Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Novetats en la Campanya de la Renda 2009

Hi ha importants canvis en matèria de lloguer d'habitatge, rescat de plans de pensions i per a contribuents desocupats
Per Gracia Terrón 8 de març de 2010
Img declaracionrenta

Com les rebaixes o l’hivern, la cita amb Hisenda arriba abans cada any. En aquest exercici, l’Agència Tributària ja ha fet públic el termini per a sol·licitar l’esborrany de la Declaració de la Renda corresponent a 2009. Es pot demanar a partir del 5 d’abril. De manera oficial, la campanya arrencarà el 3 de maig per als qui estiguin obligats a presentar la Declaració o desitgin fer-ho per a beneficiar-se de determinades deduccions i reduccions (habitatge, lloguer, dividends, etc.) no previstes en l’esborrany que envia el Fisc. Entre les novetats d’enguany destaquen interessants canvis en qüestió de lloguer d’habitatge -deduccions del 10,05% sobre un màxim de 9.015 euros- o rescat de pla de pensions, però també els contribuents desocupats comptaran amb avantatges fiscals derivades de la seva situació.

Canvis en 2009

Enguany no sols canvia el calendari per a presentar la declaració de la renda, sinó que a més convé tenir en compte alguns dels canvis de la campanya actual. Afecten diversos grups i suposen importants variacions respecte a l’any anterior.

 • Canvis en 2009 Lloguer d’habitatge: una de les modificacions més cridaneres és la relacionada amb les deduccions per lloguer d’habitatge. En 2009, amb l’ànim d’impulsar els lloguers (davant la frenada en la venda d’habitatges), el Govern va decidir convertir en estatal una ajuda de la qual ja disposaven nombroses comunitats autònomes. Les deduccions per arrendament es van ampliar a tot el país: en la declaració de la renda de 2009, les persones llogades podran deduir el 10,05% sobre un màxim de 9.015 euros calculat sobre la renda anual. Com a condició, no obstant això, els contribuents beneficiats hauran de declarar ingressos anuals nets inferiors a 24.020 euros. Si superen aquesta quantitat, no podran beneficiar-se de l’anterior deducció.

 • Rescat de plans de pensions: amb l’ànim d’ajudar als aturats, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), dependent del Ministeri d’Economia, va acordar l’any passat que els aturats podrien recuperar el seu pla de pensions quan deixessin de percebre la prestació contributiva per desocupació, sense necessitat de romandre un determinat període de temps sense treball. Fins llavors, el rescat de l’estalvi acumulat en un pla de pensions no podia realitzar-se si, almenys, no es passaven 12 mesos en l’atur. Des de l’any passat, n’hi ha prou amb deixar de cobrar la prestació per a reemborsar els diners acumulats en un pla de pensions privat, si així ho desitja el seu titular.

  Perquè un aturat pugui fer efectiu el rescat dels diners dipositats en un pla de pensions, en l’exercici anterior havien de reunir les següents condicions: estar en situació legal de desocupació, no tenir dret a les prestacions per aquesta causa en el seu nivell contributiu o haver-les esgotat, estar inscrit en el moment de la sol·licitud com a demandant d’ocupació en el servei públic d’ocupació corresponent. En el cas dels treballadors autònoms o per compte propi, si abans han estat integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i en l’actualitat han cessat en la seva activitat, també podran rescatar el seu pla de pensions.

  En aquest cas, no obstant això, cal tenir en compte que caldrà tributar pel reemborsament i així haurà de constar en la declaració d’Hisenda. En el territori general, hi ha diferències fiscals si els diners es rescata en forma de renda o de capital. En el primer cas (es rep uns diners de manera periòdica), s’integra en la base imposable general sense cap reducció. Per contra, si l’estalviador decideix reemborsar-lo en forma de capital (en un únic cobrament), el 100% percebut es considerarà rendiment de treball i tributarà, segons la base imposable del contribuent, entre el 24% i el 43%. La llei contempla una excepció: no cal tributar per un 40% dels rendiments generats per l’estalvi acumulat fins al 31 de desembre de 2006, sempre que es rescati en forma de capital.

 • Contribuents objecte d’un ERE: amb motiu de la crisi, el Govern va posar en marxa una sèrie de mesures que impactaran en la Declaració de la Renda d’alguns contribuents. Una de les modificacions més significatives que van afectar nombrosos treballadors va ser la relacionada amb les indemnitzacions per acomiadament. Segons la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de Mesures Urgents per al Manteniment i el Foment de l’Ocupació i la Protecció de les Persones Desocupades, es va elevar la quantia màxima exempta de tributar en cas d’indemnitzacions per acomiadament aplicades en Expedients de Regulació d’Ocupació. Aquesta quantitat va pujar de 20 dies per any treballat a 45 dies per exercici en actiu. La mesura s’aplica tan sols als acomiadaments formalitzats a partir del 8 de març de l’any passat. Fins a aquest dia, es manté l’exempció de 20 dies per any treballat.

 • Dos pagadors: davant els elevats acomiadaments realitzats en 2009 (la taxa de desocupació va concloure l’exercici en el 18,4%, amb prop de quatre milions d’aturats), nombrosos contribuents hauran d’observar si durant l’exercici passat van tenir un o dos pagadors. El Servei Públic d’Ocupació, qui paga la prestació per desocupació, és un pagador més, amb el que cal tenir-ho en compte en fer la declaració. Si durant 2009 es van tenir ingressos superiors a 10.000 euros, el contribuent estarà obligat a declarar.

 • Societats vinculades: si un contribuent va prestar diners en 2009 a una societat a la qual està vinculat, com a novetat, encara que no sigui una entitat bancària, no tots els interessos que li pagui la mateixa tributaran a tarifa, sinó que la part dels mateixos que es correspongui amb els proporcionals a un préstec que no excedeixi del triple de la seva participació en els fons propis, es gravarà com una altra renda de l’estalvi, al 18%.

 • Impost de Societats: una altra novetat és la bonificació en la cotització empresarial a la Seguretat Social en els supòsits de regulacions temporals d’ocupació que van realitzar algunes companyies. Les empreses es van beneficiar en 2009 d’una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, reportades pels treballadors en situacions de suspensió de contracte o reducció temporal de jornada que es van autoritzar en expedients de regulació d’ocupació. En aquest apartat es van englobar també les suspensions de contractes col·lectius tramitades de conformitat amb la legislació concursal.

 • Bonificacions per a empreses: segons el projecte de Llei de Pressupostos per a 2010, si es van realitzar en 2009 activitats econòmiques la xifra de negocis de les quals no va aconseguir els 5 milions d’euros, el quadre mitjà de treballadors no arribava a 25 empleats i aquesta plantilla, formada com a mínim per un empleat, igualava o superava la de 2008, podrà reduir-se un 20% el rendiment net positiu obtingut en aquestes activitats, amb el límit màxim del 50% de les retribucions que satisfaci als seus treballadors.

Aspectes que no varien

Com altres anys, no varien les deduccions que poden aconseguir els contribuents per amortitzar capital i interessos en hipoteques constituïdes per a finançar el primer habitatge o per aportacions a comptes estalvio habitatge i plans de pensions.

En qüestió d’habitatge, el límit màxim de deducció per tenir un préstec hipotecari aconsegueix 9.015 euros en el territori general. La deducció màxima és del 15% de les quantitats aportades. Si l’immoble es va comprar abans del 20 de gener de 2006, la deducció serà del 20% dels primers 4.507 euros i el 15% per la resta, fins a 9.015 euros.

El límit màxim de deducció per tenir un préstec hipotecari aconsegueix 9.015 euros en el territori general

En comptes estalvi habitatge també es va mantenir la deducció del 15% de les quantitats estalviades, amb una base màxima de deducció de 9.015 euros. No obstant això, no es podran tocar aquests saldos fins que s’inverteixin en l’habitatge, alguna cosa que ha de succeir en un termini màxim de quatre anys. En cas contrari, s’hauria de retornar el deduït de manera indeguda, amb els corresponents interessos de demora. Si el citat termini es complia en 2008, 2009 o 2010, no cal retornar el deduït (encara que no es poden aplicar deduccions una vegada transcorreguts els quatre anys), ja que s’ha ampliat fins al 31 de desembre de 2010.

En el cas dels plans de pensions, les aportacions anuals màximes deduïbles oscil·len des dels 8.000 euros actuals fins als 10.000 euros per als particulars menors de 50 anys. A partir d’aquesta edat, el topall màxim serà de 12.500 euros anuals. En qualsevol cas, les aportacions màximes fixades (10.000 i 12.500 euros) no podran superar el 30% de les rendes actives del contribuent, és a dir, les derivades del treball o activitats empresarials. Aquest percentatge s’eleva fins al 50% per als majors de 50 anys.

Els guanys generats per la venda d’immobles, comptes corrents, dipòsits, fons d’inversió o accions tributaran al 18%.

Com a consell de cara a la pròxima presentació de la Renda, convé revisar les declaracions aportades en els quatre anys anteriors per si hi ha alguna quantitat que es pugui compensar en 2009 o rendes pendents d’imputar.