Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Mor un familiar, quines gestions haig de fer?

Obtenir el certificat de defunció i inscriure la defunció en el Registre Civil són els primers passos, imprescindibles, que s'han de donar per a procedir a l'enterrament
Per Blanca Álvarez Barco 16 de desembre de 2022
Gestiones tras la muerte de un familiar
Els temes relacionats amb la mort tendeixen a evitar-se, per la qual cosa, a vegades, arribat el moment, no se sap què fer quan mor un familiar. Al profund dolor per la pèrdua d’un ser estimat s’uneix la necessitat de realitzar nombrosos tràmits, senzills però desconeguts. I en uns moments en els quals no sempre és fàcil raonar amb claredat. Per això, a vegades, són les funeràries o una persona reunida les encarregades de fer les primeres i necessàries gestions per a procedir a l’enterrament. Entre elles es troben l’obtenció del certificat de defunció i la inscripció en el registre. A més, com s’indica a continuació, hi ha més tràmits que han de fer-se en els mesos que segueixen a la defunció per a acceptar l’herència o obtenir la pensió corresponent, entre altres qüestions.

10 tràmits imprescindibles després de la mort d’un familiar

1. Obtenir el certificat mèdic de defunció

És el document oficial que acredita la mort de la persona, i és imprescindible per a realitzar la inscripció de la defunció en el Registre Civil. L’expedeix el metge que va tractar al difunt o qualsevol altre que reconegui el cos, i ha de ser estès en el formulari que edita el Consell General de Col·legis Oficials de Metges, que fixa el seu preu de venda. El certificat el facilita, en general, la funerària.

En aquest document ha d’aparèixer:

  • La identitat del metge que l’ha estès i les circumstàncies de la seva col·legiació.
  • La identitat del difunt, amb esment dels documents oficials amb els quals hagi comptat el metge per a comprovar-la o de la persona que els hi hagi facilitat. Aquesta persona també ha de signar.

2. Inscripció de la defunció en el Registre Civil

En inscriure la defunció, es dona fe de la defunció d’una persona (data, hora i lloc on succeeix). Encara que la defunció té efectes civils des que té lloc, per al seu ple reconeixement cal inscriure’l en el Registre Civil, que després comunica d’ofici la baixa del difunt al padró.

La declaració ha de fer-se en el Registre Civil strong:xYFjAw;del municipi on s’hagi produït la defunció, dins de les 24 hores següents a l’òbit. Cal aportar el certificat mèdic de defunció. Si no es fa, no s’expedirà la llicència per a l’enterrament.

En general, són els agents funeraris els qui s’encarreguen de realitzar aquests tràmits en el Registre Civil, en nom de la família, però també poden anar els parents del difunt.

3. La llicència i l’enterrament

La llicència és l’autorització expedida pel Registre Civil que permet donar sepultura o incinerar al difunt. L’enterrament ha de tenir lloc transcorregudes, almenys, 24 hores des del moment de la mort.

Després d’obtenir el certificat de defunció i inscriure l’òbit en el registre, ja es pot inhumar o incinerar el cos. Triar el fèretre, traslladar al difunt al tanatori i després al cementiri, flors, recordatoris… Les empreses funeràries són les encarregades de prestar molts d’aquests serveis, que poden estar o no inclosos en l’assegurança —si el tingués— del mort. A més, cal tenir en compte que el cementiri cobra una taxa municipal per la inhumació o la cremació del cadàver.

4. Certificació d’actes d’última voluntat

Quan hagin passat 15 dies hàbils de la defunció, cal obtenir aquest certificat, imprescindible per a saber si hi ha testament i conèixer el nom del notari responsable d’aquest. El seu lliurament triga uns 10 dies, i per a poder obtenir-ho s’ha d’emportar una còpia del certificat de defunció.

5. Certificació d’assegurances

Es precisa per a saber si el mort tenia contractat una assegurança de vida i accidents, i també pot obtenir-se una vegada transcorreguts 15 dies des de la mort.

Després de localitzar la pòlissa d’assegurança i comprovar qui són els beneficiaris, cal contactar amb la companyia d’assegurances corresponent perquè iniciï els tràmits per al compliment de les garanties. També en aquest cas cal presentar el certificat de defunció.

6. Obtenció del testament o declaració d’hereus

Cal sol·licitar còpia de el testament al notari. Per a això, es necessita presentar el certificat de defunció i el d’últimes voluntats.

Si no hi ha testament, s’ha de realitzar una acta de declaració d’hereus davant un notari (en el cas de tractar-se de la mare, el pare, la dona/marit o els fills) o en el jutjat (altres tipus d’hereus). Una vegada fet això, es pot procedir al repartiment de l’herència.

7. Acceptar o rebutjar l’herència

L’herència es pot acceptar expressa o tàcitament, a benefici d’inventari (si es tenen dubtes sobre la solvència del mort) o renunciar a ella.

  • Si hi ha acord entre tots els hereus, s’ha de documentar i formalitzar l’herència, inventariar els béns, valorar-los i repartir-los conforme al que es disposa pel causant en el seu testament o en defecte d’això, en la forma legal que sigui mes aconsellable.
  • Si no hi hagués acord entre tots els hereus, caldrà sol·licitar la divisió judicial de l’herència.

8. Liquidació dels impostos vinculats a l’herència

Cal liquidar l’impost de successions en un termini de sis mesos. En el cas que hi hagi béns immobles, també és necessari liquidar el impost sobre l’increment dels Béns de Naturalesa Urbana. El pagament haurà de fer-se també en els sis mesos següents a la defunció.

9. Inscripció dels béns

Una vegada hagi estat tramitada l’herència, i sempre que sigui possible, cal inscriure els béns en el Registre de la Propietat corresponent per a acreditar la seva actual titularitat.

10. Tràmits per a l’obtenció de la pensió

Per a obtenir la pensió de viduïtat les gestions es realitzen en els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social. Cal emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència i presentar la documentació especificada en aquest.