Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

OCU demana la dimissió de la directora de l’Institut Nacional de Consum per la filtració a Iberdrola d’un informe sobre l’energia verda

L'INC va dictaminar que la publicitat sobre energia verda era legal
Per mediatrader 29 de octubre de 2004

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que l’Institut Nacional del Consum (INC) va filtrar, el passat dia 25, un informe “en contra dels interessos dels consumidors i de l’opinió majoritària de les associacions de consumidors”. Aquest document, segons una nota difosa per OCU, era “pretendidamente favorable a les tesis d’Iberdrola” davant la demanda que aquesta organització de consumidors ha plantejat contra la publicitat de la seva energia verda, “per considerar-la il·lícita per enganyosa”.

A més, atenent a la informació facilitada per OCU, es dona la circumstància que aquest informe es va emetre “just el dia anterior” a la celebració de la vista oral contra les campanyes publicitàries, considerades enganyoses per l’OCU i en el dictamen del Centre Nacional d’Energia (CNE). A això cal afegir que el document era també desconegut per les altres associacions de consumidors que formen part del Consell de Consumidors i Usuaris (CCU), òrgan consultiu de l’Inc.

L’advocat defensor d’Iberdrola va aportar com a prova, davant la sorpresa dels membres d’OCU, i va ser admesa pel jutge, l’informe elaborant per l’INC, que fins a aquest moment era desconegut per les associacions pertanyents al CCU (entre els quals es troba l’OCU) i que només estava a poder del propi emissor i de l’empresa Iberdrola.

Principi d’acord

OCU vol fer saber que el Secretari del CCU, en la reunió de la Comissió Permanent del Medi ambient del divendres, dia 22 d’octubre, va manifestar que l’INC no tenia encara previst manifestar-se sobre aquest tema. En aquesta reunió, les nou associacions de consumidors presents havien arribat ja a un principi d’acord per al dictamen que el CCU tenia previst elaborar en un sentit “radicalment diferent” al manifestat per l’Inc.

Després d’analitzar la publicitat d’Endesa i Iberdrola, el passat dia 20 de maig el CNE va remetre a Defensa de la Competència i a l’INC les seves conclusions en les quals es llegia: “Les campanyes publicitàries d’Iberdrola i Endesa podrien induir a error als clients, quant a la justificació i la destinació del sobreprecio que suposa adquirir energia verda. En elles es pot induir a pensar que l’energia renovable és més cara i per això s’ha de pagar més, o bé que amb la seva aportació es fomenta el desenvolupament d’energies renovables o que porta aparellat el desenvolupament d’algun altre tipus d’actuació mediambiental. En atenció a això, es considera que existeixen indicis suficients per posar els fets en coneixement dels òrgans competents en matèria de consum”.

Falta d’actuacions

La falta d’actuacions per part de l’INC va portar a OCU a sol·licitar el cessament de les campanyes publicitàries, requeriment que va ser atès per Endesa, i el dia 24 de maig va presentar una demanda contra la campanya de publicitat llavors vigent d’Iberdrola per considerar-la enganyosa. Demanda posada en coneixement de la Directora General el mateix dia i la vista oral del qual va tenir lloc el dia 26.

Davant aquest “acte de deslleialtat que aquest comportament de l’INC significa cap als interessos dels consumidors”, OCU exigeix la dimissió de la directora general de Consum i directora de l’INC i ha posat els fets en coneixement de la Ministra de Sanitat i Consum, així com dels grups parlamentaris del Congrés.

L’INC en el seu informe considera que els clients que contracten aquest tipus de tarifes d’energia “verda” compten amb “informació suficient per valorar l’oferta i acceptar o rebutjar les seves condicions”. La Unió de Consumidors d’Espanya (UCE) també ha mostrat el seu desacord.

UCE recorda que contractar els serveis d’aquestes campanyes implica un sobrepago, ja que el consumidor pagaria d’una banda el cost de diversificació i per un altre les despeses que suposa adherir-se a una d’aquestes campanyes. Segons UCE, l’única forma que aquesta energia arribi com a tal al consumidor és que aquest sigui el propietari del generador d’energia renovable.

Així mateix UCE critica que donada l’estructura del mercat elèctric, “és impossible” en la pràctica tenir garanties que l’energia que gasten els consumidors a les seves cases és verda.

Segons OCU, aquesta ha estat la cronologia dels fets:

El 23 de març de 2004 la Comissió Nacional de l’Energia (CNE) va emetre un informe sobre les campanyes publicitàries d’Energia “Verda” realitzades per Endesa Energia i Iberdrola. La CNE considerava que ambdues entitats podrien haver incorregut en actes de competència deslleial per publicitat enganyosa en ometre informació sobre l’origen real de l’energia que promocionaven, per la qual cosa va enviar aquest informe, d’una part al Servei de Defensa de la Competència, (SDC) i d’una altra a l’Institut Nacional de Consum (INC).

El 20 de maig es va rebre aquest informe en l’Institut Nacional de Consum, segons consta en el propi informe de l’Inc.

El 24 de maig l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), va interposar demanda de Cessació per publicitat enganyosa contra Iberdrola, adonant i informant directament del fet a la Directora General de Consum i Directora de l’Inc.

El 25 de maig, l’INC va requerir formalment a Endesa i Iberdrola perquè expliquessin les seves actuacions i aportessin documentació. Segons es desprèn del propi informe de l’INC, no es van arribar a mantenir reunions amb Endesa, per contra, es van mantenir dues reunions amb representants d’Iberdrola (la ultima d’elles el passat 15 de Setembre). Mai es contacto o va requerir informació a cap associació de consumidors, tot i que l’INC ja coneixia de l’existència de la demanda interposada per l’OCU sobre aquest particular.

El 26 de juny, en la Reunió de la Comissió permanent del Consell de Consumidors i Usuaris, (CCU) el representant de l’OCU en la mateixa informo de la interposició de la demanda contra Iberdrola per part de l’OCU. En aquesta reunió s’adopto l’acord que el CCU es pronunciés sobre l’assumpte. A aquest efecte es va acordar la convocatòria d’una reunió de la Comissió de treball de Medi ambient.

El 14 de juliol el Servei de Defensa de la Competència elaboro un informe en el qual s’expressa “Analitzada la documentació sobre l’assumpte el Servei ha elaborat un informe en el qual es conclou que no existeixen indicis que aquestes compañas generin problemes de competència”.

El 22 d’octubre va tenir lloc la reunió de la Comissió de Treball de Medi ambient del CCU. A aquesta reunió van acudir 9 associacions de consumidors que van acordar l’esborrany d’una postura comuna que seria ratificada en la propera reunió de la comissió permanent. Al mateix temps se sol·licito informació a l’INC sobre la qüestió i el seu representant va manifestar la no existència de postura alguna sobre la mateixa.

El 25 d’octubre, cinc mesos i cinc dies després de rebre l’informe de la CNE, a les 13:02:43 es registra amb el número 4453/RG35611 en el Registre Auxiliar de l’Institut Nacional de Consum el document “Informi sobre les Campanyes d’Energia Verda” signat pel Sotsdirector de Qualitat del Consum. Aquest informe estableix en la seva conclusió: “Totes aquestes consideracions en principi proporcionalitat que ha de presidir en les actuacions de l’Administració, condueixen a considerar, segons el parer d’aquest Institut, la no procedència de la iniciació d’actuacions contra les empreses esmentades en aquest informe que han realitzat, fins al dia d’avui, campanyes sobre energia verda en els termes que aquí s’han descrit”.

A aquesta mateixa hora aquest informe és lliurat a Iberdrola, no així a la Comissió Nacional de l’Energia (lloc que va ser enviat per correu certificat l’endemà) ni a la resta d’associacions del CCU, a qui va ser remès el 26/10/04 a les 14:00 mitjançant fax. Segons el secretari del Consell de Consumidors “es remitent aquest informe davant les notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació en el dia d’avui”.

El 26 d’octubre apareix en la premsa (en l’edició d’El País i el diari Expansió així com altres mitjans radiofònics) la notícia de l’existència d’un informe de l’INC que avala la publicitat de l’energia “verda”. Durant la vista celebrada en la demanda interposada contra Iberdrola, per part de l’OCU, l’advocat defensor d’Iberdrola aporta com a prova (i és admesa pel jutge) l’informe elaborant per l’INC, que fins a aquest moment sol estava a poder del propi emissor (l’INC) i de l’empresa Iberdrola, no podent haver-hi una sola empresa, associació o institució que hagués pogut accedir al mateix, pel desconeixement de la seva existència.