Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Mediació notarial: què és i en quins casos pots demanar-la

La mediació davant notari serveix per resoldre conflictes, però no és igual que l'arbitratge. Coneix quins són les seves característiques, per a què serveix i qui pot demanar-la
Per EROSKI Consumer 15 de agost de 2020
mediacion notarial firma acuerdo
Imagen: Michal Jarmoluk

La resolució de conflictes en l’àmbit civil, mercantil o familiar no té per què resoldre’s sempre davant els tribunals. Sistemes alternatius com la mediació, l’arbitratge , la conciliació i la negociació són igual de vàlids. Aquest procés, més ràpid i econòmic que el judicial, pot ser una excel·lent opció per no haver d’esperar al fet que arribi la cita del jutjat, demorada per la covid-19. Per acollir-se a ells, les parts han d’estar disposades a col·laborar per arribar a un acord que solucioni els seus problemes. T’expliquem en què es diferencien l’arbitratge i la mediació notarial, en quins casos pots sol·licitar-la i com funciona.

La mediació notarial i l’arbitratge han estat proposades com a solucions extrajudicials de conflictes per ajudar a descongestionar els tribunals per l’aturada ocasionats per la covid-19. Així està recollit dins del “pla de xoc del Consell General del Poder Judicial per a la reactivació després de l’estat d’alarma”, aprovat el 16 de juny.

Quines diferències hi ha entre mediació notarial i arbitratge?

La mediació notarial i l’arbitratge són processos extrajudicials que requereixen la voluntarietat de participació de les parts implicades. La mediació, entesa com un acte genèric —no vinculada a la figura d’un notari— és el pas previ a l’arbitratge.

La principal diferència entre mediació i arbitratge és a qui li correspon resoldre el conflicte. En l’arbitratge qui resol és un tercer, mentre que en la mediació les parts són les que han d’acordar una solució mútuament satisfactòria.

L’arbitratge és gratuït per a ambdues parts, suposa la renúncia a la via judicial, no requereix advocat —encara que aquest pot participar—, és un procediment ràpid i la resolució adoptada, el laudo arbitral, és vinculant i executiva.

La mediació, si és notarial, té un cost equivalent a la suma de les de les hores dedicades pel notari —el Consell General del Notariat estableix un import mitjà de 150 euros l’hora— i de les despeses externes. Aquesta quantitat sol dividir-se entre les parts que sol·liciten la mediació. L’acte de mediació, també molt àgil, pot concloure amb un acord, que serà vinculant i podrà ser elevat a escriptura pública perquè tingui efecte executiu (per a això serà necessari pagar el corresponent aranzel notarial). També pot finalitzar sense acord, en aquest cas és recomanable acudir a un arbitratge.

Què és la mediació notarial?

Segons defineix el Consell General del Notariat, la mediació notarial és “un procediment extraprocesal de resolució de conflictes o desavinences de manera privada i pacífica dirigit per un mediador que fomenta un millor diàleg entre les parts”. El mediador, que pot ser un notari, no té autoritat per imposar un acord i únicament ajuda a la resolució del conflicte, evitant així acudir als tribunals de justícia. La mediació notarial està regulada per la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Quan es pot sol·licitar una mediació notarial?

Perquè la mediació s’iniciï requereix que les parts en litigi optin per aquesta via. També pot començar unilateralment amb la invitació formal d’una de les parts a l’altra a través d’un centre de mediació o un notari mediador. En aquest últim cas, el notari ha d’estar format per exercir aquesta funció.

  • La mediació notarial pot aplicar-se en l’àmbit civil per a reclamacions de responsabilitat civil, conflictes entre coherederos o copropietaris, contractes bancaris, hipotecaris i d’assegurances, i contractes de compravenda d’habitatge i d’arrendament.
  • A més, la mediació pot sol·licitar-se en el sector mercantil per a la resolució de conflictes entre socis, empreses i clients, empreses i proveïdors, empreses i treballadors, enfrontaments de propietat intel·lectual, entre empreses i empresarials derivats de construcció civil.
  • En l’entorn familiar també és possible acollir-se a la mediació notarial en disputes per herències, matrimonials, per parelles de fet, per pàtria potestat i tutela…

Com és el procés de mediació?

Segons estableix el Consell General del Notariat, tota mediació comença amb una sessió en la qual el mediador informa a les parts de com és el procés —característiques, organització, conseqüències jurídiques de l’acord que es pot aconseguir i terminis per signar l’acta constitutiva—, al mateix temps que presenta un conveni de confidencialitat per a la seva signatura.

? En aquesta sessió informativa el notari mediador exposa la seva imparcialitat, neutralitat i deure confidencialitat, així com la seva flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de les parts. A més, manifesta la possibilitat als intervinents d’abandonar el procés de mediació a qualsevol moment si ho consideren necessari.

? El procés de mediació comporta una sessió constitutiva i de recollida d’informació, per la qual el mediador busca crear un espai de diàleg entre les parts i que aquestes tinguin una visió compartida del conflicte. L’objectiu és identificar els temes de controvèrsia per trobar un acord.

? Abans de les sessions de negociació conjuntes, el mediador té una reunió individual amb cadascuna de les parts per detectar altres possibles assumptes no abordats en la negociació bilateral que poden afectar a la consecució de l’acord.

? Les sessions de negociació, pròpiament aquestes, seran tantes com siguin necessàries, animant-se a les parts a proposar acords per solucionar cada punt de divergència, arribant així a un acord.

Sempre s’arriba a un acord?

Com ja hem comentat, la mediació pot concloure amb acord (el Consell General del Notariat estima que això és així en el 70 % dels casos), que haurà de ser signat per ambdues parts i pel mediador. També pot finalitzar sense acord perquè algunes de les parts donen abans per concloses les actuacions, s’esgoti el temps acordat perquè es desenvolupi el procediment o el mediador constati que les postures dels implicats són irreconciliables.

Mediació notarial 100 % online

Una de les particularitats de la mediació notarial és que es pot fer totalment a distància el que, ara que hi ha un important embús en els tribunals, és un avantatge indiscutible.

  • La llei que la desenvolupa estableix que “les parts podran acordar que totes o alguna de les actuacions de mediació, inclosa la sessió constitutiva i les successives que estimin convenient, es duguin a terme per mitjans electrònics, per videoconferència o un altre mitjà anàleg de transmissió de la veu o la imatge, sempre que quedi garantida la identitat dels intervinents”.
  • A més, la citada llei estableix que el desenvolupament del procediment de mediació ha de ser preferentment per mitjans electrònics si hi ha una reclamació econòmica i aquesta no excedeix dels 600 euros, tret que alguna de les parts no pugui acollir-se a aquesta via.