Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pensions impagades a fills menors

Un Fons de Garantia abona 100 euros durant 18 mesos als menors que no reben la pensió alimentosa dels seus progenitors
Per Marta Parreño 28 de març de 2008

Més de la meitat dels matrimonis que es trenquen tenen fills menors d’edat. Un dels principals problemes després d’una separació o divorci és la seva manutenció, de la qual ha de fer-se carrego el pare la major part de les vegades. Fins ara, davant una situació d’impagament no es podia fer res més que reclamar i iniciar una cerca de béns embargables que moltes vegades no feia efecte. Però des de l’1 de gener de 2008, l’Estat es fa càrrec de la pensió alimentosa en cas que el progenitor obligat a això no compleixi amb els pactes.

Les carpetes que recullen les demandes de pensions d’aliments s’acumulen en els despatxos dels advocats de família. Es calcula que el 30% dels matrimonis trencats tenen un fill, i el 20% dos o més. Normalment, en el 78% dels casos la paga correspon al pare mentre que només en un 2,5% és la mare la que es fa càrrec de la pensió. En un 3,6% la manutenció correspon a tots dos.

La creació d’un Fons de Garantia que oferirà mensualitats de 100 euros per fill beneficiari impagat durant un màxim de 18 mesos respon a una petició llargament demandada. Fins ara, el menor el progenitor del qual no passava la pensió d’aliments es quedava sense cobrar-la perquè la majoria dels pares o mares que havien de fer-se càrrec d’ella no posseïen béns, nòmines o pensions que poder embargar. Així, el procediment d’execució es convertia, segons assenyala l’advocada de família Cristina Pérez, en “un camí interminable de cerca de béns embargables sense que el beneficiari aconseguís, en la majoria de les ocasions, cobrar cap import”.

Les pensions solen oscil·lar entre 150 i 200 euros si es té un fill, i entre 250 i 350 euros quan són dos, encara que la xifra depèn dels ingressos dels pares

En aquests moments, després d’aquest camí interminable, aquests menors i els adults que tinguin el seu guarda i custòdia podran sol·licitar aquesta nova prestació que, malgrat no suposar el 100% de la pensió, sí és una ajuda addicional. Les pensions més usuals oscil·len entre 150 i 200 euros si es té un fill, i entre 250 i 350 euros quan són dos, encara que depèn dels ingressos dels pares. La mesura aprovada és molt important perquè suposarà que moltes persones que no poden cobrar la pensió d’aliments dels seus fills per part del progenitor obligat al pagament, puguin optar a alguna ajuda econòmica. No obstant això, molts advocats i famílies afectades consideren que 100 euros mensuals en un màxim de 18 mesos no és suficient, ja que, al seu entendre, hi ha molts pares o mares obligats a pagar que no ho fan mai, i deixar d’obtenir l’ajuda després d’un any i mitjà pot suposar un problema per a moltes unitats familiars.

Sol·licitar la prestació

Perquè un menor pugui cobrar una demanda d’aliments d’un progenitor és necessari, tal com es fa fins ara, instar una demanda d’execució que pot fer-se per la via civil o penal.

  • Via Civil: En la demanda s’han de justificar els impagaments per part del progenitor deutor, i sol·licitar una execució contra la quantitat total deguda, fixant els béns susceptibles d’embargament. Però únicament es poden reclamar les pensions corresponents als cinc anys anteriors a la interposició de la demanda.

  • Via Penal: Quan el deutor deixa de pagar dues pensions consecutives, o quatre no consecutives, està incorrent en un delicte d’abandó de família, per la qual cosa es pot interposar una querella contra ell reclamant, com en la via civil, les pensions. Però en aquest cas es pot sol·licitar, a més, una pena d’entre tres mesos i un any de presó, o 24 mesos de multa.

Si el progenitor no paga i es vol sol·licitar la prestació de l’Estat és necessari emplenar un formulari: l’imprès de sol·licitud del Fons de Garantia de pagament d’aliments, que es pot obtenir a la web del Ministeri d’Economia i Hisenda

La paga del Fons de Garantia correspon als fills menors que no cobrin la pensió d’aliments, i els majors d’edat amb discapacitat superior al 65%

Aquesta paga social correspon únicament als fills menors que no cobrin la pensió d’aliments, i als majors d’edat que tinguin una discapacitat superior al 65%, i poden sol·licitar-la els adults que tinguin la guarda i custòdia d’aquests. També podran cobrar-la els menors estrangers residents a Espanya que siguin nacionals de països membres de la Unió Europea. En cas de procedir d’altres països, hauran d’acreditar que porten cinc anys residint legalment a Espanya.

Factors que influeixen en el cobrament de la prestació

Els factors que es tenen en compte per accedir al cobrament d’aquesta prestació estatal són els següents:

  • Els ingressos econòmics de la família constitueixen el factor bàsic a l’hora de cobrar aquesta prestació. Per poder accedir a ella, les rendes no han de superar la quantitat resultant de multiplicar la quantia anual de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples -que para aquest any és de 6.202 amb 12 pagues, i 7.236 amb 14 pagues- pel coeficient que correspongui en funció del nombre de fills (1,5 si hi ha un fill i 0,25 per cada fill més).

  • Ha de demostrar-se que s’ha instat l’execució de la sentència per cobrar la pensió.

  • És necessari presentar una certificació expedida pel secretari judicial que acrediti el resultat infructuós d’aquesta execució. Aquest document no serà necessari en els casos urgents, és a dir, quan el progenitor amb la guarda i custòdiadel menor sigui víctima de violència domèstica o els recursos no superin un límit mínim.