anotacions, seients i inscripcions en els egistros de la propietat i mercantil, tot això quan tinguin relació directa amb el procés i siguin requerits per l’òrgan judicial o serveixin per fonamentar la seva pretensió. Els drets aranzelaris no es percebran quan l’interessat acrediti ingressos per sota de l’IPREM.

3. Els beneficiaris de la justícia gratuïta

 • Els qui acreditin ingressos per sota de l’IPREM.
 • Encara que els seus recursos i ingressos siguin superiors al doble de l’IPREM, si no cuadriplican aquest indicador, també es poden beneficiar:

  • Ciutadans que demostrin càrregues excepcionals.
  • Persones amb discapacitat i incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa.

  • Famílies nombroses de categoria especial.

 • Dones víctimes de violència de gènere, que rebran assistència jurídica, immediata i especialitzada, mitjançant un règim de guàrdies de 24 hores establert en tots els col·legis d’advocats. Aquesta assistència serà gratuïta, però haurà d’acreditar després el compliment dels requisits.
 • Els estrangers també tenen dret a la justícia gratuïta en igualtat de condicions i en els procediments administratius sobre sol·licitud d’asil o que puguin portar a la denegació d’entrada, devolució o expulsió del territori nacional.

 • Els treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social, amb independència dels seus ingressos en l’ordre social i per a l’efectivitat dels seus crèdits laborals en l’ordre mercantil, així com els menors d’edat als quals se’ls reclami responsabilitat penal.

 • Els detinguts tenen dret d’assistència prestat per un servei de guàrdia de 24 hores.

4. Els tràmits per sol·licitar justícia gratuïta

En els col·legis d’advocats, dels 83 que hi ha a Espanya, s’utilitza la tramitació electrònica desenvolupada pel Consell General de l’Advocacia Espanyola a través del portal www.justiciagratuita.es.

Durant 2010 es van tramitar més de 200.000 expedients en els quals s’escurcen els terminis de gestió i es recopilen de forma automàtica les dades per a la justificació del dret a la justícia gratuïta.

Així, s’evita als ciutadans haver d’obtenir-los de manera personal de les diferents administracions. En tot cas, les oficines d’orientació jurídica dels col·legis d’advocats atenen, assessoren, informen i tramiten les sol·licituds.

La crisi també aconsegueix a l’assistència jurídica

L’assistència jurídica gratuïta també travessa moments difícils. Segons el ‘V Informe de l’Observatori de la Justícia Gratuïta’, elaborat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola i l’editorial La Llei, en 2010 la inversió de les administracions públiques en la gestió d’aquest servei va ser de 256,6 milions d’euros, un 4% menys que en 2009.

En concret, en 2010 a Catalunya i València les despeses van descendir respecte a l’any anterior un 10%; a Madrid, un 9%; a Andalusia, un 3%; i a Canàries, un 16%.

A Espanya, la gestora de totes les peticions de justícia gratuïta és l’advocacia, a través de les oficines d’orientació jurídica. L’Administració Pública indemnitza després als col·legis d’advocats pels costos suportats.

A la reducció de la despesa cal sumar els efectes de la crisi, que han redundat en l’augment del volum de treball del Torn d’Ofici. Acomiadaments, cessaments laborals, expedients de regulació d’ocupació, concursos… han produït un alça significativa en les sol·licituds de justícia gratuïta.

A més, a Madrid es planeja tancar les Oficines d’Orientació Jurídica i el Ministeri de Justícia estendrà les taxes judicials a les persones físiques com a mitjà per reduir la litigiosidad i finançar la justícia gratuïta. Això ha provocat les queixes d’advocats i jutges, els qui aclareixen que com més gran sigui la repercussió en els particulars del cost de l’administració de justícia, major serà l’efecte dissuasori. Els ciutadans deixaran d’acudir a la justícia, sobretot quan les pretensions siguin d’escassa quantia.