Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Passos per pagar una multa a Hisenda

En nombroses sancions, si no es recorre la liquidació provisional, s'aplica una reducció del 30%, i si s'abona la multa en termini, hi ha una rebaixa addicional d'un 25%
Per Blanca Álvarez 21 de febrer de 2013
Img euros
Imagen: Shutter-muse

Una infracció de tràfic, no atendre a una notificació o requeriment, liquidar fora de termini un impost o inscriure una dada errònia a la Declaració de l’IRPF són situacions comunes entre els contribuents, que comporten el pagament de multes a Hisenda, que seran més o menys quantioses, en funció de la gravetat de la falta. Des del començament de la crisi, els deutes dels ciutadans amb l’Administració han anat en augment i les sancions minven encara més les butxaques dels contribuents. Per això, com s’indica en el següent reportatge, convé tenir presents els passos que cal recórrer per abonar una multa a Hisenda i evitar un possible embargament.

Sancions tributàries

Evitar el frau fiscal és un dels objectius primordials que s’ha marcat l’Agència Tributària des que va entrar en vigor la Llei Antifraude (Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de Prevenció i Lluita contra el Frau). Per a això, preveu multes i sancions, tipificades en la Llei General Tributària, per a tots els contribuents que no facin la seva declaració de l’IRPF, als quals no la presentin en termini (segons s’estipula en l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) i, fins i tot, a els qui l’emplenin de forma incorrecta. Així mateix, una sanció de tràfic, no liquidar un impost o taxa a temps (com l’IBI o el IAE) o no atendre un requeriment o una notificació que arriba al domicili poden portar amb si oneroses multes d’Hisenda.

Retardar-se en l’abonament d’una sanció pot motivar l’aplicació de recàrrecs executius

El termini de prescripció per imposar sancions tributàries és de quatre anys i s’explica des del moment en què es van cometre les corresponents infraccions. No obstant això, entre les noves mesures antifraude, cal ressenyar que els increments de patrimoni no declarats, que siguin descoberts pels inspectors d’Hisenda, s’imputen a l’últim període impositiu d’entre els no prescrits. L’Agència Tributària considera que aquests increments de patrimoni no declarats s’han produït, a l’efecte de tributació i sanció fiscal, quatre anys abans, encara que el contribuent pugui demostrar que tenien una antiguitat superior. Per això, convé tenir en compte certes consideracions a l’hora d’abonar al fisc una sanció.

Com s’abona una multa a Hisenda

 1. Esclarir el motiu de la sanció

  L’enviament per part de l’Agència Tributària de la notificació d’una sanció pot suposar una desagradable sorpresa per al contribuent. El més apropiat és personar-se, amb tota la documentació que es posseeixi sobre l’assumpte, en la Delegació d’Hisenda de la localitat que es tracti, amb l’objecte de conèixer quin és el motiu de la multa i on es troba la fallada comesa.

  Com a mesura preventiva, és essencial tenir presents les dates de venciment de pagaments, ja que un retard en l’abonament d’un impost o un impagament poden motivar que l’Administració procedeixi a l’aplicació de recàrrecs executius o, fins i tot, l’embargament dels béns del contribuent fins a satisfer per complet el deute.

  Si no s’aconsegueix entendre el motiu de la sanció, el contribuent pot sol·licitar una justificació en la mateixa delegació. Així i tot, si les explicacions que li donen no li satisfan o no són del tot clares, el més convenient és que el ciutadà acudeixi a una gestoria o assessoria especialitzada en gestions tributàries, on li oferiran la solució més adequada en cada cas.

 2. Tipus de sanció

  Segons la seva importància, hi ha tres tipus de sanció:

  • Lleus: en aquestes infraccions l’import no ingressat és inferior a 3.000 euros o, sent superior a aquesta quantitat, no hi ha ocultació de dades. Consisteixen en una multa equivalent al 50% de la quantitat que s’ha deixat de pagar a Hisenda.

  • Greus: es produeixen quan la quantia no ingressada supera els 3.000 euros i hi ha ocultació de dades. En aquest cas, el contribuent haurà de pagar una sanció d’entre el 50% i el 100% de la quantitat que va deixar d’abonar al fisc.

  • Molt greus: es cometen quan s’ha incorregut en frau (falsejar factures, portar una doble comptabilitat, etc.), per la qual cosa cal pagar una multa d’entre el 100% i el 150%, a més de l’import que s’hauria d’haver abonat.

  L’article 190 de la Llei General Tributària determina que les sancions tributàries s’extingeixen pel pagament o compliment, per la prescripció del dret per exigir el seu pagament, per compensació, per condonació i per la defunció de tots els obligats a satisfer-les.

 3. Reducció de l’import de la multa

  En alguns tipus de sancions, com les degudes a certes infraccions de tràfic, el contribuent pot beneficiar-se d’una reducció en l’import. Aquesta rebaixa, sovint, s’aplica quan el pagament de la multa es realitza de forma immediata i implica la renúncia a formular al·legacions. De fet, el procediment abreujat de la Llei de Seguretat Vial permet que l’infractor aboni una multa amb una reducció del 50% de l’import, en el termini de quinze dies naturals, explicats a partir del següent a la recepció de la notificació. Així, el dia que es realitzi el pagament de la multa s’acaba el procediment.

  D’altra banda, en la majoria de les sancions, si el contribuent no recorre la liquidació provisional que li envia l’Agència Tributària, es pot aplicar una reducció del 30% en l’import de la multa.

  A més, si tampoc es reclama la sanció i s’ingressa la seva quantia en el termini que s’indica en la notificació, es pot aconseguir una reducció addicional del 25%.

 4. Tramitació de la sanció

  Quan Hisenda ha enviat al contribuent la liquidació provisional i la notificació de la proposta de liquidació i no es fan al·legacions, o aquestes es desestimen, l’Administració notifica la sanció definitiva.

  Si, una vegada enviada, no es paga ni es recorre, l’Administració Tributària pot exigir la sanció íntegra, més els interessos de demora i un recàrrec de fins al 20%.

 5. Ajornament del pagament de la multa

  Si al moment d’abonar l’import de la sanció no es disposa de diners, cap la possibilitat d’ajornar els pagaments. Per a això, cal acreditar que la situació financera impedeix, de forma transitòria, efectuar l’abonament en els períodes establerts, acompanyada d’una ordre de domiciliació bancària i del compromís exprés de l’entitat de crèdit de formalitzar un aval solidari o certificat de segur de caució, salvo per als deutes d’import inferior a 5.000 euros.

  En aquests casos, es pot sol·licitar un ajornament, sense perdre el dret a gaudir de la reducció del 25% (la rebaixa del 30% no es perd mentre no es recorri la liquidació), sempre que es compleixi amb una sèrie de requisits:

  • El contribuent ha de demanar la demora abans que finalitzi el temps voluntari d’ingrés que s’indica en la notificació.

  • Una vegada concedit, ha de complir amb tots els terminis de pagament.

  • Ha d’aportar com a garantia de pagament un aval o un segur de caució. Si no presenta aquestes garanties, no tindrà dret a reducció.

  Encara que el deute per la sanció no superi els 18.000 euros i es pugui sol·licitar l’ajornament del pagament sense oferir garanties, és convenient presentar-les. D’una altra manera, Hisenda acceptarà el retard, però no aplica la reducció del 25%.

 6. Com s’abona la sanció

  • La multa ha de fer-se efectiva en els òrgans de recaptació de l’Administració, o a través de les entitats financeres, dins dels 15 dies hàbils següents a la data d’haver-se fet ferm, la qual cosa constitueix el pagament de la sanció en període voluntari.

  • Vençut el termini sense haver-se satisfet la multa, el seu cobrament es durà a terme en període executiu, a través del procediment de constrenyiment, amb un recàrrec del 20%, més despeses i interessos legals. Aquest procediment s’inicia mitjançant la notificació d’una providència de constrenyiment que és, segons es recull en l’article 70 del Reglament General de Recaptació, l’acte de l’Administració que ordena l’execució contra el patrimoni del deutor.

  • Si, una vegada finalitzat el temps estipulat en la providència de constrenyiment, el contribuent no abona el seu deute tributari, es dicta una providència d’embargament dels seus béns per procedir al cobrament de les quantitats que deu, més els interessos i, si escau, les costes del procediment de constrenyiment ocasionades.

  El pagament de les sancions pot realitzar-se en les caixes dels organismes competents, en les entitats financeres que, si escau, prestin el servei de caixa, o per via telemàtica, quan estigui previst en la normativa vigent (l’Administració estableix, si escau, les condicions per utilitzar aquest mitjà de pagament).

  L’abonament que es faci en les entitats de crèdit que prestin el servei de caixa pot efectuar-se mitjançant xec, amb targeta de crèdit o dèbit, a través de transferència bancària o mitjançant domiciliació bancària.

  En qualsevol cas, en realitzar el pagament de la sanció a través d’una entitat de crèdit, el deutor ha de rebre un justificant d’ingrés que li alliberarà, des de la data que es consigni i per l’import que figuri en ell, quedant obligada aquesta entitat enfront de la Hisenda pública des d’aquest moment i per aquest import.