Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Novetats en microcrèdits

Dissenyats com a plans d'autoocupació per a persones en risc d'exclusió social, financen entre 10.000 i 25.000 euros
Per EROSKI Consumer 1 de octubre de 2008
Img billetes

Estan destinats a persones en risc d’exclusió social, i no són moltes les entitats que ofereixen un servei de microcrèdits; les que ho tenen -generalment, caixes d’estalvi- ho gestionen a través del seu departament d’Obra “Social”. Immigrants, parats de llarga durada, discapacitats…, aquestes persones amb dificultats per accedir a la concessió de préstecs són els principals beneficiaris dels petits crèdits, la quantia dels quals oscil·la entre 10.000 i 25.000 euros amb un termini d’amortització de cinc anys, i sense comissions. No obstant això, malgrat la “bondat” del producte, algunes caixes apliquen interessos que poden aconseguir el 4,5% o l’Euribor +0,50%.

Basats en la confiança

L’oferta d’entitats que ofereixen petits crèdits és encara minoritària en el sistema financer espanyol, i se cenyeix a unes poques caixes d’estalvi:

  • BBK ha llançat el microcrèdit “Solidarioa”, un préstec destinat a persones “que no poden accedir al sistema financer tradicional”. Aquest microcrèdit es concedeix a baix interès, i està basat en la confiança. És a dir, la garantia que se sol·licita per concedir el préstec és el coneixement que de la persona i el seu itinerari d’inserció social i laboral té l’entitat social que proposa l’operació. L’objectiu d’aquest finançament abasta diferents necessitats com, per exemple, situacions personals o familiars (manteniment de la família, viatge de familiars per a immigrants, etc.), habitatge (lloguer, condicionament, fiances, etc.), cancel·lació de deutes al país d’origen (amb tipus d’interès d’usura), o per a l’engegada d’activitats econòmiques.
  • Caixa Àstur disposa també de productes per ajudar a l’engegada de projectes viables d’autoocupació, o destinats a els qui tenen dificultats per obtenir un préstec per les lleres tradicionals, en mancar de garanties. Ofereix un microcrèdit sense avals que finança fins a 10.000 euros per a projectes d’autoocupació per a un termini d’amortització de fins a cinc anys, i aplica un interès equivalent a l’Euribor a sis mesos +0,50%.
  • La Caixa ha llançat una doble modalitat de microcrèdits a través de Microbank, els socials i els financer, el beneficiari del qual pot ser qualsevol persona que, amb l’objectiu de desenvolupar un projecte empresarial d’autoocupació, tingui dificultats per accedir als crèdits habituals del sistema financer per falta de garanties. Presta especial atenció als grups amb major risc d’exclusió: llars monoparentals, població immigrada, persones majors de 45 anys, discapacitats, o aturats de llarga durada.

    1. Els microcrèdits socials són les operacions de préstec personal de fins a 15.000 euros que s’utilitzen per finançar projectes d’autoocupació promoguts per persones que pateixen exclusió financera i precisen assessorament per concretar i desenvolupar la seva idea de negoci. La gestió dels microcrèdits socials està dirigida per entitats socials, entitats amb experiència en accions d’assistència econòmica o social amb les quals s’han signat convenis de col·laboració per a l’assessorament i seguiment dels projectes. Les entitats socials actuen, per tant, “com a enllaç entre els possibles beneficiaris dels microcrèdits socials i MicroBank”.
    2. L’entitat denomina microcrèdits financers a les operacions de préstec personal de fins a un màxim de 25.000 euros que es dirigeixen a finançar petits negocis i que promou per a persones amb recursos econòmics limitats i que desitgen obtenir autonomia laboral. Per accedir a aquests petits préstecs financers han de complir-se els següents requisits: el sol·licitant ha de tenir capacitat per desenvolupar un projecte de negoci i el projecte presentat ha de promoure l’economia social i potenciar la creació de valor econòmic.
  • La Caixa de Canàries té al mercat els “Microcrèdits Socials”, préstecs de petita quantia concedits a baix interès, exempts de comissions i amb terminis de devolució flexibles. Estan dirigits a finançar projectes d’autoocupació o l’engegada d’activitats econòmiques per part de persones que es troben amb dificultats per accedir a les línies de finançament tradicional. Els beneficiaris finals del Programa de Microcrèdits Socials són aquelles persones que, mancant de garanties i historial creditici, desitgen desenvolupar un projecte d’autoocupació. La disposició de l’import d’aquest petit préstec queda condicionada a la demostració fefaent que ha estat destinat per al projecte viable de foment de l’ocupació.

Financen la creació de projectes d’autoocupació viables a persones sense garanties ni historial creditici

Es consideren grups d’especial interès les dones amb càrregues familiars no compartides, els immigrants, els aturats de llarga durada, les persones discapacitades o amb ocupació precària, i els emprenedors sense avals i garanties. El finançament de cada projecte serà com a màxim de fins a un 95% de la inversió que s’hagi de realitzar, i només d’aquells de nova creació o que tinguin una antiguitat inferior a sis mesos, tal com aclareixen des d’aquesta entitat. L’import màxim d’aquesta font de finançament aconsegueix 20.000 euros per amortitzar en un termini màxim de cinc anys i un de manca, i amb un tipus d’interès del 4,5%.

MICROCRÈDITS PER A EMPRENEDORS

Al mercat financer també és possible contractar un microcrèdit per a emprenedors, com ocorre en el cas concret de Caixa Àstur que, en col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Econòmic del Principat d’Astúries (IDEPA), facilita l’accés al finançament a emprenedors i microempreses amb domicili social a Astúries, i que iniciïn la seva activitat o l’hagin iniciat en un període inferior a un any.

El finançament que es concedeix es destinarà a l’immobilitzat material (reforma i condicionament de locals, béns d’equip, elements de transport..), a l’actiu immaterial (aplicacions informàtiques, propietat industrial o intel·lectual, cànons…) i a l’actiu circulant (despeses d’engegada, existències inicials…). Està destinat per a empreses amb menys de deu treballadors i el volum dels quals de negoci anual no sigui superior als 600.000 euros, o bé tinguin un balanç general anual que no excedeixi del milió d’euros.