Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Productes financers de fiscalitat favorable

Amb la pujada de la tributació al 19%, els productes menys perjudicats són els fons d'inversió
Per Gracia Terrón 21 de maig de 2010
Img billetes100
Imagen: Cristian Santinon

El factor decisiu per a triar un producte financer o un altre és, en general, el tipus d’interès, és a dir, la seva rendibilitat. No obstant això, convé no oblidar que la remuneració final dependrà, en gran manera, de la fiscalitat de l’actiu, que varia molt. Per a conèixer quant renda un producte, cal consultar a l’entitat la rendibilitat financerofiscal, que contempla la retenció que aplica l’Agència Tributària sobre els rendiments generats. Si es té en compte aquest aspecte, els productes financers més interessants són els fons d’inversió, que permeten canviar d’instrument tantes vegades com es desitgi sense haver de passar per Hisenda.

Canvis fiscals

Des de gener d’enguany, tots els productes d’estalvi compten amb una nova fiscalitat. En el territori general, els rendiments passaran de tributar del 18% al 19% per als primers 6.000 euros generats, i al 21% a partir d’aquesta quantitat. Dels beneficis recollits, Hisenda es queda amb un 19% o un 21%, segons cada cas. Aquesta modificació afecta, sobretot, als rendiments obtinguts per capitals, com els interessos de comptes corrents, dipòsits, fons d’inversió, guanys patrimonials i totes les rendes de l’estalvi.

Els rendiments passen de tributar del 18% al 19% per als primers 6.000 euros generats, i al 21% a partir d’aquesta quantitat

No obstant això, la fiscalitat no és igual en tota Espanya. Les competències forals que gaudeixen País Basc i Navarra fan que comptin amb una tributació diferent a la del territori general. En el referit als productes d’estalvi, a Navarra es manté el 18% per als rendiments de l’estalvi o plusvàlues fins a 6.000 euros. A partir d’aquesta quantitat, el tipus impositiu puja fins al 21%. Al País Basc, el tipus impositiu ha passat des de gener d’aquest any del 18% al 20%.

Fons d’inversió, els més atractius

En matèria fiscal, amb la pujada de tributació, els fons són els productes menys perjudicats. Això és així perquè la normativa tributària manté el peatge fiscal: es pot canviar de producte sense haver de pagar impostos. Un estalviador pot traspassar el seu fons d’inversió a una altra entitat, o fins i tot canviar-lo quantes vegades vulgui, sense haver de donar compte a Hisenda per això. Aquest incentiu permet fer una gestió dinàmica i activa de les inversions: adoptar posicions defensives en moments d’incertesa o més agressives en etapes de bonança econòmica i bones previsions per als mercats borsaris.

Si un inversor té un fons de renda variable i els mercats comencen a caure, pot donar l’ordre al seu banc de traspassar la seva capital a un altre de perfil conservador, com un monetari o de renda fixa, fins que la tempesta en els mercats escampi. Cada vegada que decideix canviar, la seva entitat gestora ha de fer la liquidació de la inversió i calcular quant ha guanyat o perdut, però si els diners es traspassa a un altre fons no cal tributar pels guanys o pèrdues. Amb fons d’inversió, no es rendeixen comptes davant Hisenda fins que no es rescata els diners.

Els fons d’inversió permeten canviar d’instrument tantes vegades com es desitgi sense haver de passar per Hisenda

Un altre avantatge és la seva liquiditat. L’inversor pot decidir rescatar part o tot el capital sense haver de pagar penalitzacions (excepte en els garantits, que sí que les cobren). Si s’atén la seva fiscalitat, quan es necessita liquiditat i es té els diners invertits en un fons, el més recomanable és reemborsar només el capital que es requereix i deixar la resta dipositada en el producte, perquè generi més guanys.

Plans de pensions

Amb vista al llarg termini i si es té en compte el seu iliquidez (no es pot rescatar els diners excepte en circumstàncies excepcionals com a jubilació, atur o malaltia), el producte financer amb millor fiscalitat d’entrada (per les aportacions realitzades) seria el pla de pensions. És l’únic instrument d’inversió que permet deduir-se les quantitats aportades cada any en la base imposable de l’IRPF (fins a un màxim entre 8.000 i 12.500 euros de la base general imposable, en funció de l’edat i del territori en el qual resideixi el contribuent). Són un bon vehicle per a reduir impostos.

No obstant això, la seva fiscalitat en els rescats no és la més adequada. Des de la reforma fiscal de l’any 2007, estan gravats amb el tipus marginal del contribuent (pot ser fins del 43%). Fins llavors, es podien rescatar les prestacions en forma de capital amb una deducció del 40% en el tram general de la base imposable (rendes del treball i d’activitats econòmiques).

Dipòsits i comptes, els pitjor aturats

Amb la nova fiscalitat, un dels productes més perjudicats és el dipòsit bancari, ja que és un instrument per al curt termini (es contracten per períodes de fins a un any), amb el que en cada Declaració de la Renda caldrà tributar per ells. Si es té en compte la nova fiscalitat, convé contractar dipòsits amb liquidació trimestral o semestral d’interessos. D’aquesta manera, és molt probable dividir el pagament d’impostos d’una part dels guanys en dos exercicis diferents.

Convé contractar dipòsits amb liquidació trimestral o semestral d’interessos per a dividir el pagament d’impostos en dos exercicis

En el context actual, no interessen els dipòsits amb interessos anticipats, ja que obligaran a pagar pels guanys en una sola Declaració de la Renda, sense donar la possibilitat de diferir l’abonament d’impostos. Tampoc són els més aconsellables els dipòsits a llarg termini amb liquidació d’interessos a venciment, ja que obligaran a tributar per tots els guanys obtinguts en una única declaració.

En comptes d’estalvi ha d’aplicar-se el mateix consell: en seleccionar un producte, és aconsellable indicar a l’entitat que es desitja una liquidació trimestral o semestral d’interessos. És l’opció més rendible en matèria fiscal, més que la liquidació anual o mensual.

Rendibilitat financerofiscal d’un dipòsit o un compte

Quan un estalviador acudeix a una entitat per a contractar una dipòsit o un compte, li indiquen un tipus d’interès TAE que no té en compte la retenció fiscal. La remuneració neta final ha de calcular-la el propi estalviador. Per a això, cal descomptar el pagament d’impostos (del 19% sobre els rendiments generats en el territori general, si no aconsegueixen els 6.000 euros).

Un dipòsit anual al 3% TAE en el qual s’inverteixen 10.000 euros donarà uns guanys reals nets de 243 euros. En realitat, la rendibilitat del producte és de 300 euros, però cal restar-li 57 euros pel pagament d’impostos. Si s’invertissin 300.000 euros, els guanys bruts serien de 9.000 euros, però d’elles caldria pagar a Hisenda un 19% pels primers 6.000 euros guanyats (1.140 euros) i un 21% pels 3.000 euros restants (630 euros). En total, el Fisc s’emportaria 1.770 euros en impostos. Això implica que els guanys reals (és a dir, la rendibilitat financerofiscal del producte) seria de 7.230 euros, la qual cosa suposaria un interès real menor, del 2,41%.