Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nou dades que s’han de revisar abans de presentar la Declaració de la Renda

Convé comprovar la Declaració al detall perquè l'esborrany enviat per Hisenda no sempre és l'opció més beneficiosa per al contribuent
Per Blanca Álvarez 13 de juny de 2011
Img declaracion
Imagen: Chloë Rae

Acaba d’arrencar la campanya per realitzar la Declaració de la Renda, i és el moment de comprovar si Hisenda ha calculat de forma correcta les retencions i les deduccions que corresponen al contribuent, ja que, en cas d’error, cap la possibilitat de reclamar. Les donacions a organitzacions no governamentals (ONG) o les deduccions per ascendents són alguns dels beneficis fiscals que en ocasions no es recullen en les dades de l’Agència Tributària o no es reflecteixen de manera adequada, de manera que els signants poden veure’s perjudicats. Un altre aspecte que s’ha de valorar sorgeix al moment de triar la tributació individual o conjunta, perquè l’esborrany enviat per Hisenda no sempre és l’opció que més beneficia al contribuent. A continuació, s’apunten diferents aspectes que poden no haver-se tingut en compte a la Declaració de la Renda.

Les dades més rellevants

La majoria dels esborranys i les Declaracions de la Renda elaborats per Hisenda són correctes i s’ajusten a la situació fiscal de cada ciutadà. No obstant això, és el contribuent el responsable de comprovar que tota la informació és adequada i de modificar les dades que no són exactes, amb independència de si li beneficien o li perjudiquen. Per aquest motiu, és recomanable posar especial atenció a alguns aspectes que poden no haver-se inclòs.

 1. Canvis en el nucli familiar

  Cal fixar-se en les dades personals que figuren en l’esborrany, sobretot, si hi ha hagut canvis en la unitat familiar. El naixement d’un nou fill pot fer que la família es converteixi en nombrosa, igual que el fet que un dels descendents compleixi 25 anys fa que deixi de tenir aquesta categoria. El mateix succeeix si va morir un dels cònjuges durant l’any passat, ja que les opcions de fer la Declaració varien.

  Si el contribuent s’ha traslladat de domicili o ha residit en una altra comunitat autònoma, és necessari tenir-ho en compte per determinar en quina autonomia presenta la Declaració i de quines deduccions pot beneficiar-se.

 2. Revisar-ho encara que surti a retornar

  Encara que l’esborrany estableixi que l’Agència Tributària ha de reintegrar diners al ciutadà, és aconsellable revisar les dades que inclou. No són pocs els contribuents que ho confirmen pel fet que surt a retornar, sense comprovar si la quantitat que obtindrien en sumar deduccions o bonificacions seria major. Abans de signar, s’ha de fer un repàs exhaustiu, pels possibles desgravaments de les quals el contribuent podria beneficiar-se.

  També pot donar-se el cas contrari: que Hisenda s’equivoqui a favor del ciutadà i que aquest rebi una quantitat que no li correspondria. Si qui fa la Declaració veu aquesta fallada i no ho comunica, s’arrisca a futures multes en el cas que l’Administració ho detecti.

 3. Desgravament en adquisició d’habitatge

  Pel que fa a la deducció per habitatge habitual, la compra de casa sí serà objecte de desgravament fiscal durant aquesta campanya. La fi de la deducció per compra d’habitatge anunciat pel Govern al juliol de 2012 no afecta a la Declaració d’aquest any, per aplicar-se a pisos adquirits a partir de l’1 de gener de 2013. Així, els contribuents que es van fer amb ella abans d’aquesta data, o hagin realitzat algun pagament per a la seva construcció, mantindran aquest dret en les properes campanyes.

  Els qui paguin un habitatge mitjançant una hipoteca han de repassar amb cura aquest desgravament. En les dades fiscals ha d’estar inclòs no solament el cost de la casa, sinó també els impostos o les assegurances que ha subscrit el comprador perquè li donin el crèdit, doncs s’introdueixen en el total de la deducció.

  El mateix succeeix amb els garatges i annexos adquirits juntament amb el pis. Amb un màxim de dues cotxeres, formen part de l’habitatge habitual. Cal posar especial atenció a aquest aspecte, perquè és un de les possibles fallades de l’esborrany, sobretot si el garatge figura en una adreça diferent a la de la casa (encara que estigui al mateix edifici, la seva entrada pot fer-se per un altre carrer i ficar-se per error com un ben separat).

  La Declaració ha d’incloure els desgravaments per rehabilitació i ampliació de la residència habitual, amb les quals el declarant pot acollir-se a beneficis fiscals.

  Els contribuents que hagin fet obres dirigides a millorar la mobilitat de persones amb discapacitat han de recordar que la deducció a la qual tenen dret és compatible amb la deducció que els correspon per inversió en pis habitual.

 4. Desgravament per lloguer

  Un altre dels conceptes que s’ha d’examinar és el desgravament pel lloguer de l’habitatge habitual.

  Poden aplicar aquesta deducció a la Declaració de la Renda els inquilins de la casa amb base imposable inferior a 24.107,20 euros a l’any. La quantitat a desgravar per lloguer serà variable en funció de la base imposable del contribuent, sent d’un 10% amb un màxim de 9.040 euros per a bases imposables de fins a 12.000 euros.

  Segons l’edat, el preu de l’arrendament del pis, la base imposable o ingressos de l’inquilí, o la zona, és possible accedir a altres avantatges en aquesta deducció, segons la comunitat autònoma en què es resideixi.

  En declarar, l’arrendador ha de tenir en compte els beneficis que li aporta l’haver posat en lloguer un immoble que s’utilitzi com a habitatge habitual.

 5. Deduccions per ascendents, descendents i minusvalidesa

  Aquests són alguns dels beneficis fiscals que en ocasions no es recullen en els esborranys i s’han de posar, perquè aporten quantioses deduccions en declarar-los.

  Es recomana repassar si Hisenda ha inclòs la bonificació per cada ascendent o descendent i la quantia que s’augmenta pels menors de tres anys. I recordar que, encara que els fills hagin complert 18 anys, donen dret a l’aplicació del mínim per descendent perquè l’edat límit és de 25 anys. Els nets i els besnets permeten accedir a aquestes millores en la factura amb l’Agència Tributària.

  Cal fixar-se també en les deduccions per fill quan hi hagi separació legal del matrimoni o custòdia compartida.

 6. Calcular si compensa fer la Declaració encara que no s’estigui obligat

  No haver de declarar no significa que no compensi fer-ho. Algunes persones ni tan sols han rebut l’esborrany perquè, a causa de la quantia dels seus ingressos i a la procedència dels mateixos, no tenen l’obligació de presentar la Declaració. No obstant això, s’ha de fer un càlcul amb les dades fiscals que li hagin arribat al ciutadà dels seus pagadors, del banc o d’altres fonts. Amb simuladors o a través del programa PARE, podran saber amb facilitat si compensa demanar l’esborrany perquè els retornin els diners que els han retingut de més.

 7. Donatius

  Són els grans oblidats. Si l’organització amb la qual ha col·laborat el ciutadà no ha informat a Hisenda, pot ser que aquests no figurin reflectits en els esborranys. Encara que el més freqüent és que el receptor del donatiu enviï aquestes dades tant a l’Agència Tributària com al donant, s’ha de revisar que ho hagi fet perquè donen dret a deduccions sobre la quantitat aportada.

 8. Afiliació a partits polítics i sindicats

  Les donacions del ciutadà a federacions, partits polítics o agrupacions d’electors també tenen deduccions, i és necessari comprovar que s’han inclòs. Les quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics redueixen la base imposable general, i les assignacions satisfetes als sindicats i a col·legis professionals (quan la col·legiació sigui obligatòria per exercir un treball) també són deduïbles.

 9. Deduccions autonòmiques

  Sovint, el contribuent coneix les deduccions estatals a les quals té dret, però desconeix les que practica la seva comunitat autònoma. Per això, ha de consultar els diferents desgravaments o bonificacions que aplica la regió en la qual resideix, perquè poden millorar econòmicament les estatals en aspectes com la deducció per majors i l’adquisició d’habitatge, o incloure altres com el desgravament per la compra de llibres de text.

Declaració conjunta o individual

Per al contribuent, la diferència entre fer la Declaració de la Renda de forma individual o presentar-la de manera conjunta pot ser de milers d’euros. El fet d’escollir una o una altra opció no solament és determinant perquè la unitat familiar pagui menys, sinó que aquesta pot rebre d’Hisenda una devolució d’elevada quantia. Els ingressos són els mateixos i també ho són les circumstàncies familiars, solament canvia la forma de declarar. Per això no cal tenir pressa a confirmar l’esborrany i s’ha d’estudiar què alternativa compensa més.

Si a un dels cònjuges li correspon que Hisenda li retorni, però l’altre ha de pagar molts diners, pot ser millor fer-la de manera conjunta. Això succeeix quan un dels membres de la unitat familiar té alts ingressos i l’altre no treballa o el seu sou és baix.

El problema és que els esborranys no sempre estan elaborats de la forma que més afavoreix al ciutadà, sinó que en ocasions Hisenda és la més beneficiada, per la qual cosa cal tenir especial cautela. Mereix la pena perdre una tarda a calcular els beneficis que aporta cada modalitat quan centenars, i fins i tot milers d’euros, estan en joc.