Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Principals claus de la reforma laboral

La reforma que s'acaba d'aprovar manté la flexibilitat en les relacions laborals i pretén acabar amb la temporalitat
Per EROSKI Consumer 9 de febrer de 2022
Reforma laboral trabajo
Imagen: Sora Shimazaki

La nova norma, regulada en el Reial decret llei per la reforma laboral , va entrar en vigor el 31 de desembre de 2021, encara que fins el 30 de març de 2022 hi ha un marge perquè les empreses s’adaptin a les noves regles de contractació. La llei, convalidada en el Congrés dels Diputats amb els suports justos el dia 3 de febrer, pretén dirigir les relacions laborals cap a un model més just i bandejar la precarietat amb una sèrie de modificacions que afecten a diversos àmbits del mercat de treball, els punts clau del qual desgranem en aquest article.

➡️ Contractes

Les principals modificacions de la llei estan dirigides a combatre la temporalitat i precarietat laboral, per que es  simplifiquen les menes de contractes i es limiten les condicions per els contractes temporals .  Així mateix, es elimina el contracte de obra i servei , utilitzat en excés i màxim exemple de l’abús i el frau en les contractacions.

✅ Contracte indefinit

El contracte de treball es presumirà concertat per temps indefinit . D’aquesta manera, es reforça aquesta mena de contracte, imprescindible “per la construcció d’una economia competitiva”, tal com assenyala la nova legislació.

✅ Contracte de durada determinada (temporal)

Espanya encapçala el rànquing europeu de la temporalitat, “amb una diferència de gairebé 12 punts percentuals sobre la mitjana de la Unió Europea” —detalla la norma—, per que la reforma en aquest aspecte era inevitable. A partir d’ara, només podran celebrar contractes de durada determinada per:

Circumstàncies de la producció : si hi ha un  increment “ocasional i imprevisible” de l’activitat o existeixen oscil·lacions que generin un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i el que es requereix. Entre aquestes oscil·lacions s’inclouen les derivades de les vacances anuals. Quan el contracte de durada determinada obeeixi a aquestes circumstàncies de la producció, la seva durada no podrà ser superior a sis mesos . Per conveni col·lectiu d’àmbit sectorial es podrà ampliar la durada màxima d’aquest contracte fins un any.

Per la substitució d’una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball. Es deu especificar sempre en el contracte el nom de la persona reemplaçada i la causa de la substitució.

Important ! Les persones contractades incomplint aquesta norma adquiriran la condició de fixes.

✅ Contracte indefinit adscrit a obra

Reforma laboralImatge : ELEVATE

Està específicament articulat pel sector de la construcció. En desaparèixer el contracte per obra i servei, el contracte de obra en la construcció passarà a ser indefinit . I quan finalitzin les tasques de l’obra per la que ha estat contractat un treballador, l’empresa haurà de recol·locar-lo en una altra obra o formar-lo.

Si l’empleat rebutgés l’oferta o no pogués recol·locar per no existir lloc adequat, es produeix l’extinció del contracte, amb una indemnització del 7%, calculada sobre els conceptes salarials establerts en conveni col·lectiu.

✅ Contracte fix-discontinu

Es potencia la figura del fix discontinu, que es pot concertar per la realització de treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada, per les tasques de caràcter estacional.

A aquests empleats es els reconeixerà la antiguitat de el període de la relació laboral , i no sols de els períodes efectivament treballats . A més, l’empresa deu informar-los sobre l’existència de llocs de treball vacants de caràcter fix ordinari.

✅ Contracte formatiu

Des d’ara hi haurà només dues menes:

Formació dual o en alternança treballoformació : se signen per adquirir la competència professional adequada corresponent a un determinat nivell d’estudis (FP, universitat, etc.).

Obtenció de la  pràctica professional : es podran concertar fins un màxim de tres després d’obtinguda la certificació, i tindran entre sis mesos i un any de durada.

➡️ Mecanisme XARXA

Es crea el Mecanisme Xarxa de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, amb la finalitat de reforçar el manteniment del treball en les empreses que sol·licitin mesures de reducció de jornada i suspensió dels contractes laborals.

Hi ha dues modalitats:

 Cíclica , si s’aconsella adoptar instruments addicionals d’estabilització degut a una conjuntura macroeconòmica general. Tindria un any de durada.

Sectorial , si s’aprecien canvis permanents que facin necessària la requalificació o processos de transició professional. Tindrien una durada màxima d’un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

L’activació del Mecanisme XARXA es farà a proposta conjunta de diversos ministeris.

➡️ Novetats en els ERTE

ETOP

L’ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) tindrà una tramitació més fàcil i una aplicació més flexible.

ERTE per causes de força major

S’afegeix com força major l’impediment o les limitacions a l’activitat normalitzada que vinguin determinades per decisions de l’autoritat governativa.

Per poder aplicar l’ERTE es requerirà un informe preceptiu de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i l’autoritat laboral deurà resoldre en cinc dies (amb silenci positiu). La reducció de jornada serà d’entre un 10% i un 70%.

➡️ Negociació col·lectiva

Prioritat de el conveni de empresa . Es manté respecte dels d’àmbit superior en matèries com: l’adob i compensació d’hores extres; la retribució del treball a torns; l’horari i la distribució del temps de treball; la planificació anual de les vacances; les mesures de corresponsabilitat i conciliació, etc.

Preval el conveni de àmbit superior pel que fa a la quantia del salari basi i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l’empresa.

 Es recobra la ultraactividad de els convenis col·lectius . Encara que passi un any des de la denúncia sense acord o no s’arribi a acord durant el procés de negociació, la vigència del conveni col·lectiu es manté fins nou acord.

➡️ Acomiadaments

No es produeixen canvis respecte als acomiadaments. Així, la indemnització per acomiadament segueix en els termes fixats per la reforma de 2012, a més de mantenir la no recuperació dels salaris de tramitació quan hi ha un acomiadament improcedent.

Per aquest motiu, entre altres, alguns representants dels treballadors i partits polítics d’esquerra senten que “no deroga les parts més lesives de la reforma laboral de 2012 i que aquesta llei decep”.