Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’etiquetatge dels productes de neteja

El Reial decret 255/2003 indica com han de ser les etiquetes d'aquests productes
Per EROSKI Consumer 29 de juny de 2006

Molts dels productes de neteja d’ús habitual contenen substàncies o preparats químics que poden resultar perillosos per a la salut humana o per al medi ambient. El Reial decret 255/2003, i la Nota Tècnica de Prevenció nº 635 (NTP 635) de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball regulen la classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.

Segons la normativa vigent, tot producte químic, substància o preparat, classificat com a perillós ha d’incloure en el seu envàs una etiqueta ben visible que és la primera informació bàsica que rep l’usuari sobre els perills inherents al mateix i sobre les precaucions que ha de prendre en la seva manipulació. Aquesta etiqueta, redactada en l’idioma oficial de l’Estat, contindrà de manera llegible i indeleble:

1.el nom de la substància, amb una nomenclatura internacionalment reconeguda.

2.el nom i l’adreça completa, inclòs el número de telèfon, del responsable de la comercialització establert al mercat interior, bé sigui el fabricant, l’importador o el distribuïdor.

3.Els símbols i les indicacions de perill. Els símbols hauran d’anar impresos en negre sobre un fons groc ataronjat.

4.Les frases tipus R, que indiquen els riscos específics derivats dels perills de la substància.

5.Les frases tipus S que, a través de consells de prudència, estableixen mesures preventives per a la manipulació i utilització de la substància.

6.Nombre de registre CE de la substància i, a més, l’esment “Etiqueta CE”.

A més, mai es podran utilitzar termes tals com: “no tòxic”, “no nociu”, “no contaminant”, “ecològic” o qualsevol altra indicació que pugui portar a infravalorar els riscos del producte.

Tota aquesta informació haurà de destacar sobre el fons de l’etiqueta i serà d’una grandària suficient i anirà espaiada de forma tal que pugui llegir-se fàcilment.

Les dimensions de l’etiqueta estaran relacionades amb la capacitat de l’envàs. Cada símbol haurà d’ocupar, almenys la desena part de la grandària de l’etiqueta i mai serà inferior a un centímetre quadrat.

Per a quantitats iguals o inferiors a 125 ml. que siguin irritantes, fàcilment inflamables, inflamables o comburentes, així com substàncies nocives no destinades al públic en general, no serà necessari indicar les frases R i les frases S.

L’etiqueta podrà contenir una altra informació útil per al consumidor, com les aplicacions del producte, la manera d’ocupació, etc.