Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Prestació de serveis a domicili

Tenim una sèrie de drets com a usuaris dels serveis a domicili que hem de conèixer a l'hora del contractar-los. Entre ells es troba el dret a pressupost, a factura, a una garantia, a reclamar, etc.
Per mediatrader 26 de octubre de 2004

Quan ens trobem amb una avaria en el nostre habitatge i no podem solucionar el problema pels nostres propis mitjans, la solució passa per recórrer a professionals a través dels serveis a domicili. La seva labor consisteix a realitzar activitats que van des del manteniment i reparació, fins a la reforma o millora de l’habitatge i de les seves instal·lacions i edificacions annexes, tant referent a la propietat individual com a la comunitat de propietaris. Tot això, ens mostra la important repercussió que aquests serveis tenen en les economies domèstiques.

La prestació de serveis a domicili abasta a un gran nombre de professionals de diferents gremis com a lampistes, pintors, manyans, paletes, electricistes, tapissers, etc. En suma, qualsevol operari que acudeix al domicili del consumidor a efectuar un treball.

En prestar-se el servei dins del propi habitatge, és el titular de la mateixa qui ha de facilitar l’accés als operaris. Per tant, en aquells serveis que no han estat sol·licitats pel consumidor sinó oferts per empreses (instal·lació de gas, etc ) l’usuari no té obligació de permetre’ls el pas.

Una vegada contractat el servei adequat a les nostres necessitats, el professional que realitzi el treball lliurarà a l’usuari, si l’hi requereix, una fulla informativa on s’especifiquin entre uns altres, els preus amb els quals treballa, en els quals es farà referència a la inclusió o no de l’IVA, o el dret de l’usuari d’un pressupost previ.

Pel que fa a aquest últim dret, tot usuari pot demanar un pressupost previ per escrit, per poder comparar diverses ofertes. El prestador l’hi lliurarà abans de la realització del servei, excepte renúncia expressa escrita per part del client, amb la frase “Renuncio al pressupost”.

Al pressupost hauran de figurar, a més de la nostra identificació i la del prestador, les següents dades:

-Descripció detallada del servei sol·licitat.

-Quantitat, qualitat i preu dels materials emprats.

-Preu de la mà d’obra per hora, dia, superfícies, volums o un altre tipus de tarifes usuals en el tipus de servei a realitzar i despeses de desplaçament.

-Preu total del servei, impostos inclosos i forma de pagament.

-Període de garantia del servei.

-Data aproximada d’inici i finalització.

-Període de validesa de l’oferta realitzada al pressupost.

-Data i signatura o segell del prestador.

Es procedirà a la realització del servei quan el consumidor hagi signat el document, i se li farà lliurament d’una còpia del mateix.

En el cas de no acceptar el pressupost es podrà cobrar la seva elaboració, sempre que el prestador acrediti amb documents que es va informar de l’obligació del seu pagament prèviament a la seva sol·licitud. A més és important saber que les despeses de desplaçament només podran cobrar-se una vegada, encara que per a la realització del pressupost s’hagin produït diversos viatges.

Si durant la prestació del servei s’advertís la presència d’avaries o defectes ocults en l’obra, els mateixos seran posats en coneixement del client per escrit al més aviat possible, amb indicació de l’increment del cost del servei. A més aquests imprevists només podran esmenar-se si l’usuari dona la seva conformitat.

Els consumidors de serveis d’aquest tipus, una vegada finalitzat el treball, també tenen el dret d’exigir una factura signada i datada. En ella apareixerà de forma detallada l’activitat realitzada, amb desglossament dels materials utilitzats i els seus preus i el cost de la mà d’obra. La quantia de la factura ha de correspondre amb l’import pressupostat. De manera que si és superior l’usuari no té l’obligació de satisfer la diferència.

Garantia i materials

D’altra banda, en cap cas ens poden cobrar els materials emprats per a la realització del treball per sobre del seu preu de venda al públic. A tal fi, el prestador tindrà a la nostra disposició les factures de compra dels materials utilitzats o les corresponents tarifes de preus.

Així mateix, sempre hem de demanar el pressupost i la factura, ja que entre altres coses, ens poden servir per disposar de la garantia, en cas de reclamació.

És important conèixer que aquests serveis a domicili estan garantits per un període de tres mesos, com a mínim, sense perjudici de les garanties que els fabricants atorguin en els materials.

El prestador del servei ha de lliurar-nos un document que contingui l’objecte de la reparació o instal·lació efectuada, el titular de la garantia, el garant i el termini, entre altres dades. Durant el període de vigència de la garantia tenim dret a la reparació totalment gratuïta dels defectes de la reforma o reparació sobre la qual recau la mateixa.

Per evitar problemes convé sempre recórrer a professionals, encara que així i tot ens puguin sorgir reclamacions per no estar d’acord amb el prestador del servei. En aquesta situació, el més adequat és intentar arribar a un acord amistós i raonable entre ambdues parts.

Com a alternativa, si l’anterior ens ha fallat, tenim les associacions de consumidors i les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor. Prèviament haurem d’emplenar les fulles de reclamacions, que els prestadors de serveis tindran a la disposició dels usuaris, en les quals exposarem la nostra disconformitat amb el treball realitzat. Com a última opció podem acudir al Jutjat.