Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

M’han tallat la línia de telèfon per impagament: conseqüències

Si el deute es liquida en els dos mesos següents a la suspensió, el servei s'ha de reprendre
Per Rosa Cuevas 5 de novembre de 2008
Img telefono
Imagen: soopahtoe

Terminis i notificació

Deixar de pagar a l’operador de telefonia fixa que subministra aquest servei té una conseqüència gairebé immediata: la suspensió temporal de la línia. Conèixer com s’han de comportar les empreses de telefonia en aquests casos i quins terminis de temps manegen per a fer-ho és determinant perquè el client no es trobi amb la sorpresa de despenjar el telèfon i no trobar el to d’anomenada a l’altre costat de l’aparell.

La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) és l’organisme públic que supervisa les obligacions específiques que han de complir els operadors de telecomunicacions, i elabora cada any un informe en el qual, entre moltes altres coses, es reflecteixen les quotes de mercat de cadascuna de les empreses de telefonia fixa que operen al país. D’entre les vuit principals operadores que es reparteixen el mercat, cinc han facilitat el protocol que empren davant l’impagament de les factures per part dels seus clients.

 • Telefónica. Suspèn la línia de telèfon un mes després que la factura pendent per liquidar no s’hagi abonat. Vint dies abans que es procedeixi al tall temporal, envia per correu als seus clients una carta en la qual se’ls anuncia la situació d’impagament i les conseqüències que això comporta. Cinc dies abans d’efectuar la suspensió, es torna a avisar, aquesta vegada mitjançant correu electrònic, que la línia contractada serà tallada temporalment. Si el consumidor continua sense liquidar els pagaments pendents amb Telefónica en els dos mesos següents a la data en la qual el tall temporal es produeix, l’empresa anul·la la línia. Durant aquest període de temps, uns tres mesos si es compta des del moment en el qual l’impagament té lloc, el telèfon fix està suspès i solament és vàlid per a rebre crides, excepte les de cobrament revertit.

  La suspensió temporal del servei té lloc un mes després que es produeixi l’impagament

  Per a restaurar la línia, el titular haurà d’abonar les quantitats que deu. Si liquida el pagament dins dels dos mesos de suspensió, la represa del servei és immediata si l’abonament es realitza amb una targeta de crèdit; si per contra s’efectua a través del banc o finestreta, la línia es restaura en 24 hores.

 • Jazztel. De forma molt similar a Telefónica actua Jazztel. Quan una de les seves factures és retornada, envien al titular de la línia una carta recordant-li que ha d’efectuar l’abonament d’aquesta. Si no es produeix, quinze dies després es repeteix l’operació però se li notifica que serà privat de manera temporal del servei. Passats 60 dies, Jazztel ho suspèn definitivament. Igual que en el cas de Telefónica, durant aquest temps la línia s’interromp però es poden rebre trucades i marcar els números de telèfon d’emergència. Si el titular de la línia liquida les quantitats pendents en aquest termini de temps, el servei es restaura en les 24 hores següents. Transcorreguts dos mesos des de la suspensió de la línia sense que s’hagi produït el pagament, l’operador podrà interrompre definitivament el servei, per la qual cosa si es desitja rehabilitar caldrà tornar a donar-se d’alta.

 • Euskaltel. Procedeix a la interrupció del seu servei de telefonia fixa passat un mes des de la presentació del document de càrrec, previ avís indicant la data en la qual tindrà lloc la suspensió. En una de les clàusules del contracte de telefonia fixa que Euskaltel signa amb els seus clients, s’estableix que en cas d’impagament del titular aquest té l’obligació de pagar interessos de demora. La quantia es calcula des de la data en la qual el pagament degué realitzar-se, i l’interès que s’aplica és el legal dels diners més dos punts percentuals. En aquest punt, l’empresa assenyala que en cas que els seus clients tinguin dret al reintegrament d’alguna quantitat, com a conseqüència d’una reclamació, s’aplicarà el mateix interès de demora.
 • Telecable. L’empresa maneja exactament els mateixos terminis de temps per a la suspensió temporal de la línia i la posterior interrupció definitiva que la resta d’operadores consultades. L’única cosa que varia és que aquesta companyia informa els seus clients del tall temporal del servei de telefonia i del moment en què serà efectiu, per mitjà de correu certificat i amb un mínim 15 dies d’antelació. Igual que les altres, en el temps en què la línia de Telecable queda suspesa, es manté el servei de trucades entrants i sortints d’urgència.
 • Orange.

  Durant el temps que s’interromp la línia es poden rebre trucades i marcar els telèfons d’emergència

  Orange Telefonia Fixa, que no ha proporcionat terminis de temps en els quals procedeix a tallar la línia, deriva la reclamació dels impagaments a plataformes “call center” especialitzades en el cobrament. Això és, a través de trucades telefòniques se li recorda al titular del servei el deute pendent i les conseqüències que haurà d’assumir si no la liquida. Passats 90 dies des del primer impagament, Orange Telefonia Fixa passa el deute a una agència especialitzada en el cobrament d’impagats.

Què diu la norma?

Què diu la norma?Més enllà de l’operadora que es tingui contractada, hi ha un marc legal comú que totes elles han de complir. El Reial decret 424/2005 va aprovar el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció de dades, que és el que regula el tall de la línia de telèfon fix si el seu titular no aboni les factures corresponents.

En concret, els articles 118 i 119 del Reglament són els que fixen els terminis de temps per a procedir en primer lloc, a la suspensió temporal del servei -un mes després que es produeixi l’impagament- i finalment a la interrupció definitiva de la línia -tres mesos després de la primera factura retornada-. Això sí, el Reglament estableix que l’empresa de telefonia fixa ha d’avisar amb anterioritat al seu client que la suspensió de la línia tindrà lloc. A més d’això, l’article 118 és especialment important perquè és el que aclareix què succeeix si el titular de la línia decideix retornar una factura al no estar d’acord amb els serveis de tarifació addicional aplicats en aquesta.

Tarifació addicional, no hi ha per què pagar-la

Els serveis de tarifació addicional són aquells que, a través d’una trucada telefònica o d’una connexió a Internet, mitjançant un determinat prefix (803, 806, 807 i 907) comporten una retribució per la prestació d’uns serveis d’informació o entreteniment i, en conseqüència, repercuteixen als usuaris un cost addicional a part del cost de la pròpia trucada.

Si es diu a aquests números, abans d’iniciar-se la connexió al servei s’ha d’escoltar una locució d’avís que expliqui el preu màxim per minut de cada crida, tant si aquesta es fa des d’un telèfon fix com si és des d’un mòbil, així com el tipus de servei de tarifació addicional al qual s’accedirà.

Si s’està en desacord amb quantitats facturades per les anomenades a 803-806-807 i 907 i no es paga, no poden tallar el servei

Les tarifes d’aquests serveis acostumen a ser molt elevades i, si no es controlen, els consumidors poden trobar-se amb una desagradable sorpresa en rebre la factura telefònica. De fet, el preu per minut de les trucades realitzades des d’un telèfon fix a un d’aquests números oscil·la entre els 0,35 euros, en el tram més barat, i 3,45 euros en el tram més car. Per això, l’article 118 del Reglament estableix que si l’abonat no està d’acord amb les quantitats facturades per les anomenades a Internet o als prefixos 803-806-807 i 907, i per tant decideix no pagar la part corresponent a tals serveis, només donarà lloc a la inhabilitació d’aquests números concrets, però no al tall del servei telefònic.

No estic d’acord amb la factura: reclamacions

Quan s’està en desacord amb l’import reclamat en una factura, el titular de la línia ha de presentar una reclamació que reculli la seva queixa. En primera instància, l’usuari ha de dirigir-se al departament o servei especialitzat d’atenció al client del seu operador, en el termini d’un mes des del moment en què es tingui coneixement del fet que la motivi; a l’ésser una reclamació en la facturació, des de la data de recepció de la factura. Per part seva, l’operador està obligat a fer-li arribar un document que acrediti la presentació i el contingut de la queixa.

Si en el termini d’un mes l’usuari no hagués rebut resposta de l’operador o la resposta no li satisfà, podrà acudir a altres vies. D’una banda, estan les Juntes Arbitrals de Consum; es pot reclamar en elles tant si es té coneixement que l’operador es troba prèviament sotmès a elles com si no, encara que el més probable és que si no ho estava prèviament tampoc se sotmeti en aquesta ocasió. És un tràmit ràpid, senzill, gratuït i voluntari per a les parts. Si l’operador no se sotmet a Juntes, el consumidor ha de dirigir-se a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.