Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Liberalització del servei elèctric: un mar de dubtes

Convé ser prudent, estudiar molt bé les ofertes i no deixar-se portar per descomptes que poden ser temporals i condicionats
Per roserblasco 5 de març de 2010
Img electricidad

La Llei del Sector Elèctric de 1997 ja recollia la liberalització d’aquest mercat. L’objectiu era garantir a tots els consumidors la lliure elecció del subministrador. Però per poder escollir, cal comptar amb l’adequada i deguda informació, que també regularia la llei. La realitat, no obstant això, és que els dubtes i la desinformació són generalitzades. Pocs coneixen què són les tarifes d’accés, d’últim recurs o social, i si interessa o no canviar de subministrador. Davant els dubtes, convé mantenir prudència, estudiar molt bé les ofertes i no deixar-se portar per descomptes que podrien ser temporals i condicionats. Fins a la liberalització, el consumidor contractava amb el distribuïdor de la seva zona i pagava un import fixat pel Govern. Ara, el Ministeri d’Indústria regula la “tarifa d’últim recurs” i les parts pacten els preus de la “tarifa d’accés”. Es tria almenys per un any. En cas contrari, l’empresa distribuïdora amb la qual es tenia contractat el subministrament trasllada el contracte al comercialitzador d’últim recurs del seu mateix grup empresarial. Aquest se subrogarà en totes la condicions i facturarà el subministrament d’acord a la tarifa d’últim recurs.

Què és la tarifa d’últim recurs?

Img enchufe art

La tarifa d’últim recurs (TUR) aplica un preu màxim establert pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Tenen dret a ella tots els consumidors amb una potència contractada inferior a 10 quilowatts, però no tots els comercialitzadors poden cobrar-la, només els de Últim Recurs: Endesa Energia XXI, Iberdrola Comercialització d’Últim Recurs, Unión Fenosa Metra, Hidrocantábrico Energia Últim Recurs i Eon Comercialitzadora d’Últim Recurs. Es van designar, almenys per quatre anys, pel Reial decret 485/2009, que regula l’engegada d’aquest tipus de subministrament en el sector de l’energia elèctrica.

 • A qui no interessa?
 • Els consumidors que no van triar el passat any el seu pas a tarifes lliures o d’accés tenen ara el seu contracte amb el comercialitzador pertanyent a l’empresa distribuïdora de la zona, fins i tot els qui tenen una potència superior a 10 quilowatts, a pesar que, en principi, aquesta tarifa no els interessa perquè tenen preus penalitzats.

  Estan obligats a contractar amb una empresa comercialitzadora. A els qui no ho han fet, se’ls aplica de manera automàtica la tarifa d’últim recurs, però per incentivar el canvi se’ls incrementa el preu cada trimestre i, més encara, a partir de l’1 d’abril d’aquest any ja que durant sis mesos s’aplicaran els preus de la TUR sense discriminació horària incrementats un 20%. Transcorregut aquest temps, si el consumidor no es decideix a contractar amb un comercialitzador, es considerarà rescindit el contracte amb el d’últim recurs i es procedirà a la suspensió del subministrament.

 • Quins són els preus d’últim recurs per aquest any?
 • La Direcció general de Política Energètica i Mines va aprovar els preus del terme de potència i dels termes d’energia de les tarifes d’últim recurs aplicables durant el primer semestre de 2010. Els seus valors es van fixar així:

  • a) Acabo de potència: TPU = 20,633129 euros/kW i any.
  • b) Terme d’energia (TEU)

   1. Modalitat sense discriminació horària = 0,117759 euros/kWh.
   2. Modalitat amb discriminació horària:

    TEU1 = 0,138960 euros/kWh. Període tarifari 1: P1 (Punta).

    TEU2 = 0,058923 euros/kWh. Període tarifari 2: P2 (Resta).

  La factura per als consumidors que tinguin menys de 10 quilowatts de potència és mensual, una real i una altra benvolguda, ja que és habitual que la lectura del comptador sigui bimestral.

  En què consisteix la tarifa d’accés?

  La tarifa d’accés es caracteritza perquè el consumidor paga per dos conceptes: el consum d’energia i l’ús de les xarxes de transport i distribució de l’electricitat. Això és així perquè l’empresa comercialitzadora amb la qual es contracta el servei ha de comprar l’energia al productor. És un intermediari que contracta el subministrament amb el propietari -el distribuïdor de la zona-, per després vendre-ho a l’usuari a un preu pactat amb anterioritat.

  Hi ha dos termes de facturació: potència i energia. Les tarifes es distingeixen pel nivell de potència, que pot ser inferior a 15 quilowatts, superior a 15 quilowatts o una tarifa de discriminació horària inferior a 15 quilowatts, amb diferents preus per a hores punta i vall.

  L’usuari paga pel consum de l’energia i per l’ús de les xarxes de transport i distribució de l’electricitat

  A priori, té avantatges econòmics pel que fa a la TUR. Són descomptes que s’apliquen sobre el consum o sobre els termes fixos, si bé en la seva majoria estan limitats en el temps, a manera d’oferta de benvinguda. Uns altres requereixen la contractació conjunta del gas i l’electricitat i, fins i tot, d’altres serveis com a contractes de manteniment. El consumidor ha de conjugar molts i variats factors, de tal manera que aquest sector, ja de per si mateix complex i incomprensible, es torna per a ell encara més confús i d’aquí la necessitat de llegir en profunditat les ofertes. Si un usuari creu haver-se equivocat, ha d’esperar l’any de vigència estipulat per contractar en règim de TUR o pagar les penalitzacions pactades per venciment anticipat.

 • Com donar-se de baixa d’una comercialitzadora amb tarifa d’accés?
 • Els contractes de subministrament d’electricitat en baixa tensió han de tenir una durada màxima d’un any. Es poden prorrogar de manera tàcita per períodes de la mateixa durada, però el consumidor pot rescindir aquesta pròrroga amb un preavís de 15 dies, sense que procedeixi càrrec algun en concepte de penalització. És fonamental llegir sempre el contracte.

  A més, qualsevol consumidor amb potència contractada igual o inferior a 10 quilowatts que decideixi contractar el subministrament al mercat lliure, a un preu pactat amb un comercialitzador, podrà tornar a la tarifa d’últim recurs a través d’un Comercialitzador d’Últim Recurs.

  Què són els preus socials?

  Des de juliol del passat any, ha crescut la confusió respecte als preus socials. En aquest moment només hi havia una possibilitat, el “Bo social”, i para determinats usuaris. Poden beneficiar-se els qui compleixin qualsevol d’aquests requisits:

  • Persones amb una potència contractada menor de 3 quilowatts en el seu habitatge habitual.

  • Pensionistes amb 60 o més anys que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

  • Famílies nombroses.

  • Famílies amb tots els seus membres en situació de desocupació.

  El principal avantatge d’aquest producte és la congelació de les tarifes durant dos anys.

 • Quin era la causa de les confusions?
 • La similitud de termes amb la tarifa social va equivocar a nombrosos consumidors. No obstant això, creada pel Govern i més avantatjosa que el bo social, ja no estava disponible al juliol de 2009. Suposava pagar només el consum i s’estalviava el fix de potència. Avui només es pot accedir al bo social, que es limita a una congelació de tarifes durant dos anys.

  Interessa la Tarifa de Discriminació Horària?

  En 2008, quan es va suprimir la tarifa nocturna, es va substituir per la Tarifa de Discriminació horària. Aquesta augmenta el nombre d’hores “barri” a 14 (abans eren 8). Les altres 10 hores abasten de 12.00 a 22.00 a l’hivern i de 13.00 a 23.00 a l’estiu. Interessa com més gran sigui el consum en hores barri, és a dir, de les deu de la nit a les dotze del matí a l’hivern i des de les onze de la nit fins a la una de la tarda. Almenys, el 40% del consum. Per contractar aquesta tarifa és necessària una potència inferior a 15 quilowatts i un comptador de doble tarifa.