Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Mares i autònomes

Les treballadores autònomes que decideixen ser mares tenen els mateixos drets que les que treballen per compte d'altri
Per Laura Caorsi 13 de setembre de 2010
Img internet banking
Imagen: SilentObserver

La conciliació laboral i familiar és un repte. Especialment per els qui treballen per compte propi i exerceixen professions on no és tan fàcil trobar a un substitut durant la baixa per maternitat. Aquesta situació, sumada al desconeixement del dret laboral, explica que, per a moltes dones, ser mare i treballadora autònoma semblin realitats incompatibles. Però no és així; tenen drets que emparen la seva maternitat i beneficis previstos per la Seguretat Social. Les dones autònomes tenen els mateixos drets que els qui treballen per compte d’altri.

Els drets generals

El primer que cal saber és que les prestacions per maternitat estan elaborades per a totes les treballadores, amb independència de quin sigui el règim de Seguretat Social al que pertanyin. Això significa que els treballadors autònoms -tant homes com a dones- tenen dret a rebre prestacions de maternitat (i paternitat) amb la mateixa extensió i en els mateixos termes i condicions prevists per els qui treballen per compte d’altri.

Compensació

El subsidi per maternitat és una prestació econòmica. Intenta cobrir la pèrdua de rendes o ingressos que sofreixen els treballadors quan interrompen la seva activitat per gaudir dels períodes de descans als quals tenen dret si formen una família, ja sigui per part, adopció o acolliment.

Quantia

La suma del subsidi equival al 100% de la base reguladora que li correspongui al treballador. Per posar-ho en xifres reals i concretes:

 • Els qui aporten cada mes la quota mínima (de 250 euros) rebran una quantia equivalent a la seva base de cotització: 841,80 euros mensuals.

 • Els qui aporten mensualment la quota màxima (de 953 euros) rebran una prestació de 3.198 euros al mes.

Hi ha un subsidi especial quan es tracta d’un part múltiple. Durant les sis setmanes següents al part, la mare rebrà una prestació extra, equivalent a l’establerta per als parts simples per cada fill, a partir del segon. És a dir: si a la dona li correspon un subsidi de 841,80 euros i té bessons o bessons, durant el primer mes i mitjà de prestació cobrarà el doble.

Inici

El dret a la prestació neix el dia del part o el dia en què s’inicia el descans (si aquest és anterior al part). En els casos d’adopció o acolliment, el subsidi comença a partir de la resolució judicial per adoptar o acollir al nen.

Durada

La durada del període de descans és de 16 setmanes ininterrompudes, però es poden ampliar en cas de part, adopció o acolliment múltiple; o de discapacitat i d’hospitalització del nounat. En el cas d’un part múltiple, el període s’estén dues setmanes més per cada fill, a partir del segon (si neixen bessons, corresponen 18 setmanes; si neixen trillizos, 20…).

Les treballadores autònomes poden gaudir del període de descans en règim de jornada completa o a temps parcial. Si escullen aquesta alternativa, la seva activitat laboral i la percepció del subsidi es reduiran en un 50%. I segueixen tenint dret a una prestació, encara que menor.

Les condicions

Per ser beneficiària de la prestació per maternitat, la treballadora autònoma ha de complir tres requisits fonamentals:

 • Estar afiliada i donada d’alta en la Seguretat Social.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes de cotització.

 • Comptar amb un període mínim de cotització.

El temps mínim de cotització exigit varia en funció de l’edat que tingui la dona al moment del part

És important recordar que el temps mínim de cotització exigit varia en funció de l’edat que tingui la dona al moment del part. D’aquesta manera, si té

 • Menys de 21 anys: no se li exigeix un període mínim d’aportacions.

 • Entre 21 i 26 anys: es requereixen 90 dies d’aportacions en els set anys immediatament anteriors a l’inici de la baixa, o 180 dies cotitzats al llarg de tota la seva vida laboral.

 • més de 26 anys: Ha d’haver cotitzat 180 dies en els set anys immediatament anteriors a l’inici del descans, o 360 dies al llarg de tota la seva vida laboral.

Els tràmits necessaris

 • Quan se sol·licita la baixa per maternitat cal presentar el DNI o NIE de la treballadora i els documents relatius a la seva cotització en la Seguretat Social.

 • Existeix un model oficial per presentar la sol·licitud. No és obligatori utilitzar-ho, però sí és convenient i pràctic fer-ho, ja que es pot descarregar d’Internet i serveix com a orientació per saber què informació és rellevant i quin no.

 • A diferència dels assalariats, les persones pertanyents al REPTA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) han de presentar una declaració de situació d’activitat. En aquest document (pel qual també existeix un model oficial), s’haurà d’especificar què persona gestionarà el negoci de l’autònom mentre estigui de baixa o, en defecte d’això, notificar el cessament temporal o definitiu de l’activitat desenvolupada. La declaració ha de presentar-se dins dels 15 dies següents a la data del part o de l’inici del descans per maternitat (si es va iniciar abans del part).

El dia després

A més d’haver de fer algun tràmit específic, les treballadores autònomes tenen dret a alguns beneficis concrets.

Un d’ells és el que preveu la reinserció laboral després de la baixa per maternitat. Si les treballadores autònomes tornen a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del part, tindran dret, durant 12 mesos, a rebre una bonificació del 100% de la quota per contingències comunes.